Cao theater en dans akkoord

advertisement
Cao–Toneel(Theater)enDans
Geachteheer,mevrouw,besteleden,
Onlangskwamensocialepartnerseennieuwecaotheaterendansovereen.Indetoekomstgaatdeze
CaoToneelenDansheten.Daarmeewillenwijonshelderonderscheidenvananderecao’sinde
sector.DoordesplitsingvanFNVKIEMisnudeKunstenbond(FNVBondvanCreatieven)departij
diedezecaoafsluit.Hierondervolgenophoofdlijnendegemaakteafspraken.
Looptijd:3.5jaartot31december2019
Loonsverhoging:invoeringnieuweloon-functiegebouw:deschalen1totenmet12zijnquaaanvang
enuitloopminofmeergelijkgeblevenmetdehuidigeschalen.Hetaantalstappenbinnendeschaal
isechteraanzienlijkgereduceerd.Destappenzijndaarmeegrotergeworden.Eenstapinhetsysteem
isminimaal2.9%totmaximaal3.9%gedurendedeeerste8jaar,daarnawordendestappen2.5%per
jaartoteindeloonschaal.
Deloonschalenvariërenvan6periodiekenbijschaal1totmaximaal15periodiekenbijschaal6en7.
Deconsequentievanhetinvoerenvanhetnieuweloon-functiegebouwisdoormiddelvanonderzoek
bijeenaantaltheaterendansgezelschappendoorgerekend.Hieruitbleekdatdeinvoeringvande
nieuweloonschalendeloonkostenmet2tot7%perjaardedenstijgen.Iedereengaaterdanookfors
opvooruitindekomendejaren.
Omdeinvoeringvanhetnieuweloon-functiegebouwtebekostigenzijnergeenextrastructurele
loonsverhogingenin2017en2018overeengekomen.Voordeeindschalerszaldeinvoeringvanhet
loongebouwgeenvoordeelopleveren.Daaromkrijgenzijtercompensatiein2017enin2018een
eenmaliguitkeringvan1.5%(maandelijksuitgekeerd).
Denieuwefunctieomschrijvingenvandebasisfunctiesinhetloongebouwzijnopdewebsite:
www.fnv-kiem.nl/loonfunctiegebouwtheaterendanstevinden.
Op1januari2019volgteenstructureleloonsverhogingvan1.8%vooriedereen.
Voordetechniciisdeschaalietsverlengtmettweeperiodiekenvan2%naar€3315,-indienmen
overvoldoendeverdieping,verantwoordelijkheidenspecialisatiebeschikt.
Inzetvanzzp’ers
Omconcurrentieoparbeidsvoorwaardentussenwerknemersenzzp’ersdieinhoudelijkgelijksoortig
werkdoen,tevoorkomen,geldtdathetfunctie-enloongebouwindezecaodebasisvormtvoorde
honoreringvandezezzp’ers.Datbetekentdathet(uur)tariefdatwordtafgesprokenminimaal
overeenkomtmethetbijdefunctiehorendesalarisniveau,verhoogdmettenminste30%.
1
PROTOCOLafspraakDerdeWW-jaar
Socialepartnerssprekendebereidheiduitomzonodigtussentijdsdecaoopditpunttepassen.Het
uitgangspunthierbijisdatdekostenvoorhetderdeWW-jaarvolledigdoordewerknemersworden
gedragen,conformdeconceptafsprakenindeStichtingvandeArbeidvan24november2015.
PROTOCOLafspraakODN
Naastdepremie-afdrachtopgrondvandecao,wordtdeOmscholingsregelinggefinancierddoor
subsidievandeRijksoverheiddiethansviadegezelschappenwordtovergedragen.Socialepartners
wensendatdezeindirectesubsidiëringindetoekomstwordtverdisconteerdineenregulierepremie.
Omditbudgettairneutraalvoorallebetrokkenentelatenverlopen,iseenherschikkingnodigvande
Rijkssubsidie
PROTOCOLafspraakuitbreidingverplichtstellingpensioenregelingenAVV
Socialepartnerszullen,insamenwerkingmethetPensioenfondsZorgenWelzijn,nastreventoteen
uitbreidingvandeverplichtendeelnameaandezepensioenregelingtekomen.Ditinaanvullingopde
algemeenverbindendverklaringvandeoverigecao-bepalingen.
Art.1 Oproep-ennulurencontractenschrappen
Werknemersmeteennuluren-ofoproepcontractzullennietmeervoorkomenindecao.
Art.6.2
Omvangarbeidsovereenkomst
Wordtdearbeidsovereenkomstineersteinstantiemondelingaangegaan,danzaldewerkgeverdit
binnentweewekenschriftelijkbevestigen.Indezeschriftelijkebevestigingistenminsteopgenomen
deaardvandewerkzaamheden,hetsalaris,deperiodewaarindewerkzaamhedendienenteworden
verrichtenhet(minimum)aantaltewerkenurendanwelfte.
