Uploaded by User2087

Modelbrief-tegemoetkoming

advertisement
MODELBRIEF
Per e-mail: [...]
Aan [...]
Datum […], 2020
Betreft: onkostenvergoeding coassistent
Beste heer, mevrouw […]
Hierbij vraag ik uw aandacht voor de vergoeding van mijn collegegeld gedurende mijn
coassistentschap.
Collegegeld
In de Cao Ziekenhuizen 2019 - 2021 is afgesproken dat coassistenten met ingang van 1 januari 2020
onkosten kunnen declareren tot maximaal € 100, - per maand. De afspraak is van toepassing voor
coassistenten die hun werkzaamheden verrichten in een ziekenhuis dat onder de werkingssfeer van
deze cao valt. Dat is bij mij het geval. De bovengenoemde afspraak staat in art. 7.2.10 van de cao. Uit
dit artikel volgt, met uitzondering van het gemaximeerde bedrag per maand, geen beperking met
betrekking tot de te vergoeden onkosten. Dat betekent dat ik onder meer aanspraak kan maken en
recht heb op een vergoeding van het collegegeld voor de duur van mijn coassistentschap hier. [[optie
Ik diende een op mijn naam gestelde factuur al in, [datum] bij […]. Ik voeg nogmaals een kopie bij.]]
Afwijken door de instelling?
Mijn ingediende factuur met betrekking tot het collegegeld betaalde u nog niet. Als de instelling van
mening is dat de aanspraak op het vergoeden daarvan, bijvoorbeeld uitgesloten kan worden of dat
daaraan anderszins aanvullende voorwaarden kunnen worden gesteld is dat onjuist. Bij navraag bij
de LAD blijkt dat het de instelling niet is toegestaan af te wijken van deze bepaling. De vergoeding
van, bijvoorbeeld, collegegeld kan dus ook niet door de instelling worden uitgesloten. Evenmin is het
de instelling toegestaan om aan het vergoeden ervan nadere voorwaarden te verbinden.
Ik hoop oprecht dat u de Cao Ziekenhuizen zult naleven en dat u mijn declaraties binnen
[xxx weken] na overlegging ervan aan mij uitbetaalt. Graag ontvang ik uw reactie per e-mail.
Met vriendelijke groet
[….]
Download