Wervingsmail verkiezingen

advertisement
Beste collega,
Heb je hart voor de universiteit? Ben je kritisch? Heb je ideeën voor verbetering op het werk?
Dan is de medezeggenschapsraad iets voor jou!
In het voorjaar van 2017 worden er weer verkiezingen gehouden voor de Universiteitsraad, de faculteitsraden van de faculteiten Diergeneeskunde,
Bètawetenschappen, REBO (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie), Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen, Geowetenschappen en de
Dienstraden van de UB en de UBD. Het College van Bestuur heeft ons gevraagd om geschikte kandidaten voor te dragen. FNV zoekt kritische meedenkers,
met hart voor de zaak en voor hun collega’s. Mensen die knelpunten zien en ook met oplossingen komen. Zoek je een nieuwe uitdaging en vind jij het
belangrijk om de belangen van je collega’s te behartigen? Het kan in de medezeggenschap!
Denk mee, praat mee en beslis mee
In de medezeggenschapsraad kun je meepraten over de koers van de organisatie en alle regelingen voor het personeel. Dan gaat het bijvoorbeeld over
roosters, werkdruk, scholingsbeleid of organisatieveranderingen. Het maakt verschil of het management in zijn eentje beslist, of dat er goed overleg is
met de medewerkers. Daarom probeert de medezeggenschapsraad zoveel mogelijk invloed uit te oefenen op het beleid van het bestuur. Jouw kennis en
ervaring zijn daarbij belangrijk: voor de organisatie, en voor je collega’s!
Voor een inspirerend betoog check: https://intranet.uu.nl/actueel/nieuws/ik-zet-me-graag-voor-collega-s
Meerwaarde
Als lid van de bond heb je een meerwaarde in de medezeggenschap, want je staat er niet alleen voor. Wij bieden je brochures, scholing, telefonisch
advies en hulp op de werkvloer; de vakbondsfunctionaris van FNV! De vakbondsfunctionaris is een medewerker van de universiteit die vrijgesteld is voor
een aantal uur per week om raadsleden te ondersteunen en personeel van advies/hulp te voorzien. Zo ben je goed geïnformeerd en sta je sterker.
Als lid van de medezeggenschap verbreedt je je horizon en sta je vooraan bij actuele ontwikkelingen.
Als lid van FNV heb je geen handtekeningenlijst nodig om je als kandidaat aan te melden.
Direct aanmelden
Stuur het kandidaatstellingsformulier binnen 10 werkdagen volledig ingevuld terug aan het
OR-Verkiezingsbureau, Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer.
Eerst meer weten?
Bel met OR-Wijzer: 088-3680607 (dagelijks van 13.00-17.00 uur),
download of bestel gratis de Infokrant Medezeggenschap op www.fnv.nl/or
Met vriendelijke groet,
Marco Veloo
VAKBONDSFUNCTIONARIS UNIVERSITEIT UTRECHT
Bestuursgebouw, kamer 2.41
Heidelberglaan 8, 3584 CS UTRECHT
E [email protected]
T 030 2537729
PM-1: / PM-2:
Kandidaatstellingsformulier FNV
Ondergetekende:
Naam
:
Adres
:
Postcode/woonplaats
:
Bondsnummer
:
Telefoon overdag
:
E-mailadres
:
Werkzaam bij
:
Dienst / afdeling / locatie:
:
m/v *)
... stelt zich hierbij kandidaat voor de Medezeggenschapsraadverkiezingen2017 bij de Universiteit Utrecht.
Voor zover nodig kunt u tevens aangeven op welke kiesgroep uw kandidaatstelling betrekking heeft:
Onderstaande geldt alleen indien bij uw medezeggenschapsraad volgens het lijstenstelsel gestemd wordt[1]:

wil overleg hebben over de volgorde op de FNV-lijst. (Standaard worden de kandidaten op volgorde van ontvangst van de
kandidaatstellingsformulieren op de lijst gezet, maar de kandidaten kunnen desgewenst samen een bepaalde lijstvolgorde afspreken.)
Datum:
Handtekening:
S.v.p. binnen 10 werkdagen terugzenden aan:
FNV, t.a.v. OR-Verkiezingsbureau, Postbus 3010, 2700 KT Zoetermeer
(Dit moet per post omdat uw verkiezingscommissie het originele formulier met uw handtekening moet hebben).
NB.
Mocht u een ledenvergadering wensen ter vaststelling van de FNV-kandidatenlijst, neem dan per ommegaande contact op met het ORVerkiezingsbureau, [email protected]
[1]
Als volgens het personenstelsel gestemd wordt, is de volgorde van kandidaten op de FNV-lijst niet van belang. De
verkiezingscommissie zet dan namelijk alle kandidaten in alfabetische volgorde op het stembiljet.
Download