Toetsvragen boek Kwaliteit met beleid

advertisement
Woordenlijst bij hoofdstuk 1
van
Taaltalent
Nt2-leergang voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen
Katja Verbruggen
Henny Taks
Eefke Jacobs
bussum 2012
Deze woordenlijst bij hoofdstuk 1 hoort bij Taaltalent – NT2-leergang voor midden- en
hoogopgeleide anderstaligen van Katja Verbruggen, Henny Taks & Eefke Jacobs.
© 2012 Uitgeverij Coutinho bv
Alle rechten voorbehouden.
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op
grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp,
www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen,
readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot
Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB
Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).
Uitgeverij Coutinho
Postbus 333
1400 AH Bussum
[email protected]
www.coutinho.nl
Noot van de uitgever
Wij hebben alle moeite gedaan om rechthebbenden van copyright te achterhalen. Personen of
instanties die aanspraak maken op bepaalde rechten, wordt vriendelijk verzocht contact op te
nemen met de uitgever.
ISBN
NUR
978 90 469 0319 3
624
Woordenlijst bij hoofdstuk 1 van Taaltalent – 2/5
Hoofdstuk 1 – Familie
In deze lijst vind je de woorden die bij de verschillende teksten en opdrachten uit hoofdstuk 1
horen. In de tweede kolom staat de betekenis. Daarachter kun je bijvoorbeeld een vertaling
schrijven of aantekeningen maken.
Openingstekst | Mag ik me even voorstellen?
de leerkracht
overdag
de vrijwilliger
het bejaardenhuis
zich bezighouden met
de medewerker
het medicijn
de pil
protesteren
afschuwelijk
de ellende
onthouden
snappen
kwaad
het geduld
de begrafenis
begraven
de leraar op een basisschool
van de ochtend tot de avond
iemand die werkt, maar geen
geld krijgt voor het werk
een gebouw waar oude
mensen wonen
iets doen
iemand die werkt bij een
bedrijf of organisatie
een middel om je gezond te
maken
een tablet
zeggen dat je het niet wilt /
niet goed vindt
als iets naar of vreselijk is
ongelukkige, verschrikkelijke
situaties
niet vergeten
begrijpen
boos
de rust om te kunnen
wachten
de ceremonie waarbij men
een dood persoon onder de
grond legt
iets of iemand onder de
grond leggen
Woordenlijst bij hoofdstuk 1 van Taaltalent – 3/5
Opdracht 2 | De Nederlandse familie
verplicht
verzorgen
in hun eentje
doorbrengen
de communicatie
de kinderopvang
ideaal
zich haasten
het alternatief
de bewoner
de hulpverlening
ongelukkig
de eenzaamheid
klagen
begrijpelijk
als je iets moet doen
zorgen voor iets of iemand
alleen
ergens een bepaalde periode
zijn
het contact tussen mensen
plaats voor jonge kinderen als
hun ouders werken
perfect
snel zijn
de andere mogelijkheid
de persoon die op die plaats
woont
de organisatie die mensen
helpt
als iemand zich niet gelukkig
voelt, maar verdrietig
de situatie dat je alleen bent
zeggen dat je problemen hebt
of dat je irritaties over iets hebt
als je iets kunt begrijpen;
duidelijk
Opdracht 10 en 11 | Werken in de thuiszorg
ouderwets
belachelijk
de knoop
liegen
zoals vroeger
niet normaal; abnormaal; stom
rond ding waarmee je kleren dichtmaakt
iets zeggen wat niet waar is
Woordenlijst bij hoofdstuk 1 van Taaltalent – 4/5
Opdracht 15 | Trouwen met je Skype-partner
aankijken
aanraken
ademen
dodelijk
het geneesmiddel
de heup
angstig
de bezoeker
de ernst
bezorgd
zich concentreren
haastig
aanwijzen
in iemands ogen kijken
met je hand aan iets komen
lucht in je longen halen en uit je
longen laten
als iets je kan doden
drankje dat of tablet die je gezond
maakt
bot tussen je rug en je been
bang
iemand die naar een bepaalde
plaats gaat, bijvoorbeeld een
ziekenhuis, een museum, een
bioscoop om daar iets of iemand te
zien
hoe serieus iets is
als je je zorgen maakt
met je hoofd heel erg bezig zijn met
iets wat je doet of ziet
heel erg snel
naar iets of iemand wijzen
Woordenlijst bij hoofdstuk 1 van Taaltalent – 5/5
Download