gemeente - VNG Utrecht

advertisement
Informatiebijeenkomst
College voor Arbeidszaken
Bijeenkomst VNG afdelingen Flevoland, Utrecht en Gelderland
10 mei 2012
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Opzet
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Introductie CvA
CAO-onderhandelingen
CAO van de toekomst
Normalisatie
Pensioen
Overige onderwerpen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Introductie CvA
Dertig leden
Onderhandelingsdelegatie
Secretariaat
Taken:
Ondersteunen van gemeenten in
arbeidsvoorwaarden- en personeelsbeleid
Belangenbehartiging (bijv. ABP, ROP, IZA)
CAO-overleg
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Omgeving van het CvA
A+O fonds
Gemeenten
SZW
Wethoudersvereniging
Vakbonden
Speciale doelgroep:
Brandweer
Veiligheidsregio’s
Veiligheidsberaad
BZK
Nederlands
genootschap van
burgemeesters
Vereniging voor
raadsleden
Vereniging van
griffiers
Speciale doelgroep: Sociale
Werkvoorziening
KGA
SBCM
CvA
Vereniging van
gemeentesecretarissen
VSO
ZPW
ADO
P&O
netwerken
Provinciale
afdelingen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
CAO-onderhandelingen
Vraag:
Hoeveel kost het de gemeentelijke sector als de
salarissen met 1% stijgen?
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cao algemeen
– Miljoenen aan publiek geld. Loonsom is bijna
8 miljard. 1% salarisstijging= 80 miljoen euro
– Cao = bindend via statuten van VNG
– Centrale afspraken op hoofdlijnen (CAR) en
uitwerking lokaal of landelijke uitwerking
volgen (UWO)
– Relatie landelijk overleg en GO:
GO gaat over arbeidsvoorwaarden die NIET
centraal zijn afgesproken of uitgewerkt.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Verloop Cao-traject
- Input gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk)
- Arbeidsvoorwaardennota
- Ledenraadpleging
- Inzetbrief (door onderhandelingsdelegatie)
- Start onderhandelingen
Formeel/informeel overleg Bestuurlijk/ambtelijk
overleg
Onderhandelaarsakkoord
- Ledenraadpleging
 VNG-bestuur stelt Cao vast.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Stand van zaken huidige Cao
- 20 april principeakkoord:
– 2% loonsverhoging
– Flexibilisering arbeidsvoorwaarden
– Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid
- 26 april: Stabiliteitsprogramma met nullijn voor
ambtenaren. Onduidelijk wat nullijn betekent voor
principeakkoord gemeenten
- 10 mei: bestuur VNG: ledenraadpleging over
principeakkoord?
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid (1)
Investeren in inzetbaarheid, opleiding vooraf
Als boventalligheid ontstaat: VWNW
- onderzoek
- plan
- termijn: 2 jaar (voor alle re-organisatieontslagen)
- ontslagbesluit niet vooraf; in 21e maand
Commissie ziet toe op uitvoering; soort preventieve
toets bij niet-nakoming planafspraken
Hoofdstuk 10d blijft basis
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Leidraad: mobiliteit en inzetbaarheid (2)
Mobiliteit:
Pakket stimuleringsmaatregelen, o.a. doorzetten
financieren website www.werkenbijdeoverheid.nl
Aanstellen mobiliteitscoördinator
Aanstelling in algemene dienst
Opleiding en ILB
ILB uit bestaand budget
500 Euro per jaar vanaf 2013; afspraak in POP
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Overige afspraken
- Werktijden: aanpassing dagvenster
- Terugdringen bureaucratie: onderzoek
- Inhuur externen
Goed fundament voor Cao van de toekomst
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cao van de toekomst
Stelling:
Gemeenten willen vooral een ‘dunne’ CAO,
waarin centraal de primaire
arbeidsvoorwaarden zijn geregeld
………..….de ‘rest’ wordt lokaal geregeld.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cao van de toekomst.
• Een andere inhoud:
• Eigen verantwoordelijkheid en wederkerigheid
• Volgens een herijkt kader centraal/lokaal
• Een andere vorm:
• ‘Web-based’, logische structuur en leesbaar;
• Mogelijkheden voor integratie lokale regelingen
•
Een ander ‘proces’:
• Op basis van gedeelde toekomstvisie en
gemeenschappelijke belangen
• Grotere betrokkenheid belanghebbenden
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Cao van de toekomst
Waarom?
• Ontgroening en vergrijzing, uitstroom ‘babyboomers’; noodzaak duurzame inzetbaarheid
• Gemeenten veranderen en krijgen er nieuwe
taken bij; van uitvoerder naar regisseur; behoefte
aan flexibiliteit en brede inzetbaarheid
• Medewerkers veranderen; stellen andere eisen
aan werk en werkgever; 4 generaties op de
werkvloer.
