Modelbrief met vriendelijke groeten

advertisement
Omzetting
Voor het opstellen van het bedrijfsrevisoraal controleverslag naar aanleiding van
een omzetting van de rechtsvorm zijn volgende gegevens nodig of nuttig:
Onderwerp
Aan te vullen
De vennootschap
Rechtsvorm vóór omzetting
Rechtsvorm na omzetting
Naam
Straat
Postcode
Gemeente
Rechtspersonenregister
Doel (beknopt)
Aandeelhouders- of vennotenregister
Bestuursorgaan
Kapitaal
Aantal aandelen
Referentiedatum van de omzetting
Streefdatum notariële akte
BVBA / CVBA / NV / Comm. VA / CVOA
/ V.O.F. / Comm. V
BVBA / CVBA / NV / Comm. VA / CVOA
/ V.O.F. / Comm. V
2
De accountant/boekhouder
Naam
Contactpersoon
Straat
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail adres
Referentie van het dossier
De notaris
Naam
Contactpersoon
Straat
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail adres
Referentie van het dossier
De bankier
Naam
Contactpersoon
Straat
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail adres
Referentie van het dossier
De bedrijfsrevisor1
Naam
Contactpersoon
Straat
Postcode
Gemeente
Telefoonnummer
E-mail adres
1
BDO Bedrijfsrevisoren
In te vullen door BDO
CVBA BDO Bedrijfsrevisoren - www.kmocockpit.be
3
Referentie van het dossier
Te bezorgen documenten
Onderwerp
Verwijzing
Wordt
naar bijlage nagestuurd
Algemeen
Ondertekende aanstellingsbrief 2
Kopie voor- en achterkant van de identiteitskaart(en)
van het bestuursorgaan
Oprichtingsakte en latere statutenwijzigingen
Gecoördineerde statuten
Publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Uittreksel kruispuntbank ondernemingen
Notulen laatst gehouden algemene vergadering van
aandeelhouders
Verslagen van het bestuursorgaan gehouden tijdens
het lopende boekjaar
Ontwerp notariële akte omzetting
Overzicht van de rechten en verbintenissen buiten
balans:
- zakelijke zekerheden als waarborg voor derden
- zakelijke zekerheden op eigen activa:
hypotheek, pand op het handelsfonds, pand op
andere activa
- belangrijke verplichtingen tot aan- of verkoop van
vaste activa
- termijnverrichtingen (gekohcte of verkochte
goederen of deviezen)
- verplichtingen uit technische waarborgen
- hangende geschillen
Cijfergegevens
Laatst goedgekeurde jaarrekening
Afsluitingsbundel van uw accountant/boekhouder
Proef- en saldibalans van het laatste volledige
boekjaar
Tussentijdse proef- en saldibalans3
2
Zie voorbeeld op www.kmocockpit.be
CVBA BDO Bedrijfsrevisoren - www.kmocockpit.be
4
Aankoopakte(n) onroerend(e) goed(eren) die de
vennootschap bezit
Schattingsverslag(en) onroerend(e) goed(eren) die de
vennootschap bezit (indien beschikbaar)
Afschrijvingstabel
Belangrijkste investeringsfacturen
Inschrijvingsbewijzen rollend materieel
Financiële vaste activa: interne jaarrekening van de
desbetreffende vennootschappen
Latente meer- en minderwaarden
Voorraadlijst
Vervaldagenbalans klanten en leveranciers
Detail dubieuze debiteuren
Huidige waarde geldbeleggingen
Bankuittreksels en laatste blad kasboek
Btw-aangifte en btw-rekeninguittreksel
Lenings-, financierings- of leasingcontracten,
aflossingstabellen
Laatste aanslagbiljet vennootschapsbelasting
Berekening geraamde belastingen
Afloopcontrole sociale schulden en detail berekening
provisie vakantiegeld en eindejaarspremie
Loonaansluiting
Saldobevestiging rekening-courant
…
3
Let op! De staat mag niet ouder zijn dan 3 maanden op datum van de algemene vergadering die over de
omzetting beslist.
CVBA BDO Bedrijfsrevisoren - www.kmocockpit.be
Download