Modelbrief met vriendelijke groeten

advertisement
Waarderingsadvies
Voor het opstellen van een waarderingsadvies inzake aandelen zijn volgende
gegevens nodig of nuttig:
Onderwerp
Aan te vullen
De vennootschap
Rechtsvorm
Naam
Straat
Postcode
Gemeente
Rechtspersonenregister
Doel (beknopt)
Aandeelhouders- of vennotenregister
Bestuursorgaan
Kapitaal
Aantal aandelen
Aantal te waarderen aandelen
Aantal aandelen reeds in bezit van
kandidaat overnemer
Referentiedatum van de waardering
De accountant/boekhouder
Naam
Contactpersoon
Straat
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail adres
Referentie van het dossier
BVBA / CVBA / NV / Comm. VA
2
De bedrijfsrevisor1
Naam
Contactpersoon
Straat
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail adres
Referentie van het dossier
BDO Bedrijfsrevisoren
Te bezorgen documenten
Onderwerp
Verwijzing
Wordt
naar bijlage nagestuurd
Algemeen
Ondertekende aanstellingsbrief 2
Kopie voor- en achterkant van de identiteitskaart(en)
Oprichtingsakte en latere statutenwijzigingen
Gecoördineerde statuten
Publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Uittreksel kruispuntbank ondernemingen
Voorkoop- of volgrechten
Speciale omstandigheden
Notulen laatst gehouden algemene vergadering van
aandeelhouders
Verslagen van het bestuursorgaan gehouden tijdens
het lopende boekjaar
Cijfergegevens
Laatst goedgekeurde jaarrekening
Afsluitingsbundel van uw accountant/boekhouder van
de laatste drie boekjaren
Proef- en saldibalans van de laatste drie boekjaren
Tussentijdse proef- en saldibalans
Aankoopakte(n) onroerend(e) goed(eren) die de
vennootschap bezit
1
2
In te vullen door BDO
Zie voorbeeld op www.kmocockpit.be
CVBA BDO Bedrijfsrevisoren - www.kmocockpit.be
3
Schattingsverslag(en) onroerend(e) goed(eren) die de
vennootschap bezit (indien beschikbaar)
Afschrijvingstabel
Overzicht investeringen van de laatste drie boekjaren
Belangrijkste investeringsfacturen
Inschrijvingsbewijzen rollend materieel
Financiële vaste activa: interne jaarrekening van de
desbetreffende vennootschappen
Latente meer- en minderwaarden
Voorraadlijst
Vervaldagenbalans klanten en leveranciers
Detail dubieuze debiteuren
Huidige waarde geldbeleggingen
Bankuittreksels en laatste blad kasboek
Btw-aangifte en btw-rekeninguittreksel
Lenings-, financierings- of leasingcontracten,
aflossingstabellen
Laatste aanslagbiljet vennootschapsbelasting
Berekening geraamde belastingen
Afloopcontrole sociale schulden en detail berekening
provisie vakantiegeld en eindejaarspremie
Loonaansluiting
Saldobevestiging rekening-courant
Detail uitzonderlijke resultaten van de laatste drie
boekjaren
…
CVBA BDO Bedrijfsrevisoren - www.kmocockpit.be
Download