overeenkomst stimin – cnv onderwijs 1 oktober 2008

advertisement
ONDERNEMINGS-CAO
STICHTING STIMIN, IDENTITEITSBEGELEIDING MIDDEN-NEDERLAND
De ondergetekenden:
1.
De Stichting “STICHTING STIMIN, Identiteitsbegeleiding Midden-Nederland”, statutair
gevestigd en kantoorhoudende te 6811 DG ) Arnhem … aan de Koningstraat nr. 27, ten
deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Drs J.H.J.M. Crooijmans, Voorzitter
College van Bestuur Stimin verder te noemen “Stimin”;
en
2.
De werknemersvereniging CNV ONDERWIJS gevestigd en kantoorhoudende te (3561
GG) Utrecht aan de Tiberdreef 4, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.
Witteveen, regiobestuurder verder te noemen “CNVO”
Overwegende dat:
a. vanwege de uitbreiding van de werkzaamheden van Stimin waarbij niet alleen
katholieke basisscholen, maar ook protestants-christelijke, openbare scholen en andere
scholen identiteitsbegeleiding van Stimin krijgen, is besloten de activiteiten in een
nieuwe Stichting onder te brengen;
b. ook de rechtspositieregeling van de medewerkers zal worden gewijzigd, Stimin heeft
geconstateerd dat het nu geldende “Rechtspositiereglement voor identiteitsbegeleiders
voor het katholiek onderwijs in bisdom…” vanwege het exclusieve katholieke
karakter niet meer aansluit bij de identiteit van de nieuwe Stichting Stimin, dat de
aanspraken uit deze regeling, met de toekomstige uitbreiding van werknemers, ook
niet meer op te brengen zijn omdat Stimin niet of nauwelijks over financiële reserves
beschikt;
c. Stimin niet onder de werkingssfeer van de CAO PO valt (noch onder enige andere
CAO) zodat het haar vrij staat de CAO PO vrijwillig van toepassing te verklaren;
d. Stimin graag de CAO PO van toepassing wil verklaren maar op dit moment
onvoldoende financiële middelen heeft om de CAO PO direct integraal van toepassing
te verklaren;
e. de medewerkers van Stimin worden aangesteld in de functie van
onderwijsondersteunend personeel of directie. De CAO PO bevat een aantal
regelingen die specifiek voor onderwijsgevend personeel (=docenten) zijn geschreven,
deze regelingen sluiten niet aan bij de situatie Stimin zodat deze regelingen ook niet
van overeenkomstige toepassing worden verklaard;
f. de medewerkers van Stimin een addendum op hun bestaande arbeidsovereenkomst
zullen ontvangen waarin de wijziging van rechtspositieregeling en pensioen worden
vormgegeven (middels een incorporatiebeding voor de huidige CAO PO en alle
toekomstige versies/opvolgers daarvan); dat deze overeenkomst aan het addendum zal
worden gehecht zodat duidelijk is welke artikelen van de CAO PO van toepassing zijn
en welke niet;
g. i. ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst zijn er in ieder geval 6 medewerkers
van in totaal 8 medewerkers lid zijn van CNVO zodat deze als representatief kan
worden beschouwd.
ii. zie RPI, dd 11 oktober 2005, voorbericht bij de uitgave dd januari 1998.
Komen het navolgende overeen:
1.
Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie
1.1
Met ingang van 1 januari 2009 zal de CAO voor het Primair Onderwijs van toepassing
worden verklaard op de arbeidsrelatie met bestaande en nieuwe werknemers conform de
navolgende bepalingen.
