Doel netwerk Vrouwen FNV 28 maart 2013_2

advertisement
NETWERK VROUWEN FNV
Het Netwerk Vrouwen FNV biedt vrouwen de
mogelijkheid om met andere vrouwen ervaringen
en kennis te delen en zo nodig in actie te komen.
Doel
-
-
-
Essentieel doel van een netwerk is om vrouwen met elkaar in contact te brengen/te houden,
ervaringen uit te wisselen, de gezamenlijke belangen helder te maken en er actief mee aan
de slag te gaan.
Met een actief vrouwennetwerk kunnen voor vrouwen specifieke en belangrijke
onderwerpen gezamenlijk opgepakt worden, waardoor een groter effect
effect mogelijk is en de
samenhang en onderlinge solidariteit wordt versterkt.
Signaleren van maatschappelijke knelpunten met een genderperspectief en hierop actie
ondernemen binnen en buiten de FNV.
FNV
Een netwerk kan tevens een rol spelen in het vergroten van de zichtbaarheid van de FNV en
kan bij actieve werving duidelijk maken wat de FNV voor vrouwen kan betekenen.
Ook kan een vrouwennetwerk een doorverwijsfunctie hebben voor vrouwen naar sector of
contactpersoon/bestuurder
ontactpersoon/bestuurder in de eigen sector.
Wat is een netwerk?
-
-
-
-
Netwerken zijn groepen leden die zich verbinden rondom een bepaald thema, een bepaald
gezamenlijk kenmerk, een bepaalde positie, een bepaald belang of een bepaald gebied, dat
in meerdere of alle sectoren aan de orde is en in het sectorale vakbondswerk onvoldoende of
zelfs in het geheel niet aan de orde komt of kan komen.
Netwerken van specifieke groepen zijn al dan niet tijdelijke samenwerkingsverbanden van
leden (zelf opgericht of aansluitend
aansluiten bij bestaande) die dwars door de sectorsector en
beroepsgerichte eenheden en daarmee gelijkgestelde eenheden heen georganiseerd worden
en als extra verband iets toevoegen. Daarom wordt ook wel gesproken over
dwarsverbanden.
Het ‘Netwerk Vrouwen FNV’ is een netwerk
netwerk van vrouwen binnen de FNV.
Vrouwen die werken in verschillende sectoren en zich bezig houden met verschillende
thema's. Vrouwen
rouwen die heel actief vakbondslid zijn, maar ook vrouwen die de FNV een warm
hart toedragen. Vrouwen die zich hard willen maken
maken voor een betere combinatie van arbeid
en zorg, vrouwen die zich bezig willen houden met hun loopbaanontwikkeling, vrouwen die
het glazen plafond willen slechten, vrouwen die de kinderopvang voor hun kinderen beter
willen regelen, vrouwen die gewoon goed
goe werk willen.
Vrouwen die graag samen met anderen zaken willen verbeteren.
Kortom: vrouwen met wensen!
Waarom is een Netwerk Vrouwen FNV gewenst?
•
•
•
•
•
Veel vrouwen werken in sectoren waar werkgevers de druk opvoeren tot grotere flexibiliteit,
wat voor vrouwen extra problemen oplevert vanwege de al eerder genoemde combinatie
van werk en zorgtaken.
De inkomenspositie van vrouwen blijft sterk achter bij die van mannen, wat vanuit
vakbondsperspectief een maatschappelijk ongewenste situatie is. Ook hebben vrouwen
vaker dan mannen te maken met armoede.
De groep alleenstaande ouders, een groeiende groep in de Nederlandse samenleving met
hun specifieke eigen problematiek, bestaat voor 90% uit vrouwen.
Migrantenvrouwen, met name de jongere generatie, zijn bezig met een enorme inhaalslag
t.a.v. opleiding en arbeidsmarktpositie. Toch lopen zij tegen vele belemmeringen aan en
kennen lang niet altijd de weg en middelen om deze op te lossen.
Ook moet er aandacht zijn voor vrouwen die (nog) niet deelnemen aan de arbeidsmarkt en
onderwerpen waarbij sprake is van een specifiek genderaspect , zoals armoede, de
combinatie van werk en privé, seksuele intimidatie op de werkplek.
Er is een grote diversiteit onder vrouwen t.a.v. hun wensen en behoeften of hoe ze zich zelf willen
profileren in relatie tot hun werk en hun inkomensverwerving. Bijvoorbeeld werknemer, vakvrouw,
ambassadeur van een netwerk, freelancer, zelfstandige, werkende ouder, alleenstaande moeder,
taakcombineerder. Vaak in meerdere combinaties en afhankelijk van de omstandigheden.