Art.8 Arbeidsovereenkomstenvoorbepaaldetijd
Terverruimingvandeketenbepalingwordtafgesproken:
1) NamensFNVKIEMenNAPKgezamenlijkeenverzoekterichtenaandeministervanSZW
ombijministeriëleregelingomdeartistiekeenproductie-envoorstellingsgebonden
functies(naderuittewerken)uittelatenzonderenvandewettelijkeketenbepaling.
Indienditverzoekgehonoreerdwordtstaathetsocialepartnersvrijomindecaozelf
afsprakentemaken.
2) Voorlopig–zolangdeministernognietophetverzoekheeftgereageerd–zalinde
nieuwecaovoordebetreffendefunctiesgebruikwordengemaaktvandecaoafwijkingsmogelijkheidvan6contractenbinnen48maanden.Daarbijzalookgebruik
wordengemaaktvandemogelijkheidomopgrondvanseizoensarbeiddetussenperiode
van6maandenteverkortennaar3maanden.Ditkanzondertoestemmingvande
ministerdirectindecaoovereengekomenworden.Welmoetindecaoworden
gemotiveerdwaaromdezeverruimingnoodzakelijkis.
2
Art.16Salaristijdensarbeidsongeschiktheid
Ookalsmenineenandere(passende)functiere-integreertheeftmenrechtop100%
loondoorbetaling.
Art.20 Beschikbaarheidperseizoen
Tekstlid1alsvolgtaanpassen:
Dewerkgeverkanvandewerknemerperkalenderjaar/seizoen1720uurbeschikbaarheidvragen.Bij
deberekeningvandezebeschikbaarheidzijnallebinnenlandse-enbuitenlandsereisurenwerk-werk
inbegrepen.
Hetaantalarbeidsdagenperjaarbedraagtstandaardmaximaal215.Metinstemmingvanhet
medezeggenschapsorgaankanditaantalwordenuitgebreidtotmaximaal221,doorvande12atvdagenermaximaal6optesplitseninhalveatv-dagen.
Dagenenurenoverzichtopjaarbasis
dagen
uren
Aantaldagenenurenperjaar(1dag=8uur)
365
2920
Wettelijkevakantiedagen
-20
-160
Bovenwettelijkevakantiedagen
-7
-56
Feestdagen(gemiddeld)
-7
-56
Weekendof-vervangendevrijedagen
-104
-832
Maximaalaantalarbeidsdagen/-urenzonderatv
227
1816
Atv-dagen,standaard
-12
-96
Maximumaantalarbeidsdagen/-uren,naaftrekatv
215
1720
OptiemetinstemmingOR:
Atvopgedeeldintenminste6heledagen
-6
-48
enmaximaal12halvedagen
-12
-48
Maximumaantalarbeidsdagen/-uren,naaftrekvan6
heleen12halveatv-dagen
221
1720
Art.27Feestdagencompensatie
Tekst2ezinalsvolgtaanpassen:
Dewerknemerdietijdenseenfeestdagmoetwerken,krijgtdezedagalsbijzonderevrijedag
gecompenseerdopeendatumdieinoverlegwordtvastgesteld.
3
Art.28Vakantieenatv
Dewerknemerheeftjaarlijks,bijeenvolledigdienstverband,rechtop27vakantiedagenen12atvdagen.Metinstemmingvanhetmedezeggenschapsorgaankunnenmaximaal6vandeze12atvdagenalshalvedagenwordentoegekend.
Dewerkgeverkanmetinstemmingvanhetmedezeggenschapsorgaancollectievevakantieperiodes
vaststellen.Dezewordenvóór1januarivanhetbetreffendejaarbekendgemaakt.Ingevalvan
onvoorzieneomstandighedenkunnencollectievevakantieperiodesuiterlijk1maartvanhet
betreffendejaarwordengecommuniceerd.Dewerknemergeefttijdigaanwanneerhijvoornemensis
omdeoverige,niet-collectiefafgesprokenvakantiedagenoptenemen.
Art.37SociaalPlanregeling
Lid1wordtalsvolgtaangepast:
Bijeenreorganisatie,fusieenopheffingdieniettengevolgeisvaneensubsidieverminderingzalde
werkgeverinoverlegtredenmetdewerknemersorganisatiebetrokkenbijdezecaoomtespreken
overdesocialegevolgendiedezeorganisatiewijzigingmetzichmeebrengt.Indiengewenstkunnen
partijeneensociaalplanovereenkomen.