1.2
De CAO PO is van toepassing met uitzondering van:
a. Artikel 3.1 t/m 3.12 en 3.18 t/m 3.27, Hoofdstuk 4 en 12; Stimin zal de reguliere
wettelijke regelingen ten aanzien van het aangaan en beëindiging van de
arbeidsovereenkomst volgen (de overige bepalingen van Hoofdstuk 3, o.a. schorsing
en disciplinaire maatregelen zijn wel van toepassing)
b. Alle regelingen in de hele CAO PO die specifiek voor onderwijsgevend personeel
(=docenten) zijn geschreven. Alleen de regelingen voor onderwijsondersteunend
personeel of directie gelden voor de betreffende medewerkers
c. Hoofdstuk 7, de huidige Stimin reiskosten en andere kostenvergoedingenregeling
wordt gehandhaafd;
d. De artikelen 8.19 t/m 21 (Ouderschapsverlof), Stimin past vooralsnog de wettelijke
regeling toe zoals deze opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg;
e. Artikel 8.25 (Bapo-verlof) en bijlage IX, in overleg met CNVO zal Stimin een eigen
regeling “Leeftijdsfase bewust Personeelsbeleid” vaststellen, waarbij taakverlichting
een belangrijk onderdeel zal zijn. Het taakbelastingbeleid zal worden vastgesteld in
overeenstemming tussen Stimin en de werknemers en door CNV Onderwijs. Gestreefd
wordt om daarover voor 1 mei 2009 overeenstemming te bereiken;
f. Hoofdstuk 10, in geval van reorganisatie zal Stimin contact zoeken met CNVO en
eventuele andere representatieve vakbonden om een Sociaal Plan af te sluiten;
g. De rechten die in de CAO PO aan de personeelsgeleding van de
medezeggenschapsraad worden toegekend, worden binnen Stimin uitgeoefend door de
personeelsvergadering. Ten behoeve van de medezeggenschapstaken zal 60 uur aan de
overige taken worden toegevoegd..
h Hoofdstuk 13, met betrekking tot het DGO zal CNV Onderwijs de rol van de centrales
van overheids- en onderwijspersoneel vervullen.
I De jaarlijkse vergoeding voor de vakbondsactiviteiten aan CNVO zal worden
gebaseerd op de AWVN-norm.
1.3
De wachtgeldregeling (bovenwettelijke en nawettelijke werkloosheidsuitkering) voor het
Primair Onderwijs zoals thans opgenomen in het Besluit Werkloosheid Onderwijs- en
Onderzoekspersoneel wordt vooralsnog niet van toepassing verklaard.
2. Pensioenen
Stimin zal de pensioenen van de werknemers onderbrengen bij het ABP en in twee
gevallen bij het PNB. Via het administratiekantoor OBT zullen afspraken worden gemaakt
met het ABP, hetgeen onder meer inhoudt dat een ABP-consulent overleg voert met de
individuele werknemers om de gevolgen van de overstap naar het ABP in beeld te
brengen.
In het addendum op de arbeidsovereenkomst zullen de huidige werknemers instemmen
met de wijziging van de pensioentoezeggingen.
3. Toekomstige regelingen
Stimin wil een voorziening opbouwen om op termijn meer regelingen uit de CAO PO van
toepassing te kunnen verklaren. In dat kader worden de volgende afspraken gemaakt:
a. Stimin legt prioriteit bij de opbouw van een weerstandsvermogen (eigen vermogen).
Het op te bouwen vermogen zal € 40.000,- bedragen. Jaarlijks wordt van het positieve
resultaat (=omzet minus alle kosten, rente en belastingen) 15% als
weerstandsvermogen gemarkeerd. Het op te bouwen eigen vermogen zal jaarlijks
worden geïndexeerd met de inflatiecorrectie.
b. Nadat het weerstandsvermogen € 40.000,- (nog te vermeerderen met de jaarlijkse
indexaties) bedraagt zal een voorziening voor het integraal van toepassing verklaren
van de CAO-PO worden opgebouwd. Vanaf het moment dat het weerstandsvermogen
aan de onder a. genoemde eis voldoet zal in de daarop volgende jaren elk jaar van het
positieve resultaat (=omzet minus alle kosten, rente en belastingen) 15% als
voorziening worden gemarkeerd.
c. Elke twee jaar zullen Stimin en CNVO de balans opmaken met betrekking tot de
financiële voorziening en bezien of verdere toepassing van de CAO PO tot de
mogelijkheden behoort. De daaruit voortvloeiende afspraken zullen schriftelijk
worden vastgelegd.
Wijzigingen in dit akkoord kunnen alleen geschieden in onderling overleg tussen Stimin
en CNVO. Elke wijziging wordt schriftelijk vastgelegd.
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Arnhem op 27 november 2009.
Mevr. Drs J.H.J.M. Crooijmans,
Voorzitter College van Bestuur Stimin
Dhr. J. Witteveen
Regiobestuurder CNV Onderwijs
Download