Sommige vrouwen focussen vooral op hun beroep en functie-inhoud, anderen kiezen voor een
breder perspectief en meer algemene thema’s. Vrouwen lijken op een eigentijdse manier informatie
te willen verwerven, vooral via internet. Maar vrouwen blijken ook behoefte te hebben elkaar te
ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over hun werk en hun leven.
Niet iedereen wil apart als vrouw benaderd worden en niet iedereen heeft er behoefte aan om actief
te zijn of anderen te ontmoeten blijkt uit FNV onderzoek uit 2011. Maar een deel van de vrouwen
(30%) heeft wel behoefte aan aparte activiteiten voor vrouwen. Zelfs 41% van de vrouwen onder de
35 jaar zegt het leuk te vinden om deel te nemen aan een bijeenkomst voor vrouwen.
Thema’s die veel genoemd werden zijn arbeidsvoorwaarden, werk en privé balans, werkdruk,
zeggenschap over werktijden en loopbaanontwikkeling.
Niet ieder vrouwelijk FNV lid zal zich aansluiten, men maakt zelf keuze of dit meerwaarde heeft of
niet.
Wat biedt het Netwerk Vrouwen FNV?
1. De mogelijkheid zich te organiseren rond voor vrouwen belangrijke ( aan werk, inkomen
en zorg gerelateerde) thema’s en daarmee aan de slag te gaan.
2. Bundelen, netwerk versterken en verbinding maken door vrouwen die met dezelfde
thema’s bezig zijn en intermediair naar collega’s in sectoren.
3. Dienstverlening en informatie over specifieke onderwerpen.
4. Met een actief vrouwennetwerk kunnen voor vrouwen specifieke en belangrijke
onderwerpen gezamenlijk opgepakt worden, waardoor een groter effect mogelijk is en
de samenhang en onderlinge solidariteit wordt versterkt.
Vorm:
-
-
Door vrouwen zelf actief te betrekken bij belangenbehartiging rond voor vrouwen specifieke
zaken worden de kennis, kunde en kracht van vrouwen benut en versterkt.
Bij elkaar komen omdat er behoefte is aan elkaars kennis en het benutten daarvan in de
eigen werksituatie .
Afhankelijk van de wensen kunnen materiaal en diensten worden aangeboden voor
verschillende leeftijden en groepen. Uitgaande van wat zij op dat moment willen en nodig
hebben. Over b.v. loopbaanadvies, onderhandelingsvaardigheden, informatie over rechten
bij zwangerschap, verlofregelingen, maar ook workshops/groepen om ervaringen te delen
rond carrièrestappen, seksuele intimidatie, oudere werkneemster enz.
Verschillende dimensies (combinatie van kennis en vaardigheden halen en brengen):
• Diensten (info, advies, collectieve belangenbehartiging)
• Actief deelnemen om jezelf sterker te maken, gelegenheid tot talentontwikkeling en
empowerment (workshops, cursussen, loopbaantraject enz.)
• Actieve participatie, inzetten van eigen talenten, kwaliteiten en betrokkenheid bij
een voor jou aansprekend onderwerp t.b.v. de collectiviteit (in netwerken en
werkgroepen)
• Kennis en expertise verzamelen, bundelen en verspreiden
Inhoudelijk:
Thema’s als: kinderopvang, verlofregelingen, thuiswerk, flexibilisering, mantelzorg, achterstand t.a.v.
arbeidsparticipatie, economische zelfstandigheid en beloning, het gebruik van social media zijn voor
vrouwen belangrijke onderwerpen.
Uitgaande van actuele wensen en behoeften worden (al dan niet tijdelijke) deelnetwerken gevormd
die zich bezig houden met een voor hun op dat moment belangrijk onderwerp.
Inmiddels zijn er al 10 deelnetwerken gevormd: glazen plafond , kinderopvang, werk en privé,
inkomensverbetering, zoektocht naar een baan, onderhandelen op de werkvloer, economisch
zelfstandig, het nieuwe werken, loopbaan en zelfontwikkeling, carrièrestappen.
Plek:
-
Vrouwen kunnen met elkaar in contact komen via de facebookpagina en website FNV Vrouw.
Door digitale nieuwsbrieven
Door groepspagina’s op Facebook
Netwerken kiezen zelf of en welke fysieke ontmoetingsplek ze willen gebruiken
FNV faciliteert en ondersteunt zowel organisatorisch als inhoudelijk. Daarbij indien nodig
steun bieden met informatie, verwijzen, lobby en uitvoering van activiteiten.
Daarnaast kunnen er binnen de sectoren nog netwerken zijn indien daartoe behoefte is.
Aandacht voor diversiteit en specifieke doelgroepen ook in sectoren moet in elk geval
geborgd, evenals in het ledenparlement, bestuur en werkorganisaties.
Aandacht voor specifieke vakbondsvrouwenissues in de sectoren.
Download