Lid3wordtalsvolgtaangepast:
Inkomensondersteuning
Dewerknemerdieontslagenwordtalsgevolgvaneensituatiezoalsbedoeldinlid1vanditartikelen
dievoldoetaandeinlid2vanditartikelgenoemdedoelgroep,maaktjegenszijnwerkgevernaar
keuzeaanspraakophetzijdewettelijketransitievergoedinghetzij,indiendatvoordewerknemer
gunstigeris,opeenaanvullingvan15%vanzijnlaatstverdiendesalaris,gedurendedeperiode
waarindewerknemermetingangvandeontslagdatumrechtheeftopeenloongerelateerdeuitkering
meteenmaximumvandriejaar.
Art.43StichtingOmscholingDansNederland
Dansersdienaontslaghundanscarrièrebeëindigenengebruikgaanmakenvandeze
omscholingsregelinghebben,indiendevoorhunopgebouwderechtenbijODNgelijkwaardigofhoger
zijndandewettelijketransitievergoedingwaaropzijrechtzoudenhebbenindienzijnietzoudengaan
omscholen,geenrechtopdezetransitievergoeding.
Bijlage5
Verblijfskostenregeling
Debedragenwordenjaarlijksper1maartgeïndexeerdmethetgemiddeldepercentagevande
Consumentenprijsindex(hotels,cafés,restaurants)vanhetCBSvanjanuarit/mdecembervanhet
voorafgaandejaar,metalsmaximumdegerichtevrijstellingenzoalsgepubliceerdinhetHandboek
LoonheffingenvandeBelastingdienst.
NIEUWArtikel…
Duurzameinzetbaarheid
Werknemersmeteendienstverbandvantenminste32uur(0,8fte),kunnenervoorkiezenomhun
inzetbaarheidteverlagennaar80%vandeomvangvanhundienstverband,tegen90%vanhetvan
4
toepassingzijndesalarisen100%vandepensioenopbouwbijdeindezecaoovereengekomen
pensioenvoorziening,mitsdewerknemereenarbeidsverledenbijdebetreffendewerkgeverheeftvan
tenminste5jaarenhijmaximaal8jaarverwijderdisvanzijnpensioendatum(uitgaandevaneen
pensioenleeftijdvan68jaar).
Hoofdstuk6 Vergoedingen
NIEUWArtikel…
Vergoedingwettelijkeigenrisicozorgverzekering
Dewerknemerkan,conformdeindezeCaoopgenomenbijlageUitvoeringsregelingVergoedingeigen
risicozorgkosten,aanspraakmakenopeenbrutovergoedingvanhetwettelijkeeigenrisicovanzijn
zorgverzekering.
BIJLAGE7
Stagebeleid
Tekstalsvolgtaanpassen:
Na1ealineatoevoegen:Hetprimairedoelvanstagesishetlerenindepraktijkaandehandvandoor
destudentofopleidingaantegevenleerdoelen.Ditdienthetuitgangspunttezijnbijhetwervenin
inzettenvanstagiairs.Stagiairszijngeenwerknemersendienenboventalligtezijn.
Na2ealineatoevoegen:Ookkanhetbovenmatiginzettenvanstagiairsleidentoteenlagerekwaliteit
vanbegeleidingdoordeinstelling,hetgeenuiteducatiefoogpuntongewenstis.Dewerkgeverdient
tezorgenvoorvoldoendetijd,ruimteenprofessionelecapaciteitomdestagiairtebegeleidenenop
teleiden.
De3ealineaalsvolgtaanpassen:Werkgeverszijndaaromverplichtomnaaststagiairs,ineen
evenwichtigeverhouding,recentafgestudeerdenenregulierewerknemersinte(blijven)zetten.
Werkgevershebbentevensdeplichtom,samenmetdeopleidingen,tezorgenvoorkwalitatief
goedebegeleidingenadequaterandvoorwaardeninhetstagecontract.Ziehiervoorhetmodel
stageovereenkomstindezeCao.
Decompletetekstvanhetprincipeakkoordinclusiefhetloongebouwendebasis
functieomschrijvingenistevindenoponzewebsite
www.fnv-kiem.nl/loonfunctiegebouwtheaterendans
Hetprincipeakkoordleggenwijmeteenpositiefadviesaanuvoor.Ukuntuwmeningoverhet
akkoordaanonskenbaarmakendoorhetinsturenvanhetbijgevoegdeantwoordformulierofdoor
[email protected]oktoberreageren.
Metvriendelijkegroet,
PepijntenKate
Medenamensdeledenvandeonderhandelingsdelegatie:IngerMinnesma(vakbondsbestuurder
Kunstenbond),WouterBreepoel(actieflidKunstenbond),EdwinSterk(actieflidKunstenbond),Loek
Peters(actieflidKunstenbondenactieflidACT)
5
Download