Reactie BDO

advertisement
T: +31 (0)40 269 82 22
E: [email protected]
www.bdo.nl
BDO Audit & Assurance B.V.
Postbus 229, 5600 AE Eindhoven
Dr. Holtroplaan 15, 5652 XR Eindhoven
Nederland
Autoriteit Financiële Markten
T.a.v. het Bestuur
Eindhoven, 23 juni 2017
Kenmerk: AAC 17-021
Betreft:
reactie van BDO op het AFM rapport "Kwaliteit OOB-accountantsorganisaties onderzocht"
Geacht Bestuur,
BDO Audit & Assurance B.V. (hierna: BDO) heeft kennisgenomen van het AFM-rapport "Kwaliteit OOBaccountantsorganisaties onderzocht". Graag maken wij, in samenspraak met onze Raad van
Commissarissen, van de mogelijkheid gebruik om een publieke reactie te geven op de uitkomsten van
het onderzoek naar de implementatie en borging van de verandertrajecten.
Wij vinden het verandertraject, van het accountantsberoep in algemeenheid en die van onze eigen
organisatie in het bijzonder, van groot belang. Wij zijn voortvarend van start gegaan met de
implementatie van de 53 maatregelen, zoals genoemd in het rapport In het publiek belang. Wij zien
de eerste resultaten van onze inspanningen om deze maatregelen te realiseren ook terug in uw
bevindingen.
De ambitie om te veranderen reikt soms verder dan de organisatie kan realiseren. Wij (h)erkennen
dan ook dat wij in 2016 nog niet in staat waren om, binnen een relatief kort tijdsbestek, alle
maatregelen met voldoende diepgang te implementeren. Wij waarderen uw bevindingen, de
specifieke aanbevelingen en best practices en hebben deze dan ook meegenomen in ons
veranderproces. Het is duidelijk dat we moeten versnellen en committeren ons daar ook aan.
Ons veranderproces is in volle gang. Eind 2016 hebben wij een aantal grote projecten gestart die
betrekking hebben op de verandermaatregelen, met name in de pijlers beheersing, gedrag en cultuur.
Deze projecten zijn in volle gang en hebben een lange doorlooptijd. De effecten van deze
verandermaatregelen vanaf december 2016 tot en met heden zijn niet meegenomen in uw rapport.
Een voorbeeld daarvan is BDO Horizon. Met dit kwaliteitsprogramma streeft BDO naar een klimaat
waarin medewerkers altijd en overal topkwaliteit kunnen leveren. Hierbij gaat het om kwaliteit in
ruime zin; dienstverlening, organisatie, mensen, processen en gedrag.
Veranderen kost tijd en wij vragen daarom meer ruimte om de ingezette veranderingen binnen de
organisatie te kunnen borgen. Vol motivatie en vertrouwen werken wij verder aan een op kwaliteit
gerichte cultuur en organisatie.
Hoogachtend,
BDO Audit & Assurance B.V.
voor en namens deze,
A.D. den Braber RA
Voorzitter Raad van Bestuur
J.H. Renckens RA
waarnemend Head of Audit
Statutair gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17171194.
BDO Audit & Assurance B.V. is lid van BDO International Ltd, een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte aansprakelijkheid,
en maakt deel uit van het wereldwijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties die onder de naam “BDO” optreden.
BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aanduiding van het BDO netwerk en van elk van de BDO Member Firms.
Download