Voorbeeld Verkiezingsreglement besturen lokale netwerken FNV

advertisement
Voorbeeld Verkiezingsreglement besturen lokale netwerken FNV
(Oktober 2015)
Inleiding
Dit reglement is gebaseerd op de algemene Statuten van de FNV, het Reglement Lokale Netwerken
van de FNV en het Kaderstatuut van de FNV. Deze drie basisdocumenten gelden dus voor (de
inrichting van) het vakbondswerk en (het functioneren van) de kaderleden in de lokale netwerken.
Dit reglement is een voorbeeld-reglement. Dat betekent dat het de basisregels bevat voor het
organiseren van de bestuursverkiezingen van het lokale netwerk. En het betekent dat het lokale
netwerk zelf nog enkele keuzes kan maken. Die worden in dit document duidelijk aangegeven.
Bij dit voorbeeld-reglement horen nog enkele andere hulp-documenten:
1. Begeleidende brief over de organisatie van de bestuursverkiezing
2. Basisdocument ‘Lokale vakbondskracht: belangrijker dan ooit!’
3. Functieprofiel bestuur lokaal netwerk
4. Voorbeeld-uitnodiging ter informatie aan de leden van het lokale netwerk
5. Format voor de zelfpresentatie van kandidaten.
Indien er behoefte is bij het lokale netwerk aan nader overleg over de uitleg van dit reglement of
over de te maken keuzes, dan overlegt het lokaal netwerk hierover met de eigen begeleidend
bestuurder Lokaal.
kiezen
kiezen
Samenstelling en functioneren bestuur
1. Tot bestuurslid kan gekozen worden ieder FNV-lid dat ingedeeld is in het netwerk of ieder lid van
een bij de FNV aangesloten vakbond die woonachtig is in het netwerkgebied, en zich conform de
procedure gemeld heeft als kandidaat.
2. De omvang van het bestuur is tenminste 3, ten hoogste 11 personen, in een oneven aantal.
3. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris, een penningmeester (tezamen het dagelijks
bestuur vormend) en algemene leden. De taakverdeling over de db-functies wordt binnen het
gekozen bestuur onderling geregeld of deze db-functies worden rechtstreeks verkozen.
4. De samenstelling van het bestuur kent bij voorkeur diversiteit, zowel sectoraal, als naar sexe,
leeftijd en etniciteit.
5. T.b.v. heldere informatie aan kandidaten en een goed functioneren van het bestuur en van de
verkiezingsprocedure geldt een functieprofiel voor de functie van bestuurslid. Aanvullend gelden
specifieke taakbeschrijvingen voor de verantwoordelijkheden van voorzitter, secretaris en
penningmeester.
6. In het netwerkbestuur heeft elk bestuurslid één stem.
Verkiezingsprocedure
1. Het lokale netwerk stelt een verkiezingscommissie in die tot doel heeft de bestuursverkiezingen
te organiseren en goed te laten verlopen. De commissie kan bestaan uit (kader)leden en
medewerkers van de werkorganisatie, bij voorkeur de begeleidend bestuurder Lokaal. De
inmiddels opgerichte coördinatiegroep kan deze taak ook vervullen.
2. De gehele verkiezingsprocedure kent als belangrijkste momenten:
a. Informatie en planning bestuursverkiezingen
b. Kandidaatstelling
c. Toetsing kandidaten
d. Presentatie kandidaten
e. Verkiezingen
1
kiezen
kiezen
Zelf invullen
kiezen
3. Indien een lokaal netwerk dat wenst, kan er voor gekozen worden om bij de bestuursverkiezing
rekening te houden met goede spreiding over de gemeenten die binnen het betreffende gebied
vallen. Dit betekent dat in de uitnodiging hier expliciet op wordt gewezen en bij de toetsing,
aanbeveling en presentatie hier rekening mee wordt gehouden. Bij de bestuursverkiezing wordt
tenminste 1 bestuurszetel aan iedere gemeente toebedeeld. Op die wijze wordt vervolgens
alsnog een stemming gehouden voor de gemeente-bestuurszetels op de netwerkvergadering,
indien er meerdere kandidaten voor de betreffende gemeente zijn.
4. Indien een lokaal netwerk dat wenst, kan er voor gekozen worden om bij de bestuursverkiezing
rekening te houden met goede spreiding over de sectoren binnen het eigen netwerkgebied. Dit
betekent dat in de uitnodiging hier expliciet op wordt gewezen en bij de toetsing, aanbeveling en
presentatie hier rekening mee wordt gehouden. Bij de bestuursverkiezingen zelf kan besloten
worden om deze spreiding door te vertalen in 1 zetel per sector.
5. Ieder genoemd moment heeft voldoende tijd nodig. De gemiddelde doorlooptijd is 8 weken tot
de algemene netwerkvergadering. Het voorbeeld-planningsschema voor de verkiezingsprocedure
is als volgt:
A.Lokale
netwerk vult
keuzes en
planning in en
stelt
verkiezingscommissie in
- 8 weken
B.Uitnodiging leden
tot kandidaatstelling
en voor de
netwerkvergadering
- 7 weken
C.Sluitingsdatum
kandidaatstelling,
toetsing en
aanbeveling
kandidaten.