• ‘Mismatch’ en toenemende concurrentie op
arbeidsmarkt
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
CAO van de toekomst
Gaat uit van functionele kijk op arbeidsvoorwaarden
die flexicurity-achtige oplossingen mogelijk maken
Waardoor méér: lokale regelmogelijkheden,
flexibiliteit, keuzevrijheid, balans werk-prive,
eigen verantwoordelijkheid, marktconformiteit,
ontwikkelmogelijkheden, beloningsdifferentiatie,
vitaliteit, arbeidsmobiliteit ……………………….
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
CAO van de toekomst
Eerste stap:
‘Agenda ophalen’ bij de eigen achterban om zo onze
werkgevers backbone te versterken:
• Wat willen wij als werkgevers?
• Wat willen onze medewerkers?
Vervolgens start CAO-traject met vakbonden:
• gemeenschappelijke visie op toekomst sector
• gemeenschappelijke belangen
• Inrichten onderhandelingstraject
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Normalisering
Initiatiefwetsvoorstel D66 en CDA.
Stelling:
Met de normalisering verdwijnt de aparte status
van de (gemeente)ambtenaar!
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Normalisering
Ambtelijke status wordt versterkt:
- Geregeld door de wetgever in vernieuwde
Ambtenarenwet;
- Zaken als afleggen eed, integriteit en voorkomen
belangenverstrengeling geen onderdeel meer van
rechtspositieregeling.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Normalisering
Normalisering heeft gevolgen voor rechtspositie
ambtenaren:
- eenzijdige aanstelling wordt tweezijdige
arbeidsovereenkomst;
- Regels CAO-recht van toepassing op proces
arbeidsvoorwaardenvorming en doorwerking;
- Privaat(arbeids)recht van toepassing i.p.v.
bestuursrecht (bezwaar en beroep);
– Kantonrechter ipv bestuursrechter.
– Duaal ontslagstelsel met preventieve toets
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Normalisering
Rol CvA:
- Input geleverd voor initiatiefwetvoorstel
- Input voor debat over aanpassing algemeen
ontslagrecht
- Gemeenten informeren over veranderingen in
arbeidsrelatie
- Modellen en handreikingen voor vormgeving
toekomstige arbeidsrelatie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Pensioenen
Stelling
Er is veel discussie over pensioen, maar het zal niet
zo’n vaart lopen; we hebben immers het beste
pensioenfonds ter wereld.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Pensioenen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Bedreigingen pensioenstelsel
1) Verreweg meeste vermogen bij groep 55+
Babyboomgeneratie gaat nu met pensioen
Premie-inleg < uitkeringen
2) Stijgende levensverwachting
3) Tegenvallend rendement
Kortom houdbaarheid
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Noodzakelijke maatregelen (was
pensioenakkoord)
–Pensioenleeftijd (1e en 2e pijler) omhoog
–Stijgende levensverwachting absorberen in
contract
–Rendementsschommelingen laten doorwerken in
pensioenhoogte
–Voorkomen verdere premiestijgingen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat doet het CvA met pensioen?
Pensioen is een dure arbeidsvoorwaarde: inmiddels
meer dan 16% van loonsom: 70% betaalt de
werkgever / 30% werknemer. Geen directe
invloed door cao-partijen. Wel indirecte invloed.
Pensioenkamer van de ROP (paritair):
Onderhandelen over de inhoud van de ABPregeling. Namens VNG zit Sietske Pijpstra daarin.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat doet het CvA met pensioen?
ABP-bestuur:
Voert de pensioenregeling, die door de
Pensioenkamer is vastgesteld, uit.
In bestuur zitten 6 werkgeversleden (benoemd door
VSO) en 6 werknemersleden (benoemd door
gezamenlijke bonden/SCO).
ABP int en belegt de premie en keert pensioenen
uit.
Kortweg: Pensioenkamer zegt hoe de regeling eruit
moet zien, ABP zegt vervolgens wat dat kost
(premie) en zorgt voor goede uitvoering.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Wat wil het CvA met pensioen?
Herziening van ABP-regeling:
- Aanpassing aan pensioenakkoord (of wat dat
was)
- Versoberen van de regeling, hij is te duur
(gestegen levensverwachting, scheefgroei
werkenden vs. gepensioneerden)
Relatie pensioen en cao: cao-partijen hebben geen
directe invloed op de kosten van pensioen, maar
hebben wel te maken met een stijging van de
premie. Dit gaat ten koste van beschikbare
arbeidsvoorwaardengeld.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Gezamenlijke inkoop
Functiewaardering: HR21 in de markt gezet april
2011
Collectief Zorgcontract
- Nu bij IZA
- Momenteel aanbesteding voor nieuw contract
vanaf 1 januari 2013
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Politieke ambtsdragers
- Kennisbron arbeidsvoorwaarden en pensioen
(incl. commissie)
- Veilige Publieke Taak
- Tegengaan en voorkomen agressie en geweld
(overheidsbreed)
- Integriteit
Download