Principeakkoord CAO Huis-aan-huisbladen 2010-2012

advertisement
PRINCIPE-AKKOORD
CAO VOOR DE
HUIS-AAN-HUISBLADJOURNALISTEN
1.
Looptijd
De looptijd van de cao is bepaald op 27 maanden, te weten van 1 januari 2010 tot
en met 31 maart 2012.
2.
Loon
Het salaris van de journalisten wordt structureel als volgt verhoogd:
Per 1 april 2011 met 0,5%
Per 1 januari 2012 met 0,5%
3.
Opleidingen
Partijen streven ernaar om jaarlijks een opleidings- / scholingsdag aan te bieden aan
de journalisten. Deze opleidingen / dagen worden georganiseerd door een paritair
samengestelde werkgroep. Werkgevers geven de garantie dat er voldoende
(financiële) middelen beschikbaar zullen zijn voor het organiseren van deze
opleidingen / dagen.
4.
Evaluatie functiewaardering en randvoorwaarden beoordeling
Er wordt een paritaire commissie ingesteld die het functiewaarderingssysteem, het
loongebouw en de randvoorwaarden van de beoordeling zal evalueren aan de hand
van een concrete opdrachtformulering die op korte termijn wordt vastgesteld. Uiterlijk
1 juli 2011 rapporteert zij partijen over de resultaten van deze evaluatie. Partijen
kunnen dan tussentijds beslissen over de eventuele vervolgstappen die genomen
moeten worden met het oog op het overleg over een cao per 1 april 2012.
5.
Cao lokale media
Het bestuur van de VSHU zal het bestuur van de NNP benaderen om de
mogelijkheden te bespreken om te komen tot één gezamenlijke cao lokale media.
Indien blijkt dat het samengaan van beide cao’s voor beide werkgeversorganisaties
tot de mogelijkheden behoort, wordt in samenspraak met de NNP een paritaire
commissie ingesteld, die een en ander op inhoudelijk niveau bekijkt en met een
advies richting cao partijen komt tijdig voor het overleg over een nieuwe cao per 1
april 2012.
6.
Lopende zaken
Er is een paritaire commissie ingesteld die met het oog op overleg over een cao per
1 april 2012, partijen op of omstreeks 1 januari 2012 zal adviseren over de eerder
gemaakte protocolafspraken inzake:
Leeftijdsbewust personeelsbeleid
-
Evaluatie flexibilisering
VSH-div43 – CAO Principe akkoord / september 2010
pag. 1 / 2
7.
Indexering werkgeversbijdrage
De bijdrage van de leden van de VSHU aan de kosten van de activiteiten van de
NVJ wordt aangepast aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer, alle
huishoudens afgeleid.
Voor informatie:
-VSHU, Mariëlle Scheepens 013-5944618
-NVJ, Yvonne Dankfort 020-6766771
VSH-div43 – CAO Principe akkoord / september 2010
pag. 2 / 2
Download