-5 weken
D.Publicatie
/presentatie
kandidaten
E.Verkiezing
op netwerkvergadering
F.Interne
taakverdeling
bestuur
gemaakt
G.Publicatie
verkiezingsuitslag op
fnvlokaal.nl
-4 weken
datum X
zsm
zsm
A. Het lokale netwerk (coördinatiegroep) stelt een verkiezingscommissie in, beslist over de
datum van de netwerkvergadering waar de bestuursverkiezing wordt gehouden en maakt de
keuzes die in dit reglement staan aangegeven: aantal bestuursleden, db-functies (of alleen
voorzitter) ook laten verkiezen of binnen nieuw bestuur laten verdelen, al dan niet rekening
houden met geografische spreiding, al dan niet rekening houden met sector-spreiding, al dan
niet een nieuwe emailing aan leden over de kandidaten. Ook maakt het lokale netwerk een
keuze voor een aanvullend inhoudelijk aantrekkelijk onderwerp voor die bijeenkomst,
waardoor de algemene aantrekkelijkheid van de vergadering en daarmee de opkomst groter
wordt.
B. Voor de uitnodiging aan de leden kan gebruik gemaakt worden van het format-uitnodiging.
Hierin wordt ook ingevuld welke andere inhoudelijk aantrekkelijk onderwerp wordt gekozen
tijdens deze bijeenkomst. Dit is zowel de uitnodiging aan leden om zich kandidaat te stellen
(met verzoek om motivatie), als de uitnodiging voor de betreffende
netwerkwerkvergadering. Uitgangspunt is dat alle leden van de FNV (ongedeelde deel, dus
voormalig Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten en FNV Bouw) per email de uitnodiging
ontvangen. De leden in deze categorie die geen email-adres hebben (in de
ledenadministratie) ontvangen de uitnodiging per post. Hierin wordt meteen gevraagd om
het emailadres door te geven.
Ook leden van een FNV-bond (gedeelde deel, zoals Aob, NPB, FNV KIEM) in het betreffende
gebied ontvangen deze uitnodiging, als die bond daar zelf voor kiest (zij worden
geïnformeerd) en/of als leden zich hebben aangemeld bij het lokaal netwerk. In die situatie
zorgt die bond in dat gebied/die regio er voor dat de uitnodiging terecht komt bij de
(kader)leden/onderdeel van de eigen vereniging in het betreffende netwerk gebied.
C. In deze uitnodiging wordt expliciet vermeld wat de sluitingsdatum is voor de aanmelding als
kandidaat en bij welk emailadres dit gebeurt. De keuze kan worden gemaakt tussen het
emailadres van het regiokantoor, het emailadres van de betrokken bestuurder lokaal of een
emailadres van een kaderlid van de verkiezingscommissie.
2
D.
kiezen
E.
F.
G.
Direct na de sluitingsdatum toetst de verkiezingscommissie of de kandidaten voldoen aan de
basiseisen: lid van de FNV of aangesloten FNV-bond en ingedeeld in het gebied. Tevens kan
de verkiezingscommissie iedere kandidaat van een aanbeveling voorzien, wat betekent dat
beoordeelt wordt kandidaten het beste passen bij de kernoverwegingen (functieprofiel en
diversiteit) en eventueel geografische en/of sectorale spreiding. De commissie meldt de
uitkomst van die toetsing en eventuele aanbeveling aan de kandidaten.
De kandidaten worden door de verkiezingscommissie bekend gemaakt met hun eigen
motivatie voor de eigen kandidatuur en met een eventuele aanbeveling. Deze worden op de
website www.fnvlokaal.nl gepubliceerd en ook tijdens de uiteindelijke netwerkvergadering
verspreid.
In de periode tot de uiteindelijke netwerkvergadering waar de verkiezingen plaats vinden
(zo’n 4 weken), kan het lokale netwerk er voor kiezen om de kandidaten met hun eventuele
aanbeveling actief kenbaar te maken aan alle leden, middels e-mail met de doorlink naar
www.fnvlokaal.nl waar de presentatie van kandidaten staat. Een tweede postverzending
hierover wordt afgeraden vanwege de kosten. In die email wordt dan opnieuw gewezen op
de betreffende netwerkvergadering.
De bestuursverkiezingen worden gehouden op een daartoe uitgeschreven
netwerkvergadering. Alle daar aanwezige leden brengen hun eigen stem schriftelijk uit
middels een daartoe verstrekt stembiljet waarop alle geldige kandidaten voor het betreffend
bestuur genoemd worden. Eventueel vindt een aparte stemming plaats over de vervulling
van de functie van voorzitter (en eventueel ook secretaris en penningmeester).
Zo snel mogelijk na de netwerkvergadering bepalen de gekozen bestuursleden over hun
interne taakverdeling.
Zo snel mogelijk dat die besluitvorming wordt de uitslag van de bestuursverkiezing en de
interne taakverdeling gepubliceerd op www.fnvlokaal.nl
Einde lidmaatschap
Het lidmaatschap van het netwerkbestuur van het desbetreffende bestuurslid eindigt:
a. als hij/zij geen lid meer is van de FNV
b. als hij/zij niet meer ingedeeld is in het betreffend lokaal netwerk. Nadat een bestuurslid
in een ander netwerk is ingedeeld, legt hij/zij binnen zes maanden de bestuursfunctie
neer. Dit wordt ten minste tweejaarlijks nagegaan.
c. door zijn/haar overlijden
d. door zijn/haar bedanken voor deze functie
e. door zijn/haar ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg
van zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van
zijn/haar goederen wordt ingesteld
f. bij het einde van de zittingstermijn
g. bij zijn/haar ontslag uit de bestuursfunctie door de ledenvergadering van het netwerk.
3
Download