Regeling collegegeld 2016-2017

advertisement
Regeling collegegeld 2016-2017
Status:

Vastgesteld door CvB d.d. 26 mei 2015.

In deze regeling is het wettelijk collegegeld opgenomen zoals vastgesteld door OCW in de
Regeling Financiën Hoger Onderwijs d.d. 11 juni 2015.

Positief advies SF-CMR over beleid ten aanzien van instellingscollegegeld d.d. 6 juli 2015.

Aanpassing op basis van brief OCW d.d. 19 april 2016 inzake hoogte collegegeld tweede
studie onderwijs/gezondheidszorg (voor studiejaar 2016-2017). Status reparatie wet HO.
1. Context
De Wet Versterking Besturing is per 1 september 2010 in werking getreden. Deze wet bevat onder meer
de criteria op grond waarvan een student in aanmerking komt voor het wettelijk voorgeschreven
collegegeld bij inschrijving voor een bekostigde hbo-opleiding.
Studenten die niet aan deze criteria voldoen zijn instellingscollegegeld verschuldigd.
Aangezien de wet tevens bepaalt dat de onderwijsinstelling voor deze studenten geen bekostiging meer
ontvangt, biedt de wet ruimte aan het instellingsbestuur om de hoogte van het instellingscollegegeld te
bepalen. De medezeggenschapsraad heeft een voorafgaande adviesbevoegdheid inzake de
besluitvorming over het beleid ten aanzien van het instellingscollegegeld.
In de regeling collegegeld is vastgelegd dat Fontys een hoog tarief instellingscollegegeld in rekening
brengt aan studenten die op grond van de wettelijke criteria niet meer in aanmerking komen om tegen
wettelijk collegegeld te studeren.
2. Wie komt in aanmerking voor het wettelijk collegegeld?
Het wettelijk collegegeld is verschuldigd door een student die aan de volgende criteria voldoet:
a. Nationaliteitsvereiste
De student behoort tot een van de groepen van personen als bedoeld in artikel 2.2. van de Wet
studiefinanciering 2000 (studenten met EER-of Zwitserse nationaliteit) of de student heeft de
Surinaamse nationaliteit;
EN
b. Nog geen behaalde graad
De student die zich inschrijft voor een bacheloropleiding heeft niet eerder een bachelorgraad behaald.
Een student die zich inschrijft voor een masteropleiding heeft niet eerder een mastergraad behaald.
Het gaat hier om graden (of daarmee gelijkgestelde diploma’s) van bekostigde Nederlandse
universiteiten of hogescholen vanaf 1991 die zijn vastgelegd in het Centraal Register Inschrijving
Hoger Onderwijs (CRIHO).
De voorwaarde, bedoeld onder b. geldt niet voor een student die voor de eerste maal een bachelor- of
voor de eerste maal een masteropleiding op het gebied van onderwijs óf gezondheidszorg volgt.
Studenten voor wie de tweede opleiding hun eerste opleiding is in het domein onderwijs of
gezondheidszorg krijgen het recht om ook deze tweede opleiding te volgen tegen het wettelijke
collegegeld 1).
1)
Een student die reeds een graad heeft behaald op het gebied van onderwijs respectievelijk gezondheidszorg, kan tegen wettelijk collegegeld in
studiejaar 2016- 2017 nog een tweede opleiding volgen op het gebied van gezondheidszorg respectievelijk onderwijs. Vanaf studiejaar 2017-2018 zal
het instellingscollegegeld van toepassing zijn.
Regeling Collegegeld 2016-2017 versie CvB
Naast de hiervoor vernoemde criteria voor het wettelijke collegegeld zijn voor de volgende specifieke
groepen aanvullende regelingen van kracht:


Studenten die een tweede opleiding zijn gestart tijdens het volgen van een eerste opleiding
mogen deze opleiding, mits ononderbroken gevolgd, afmaken tegen betaling van het wettelijk
collegegeld. Deze regeling is per 1 september 2014 in de wet opgenomen.
Studenten die een eerste opleiding hebben afgerond tegen wettelijk collegegeld en aansluitend
tijdens hetzelfde studiejaar een tweede opleiding starten kunnen de rest van het betreffende
studiejaar tegen wettelijk collegegeld studeren. Het volgende studiejaar betalen zij het
instellingscollegegeld.
3. De hoogte van het wettelijk collegegeld
Wettelijk collegegeld (bachelor, master, associate degree)[1]
Voltijd
€ 1.984,-
Duaal
€ 1.984,-
Deeltijd
€ 1.820,- [2]
[1] Conform beleidslijn OCW wordt het wettelijke collegegeld voor voltijdopleidingen tot en met studiejaar
2018-2019 jaarlijks verhoogd met € 22. Inschatting is daarnaast gebaseerd op een indexatie van 0,6% op
basis van de consumentenprijsindex van het CBS ten opzichte van 2015-2016.
[2] Voor deeltijdopleidingen is wettelijk een bandbreedte vastgelegd. Voor 2016-2017 ligt deze
bandbreedte tussen € 1.163 en € 1.984.
4. De hoogte van het instellingscollegegeld
Instellingscollegegeld voor studenten die:
 NIET voldoen aan het nationaliteitsvereiste of
 reeds een HO-graad behaald hebben
met uitzondering van onderstaande opleidingen:
Voltijd
€ 6.400,Bachelor (Hogeschool voor de Kunsten):
B Circus and Performance Art
B Docent Theater
B Muziek
B Dans
B Vormgeving
B Docent Dans
B Docent Beeldende Kunst en
B Docent Muziek
Vormgeving
Master (Hogeschool voor de Kunsten i.s.m. Hogeschool Zuyd): [1]
M Muziek
Duaal
€ 4.500,-
€ 9.800,-
€ 7.211,-
met uitzondering van onderstaande opleidingen:
Bachelor (Hogeschool voor de Kunsten):
B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Regeling Collegegeld 2016-2017 versie CvB
€ 9.800,-
Instellingscollegegeld voor studenten die:
 NIET voldoen aan het nationaliteitsvereiste of
 reeds een HO-graad behaald hebben
Deeltijd
€ 4.500,-
met uitzondering van onderstaande opleidingen:
Master:
Master (Hogeschool voor de Kunsten):
M SEN: Leraar Speciaal
M Architectuur
Onderwijs
M Stedenbouw
Bachelor (Hogeschool voor de Kunsten):
B Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
B Docent Dans
B Docent Muziek
Master (Hogeschool voor de Kunsten i.s.m. Hogeschool Zuyd) [1]:
M Kunsteducatie
€ 6.400,-
€ 9.800,-
€ 7.211,-
[1] Bovenstaande tarieven voor de masteropleidingen die Fontys verzorgt in samenwerking met HS Zuyd
worden vastgesteld in overleg met HS Zuyd.
5. Overige bedragen
Overige bedragen (niet-limitatief)
Extraneï [1]
[1] Bedrag geïndexeerd met 0,6% ten opzichte van studiejaar 2015-2016.
Regeling Collegegeld 2016-2017 versie CvB
€ 1.008
Download