Accountant neemt bedreiging van zijn objectiviteit

advertisement
 SmartNewz Ondernemingsrecht
Smartnewz AR 2017/2229
Accountant neemt bedreiging van zijn objectiviteit niet voldoende weg
Accountantskamer, 14 april 2017, ECLI:NL:TACAKN:2017:28
‐ Op SmartNewz sinds: 1 mei 2017
Klaagster is getrouwd met de heer Y. Zij zijn beide statutair bestuurder van een besloten vennootschap (“X B.V.”). Klaagster was minderheidsaandeelhouder en Y
meerderheidsaandeelhouder. Betrokkene (“A”) is de huisaccountant X B.V. In 2012 besloten klaagster en Y te scheiden. De door klaagster en Y gehouden aandelen
vielen in een tijdens het huwelijke ontstane eenvoudige gemeenschap. Medio 2013, na ontslag van klaagster als statutair bestuurder, is aan A verzocht om een
voorlopige waardebepaling van de aandelen in de vennootschap op te maken. De waarde van de aandelen is op basis van de intrinsieke waardemethode geschat op een
bedrag van € 60.000,‐‐. Klaagster heeft vervolgens een andere accountant (“B”) om een second opinion verzocht. B heeft de aandelen volgens de Discounted Cash
Flow methode gewaardeerd op een bedrag van ongeveer 1,3 miljoen euro. Vervolgens heeft herhaaldelijk overleg plaatsgevonden tussen A, B en (uiteindelijk) een
derde accountant (“C”). C heeft in zijn eindrapportage geconcludeerd dat de economische waarde van de aandelen tussen € 700.000 en € 1.300.000 ligt. Samengevat
wordt A in onderhavige klachtzaak verweten:
(i.): het fundamentele beginsel van objectiviteit te hebben geschonden; en
(ii.): dat zijn waardebepaling van de aandelen een deugdelijke grondslag ontbeert.
De Accountantskamer:
Ad (i.): naar het oordeel van de Accountantskamer is niet aannemelijk geworden dat A ook Y privé als adviseur heeft bijgestaan en die werkzaamheden vervolgens
aan X B.V. heeft gefactureerd. Dit laat echter onverlet dat er wel degelijk sprake was van een bedreiging van de objectiviteit als bedoeld in artikel A‐100.4 sub b VGC
respectievelijk artikel 11
VGBA. A had reeds in 2013 zich ervan bewust moeten zijn dat klaagster en Y tegengestelde belangen hadden. Daarbij komt dat Y vanaf
2013 de enige bestuurder was van X B.V. en voor A de enige contactpersoon bij de vennootschap was. A had dan ook waarborgen/maatregelen moeten nemen ertoe
leidend dat de bedreiging van de objectiviteit werd weggenomen of tot een aanvaardbaar niveau werd teruggebracht (artikel A‐100.5 VGC) respectievelijk dat hij zich
aan het fundamentele beginsel van objectiviteit hield (artikel 21 lid 1
VGBA). Een waarborg had kunnen zijn de schriftelijke vastlegging van de opdracht en de
positie van A ten opzichte van de te waarderen onderneming. Dit klachtonderdeel is gegrond;
Ad (ii.): A diende – gezien de ontbinding van het huwelijk van de aandeelhouders van X B.V. ‐ ermee rekening te houden dat zijn rapport in een gerechtelijke
procedure zou worden overgelegd, zodat dit rapport een deugdelijke grondslag moest hebben, zoals voortvloeit uit het fundamentele beginsel van
deskundigheid/vakbekwaamheid en zorgvuldigheid (artikel A‐100.4 sub c VGC respectievelijk artikel 2
sub d VGBA). A heeft echter niets vastgelegd omtrent de
afgesproken methode van waardering van de aandelen en een (zeer) summiere onderbouwing van de door hem geschatte waarde gegeven in zijn rapport. De conclusie
is dan ook dat de rapportage van A een deugdelijke grondslag ontbeert, zodat ook dit klachtonderdeel gegrond is.
De Accountantskamer acht in deze klachtzaak de maatregel van berisping passend en geboden nu niet aannemelijk is geworden dat klaagster door het handelen en/of
nalaten van A schade heeft geleden of dat de civiele rechter op het verkeerde been is gezet.
Dirk de Jong ‐ Holla Advocaten
WETINGANG
Wet op het accountantsberoep artikel 42
, Meer nieuws over dit wetsartikel
Verordening gedrags‐ en beroepsregels accountants artikel 21
Verordening gedrags‐ en beroepsregels accountants artikel 11
, Meer nieuws over dit wetsartikel
, Meer nieuws over dit wetsartikel
TREFWOORDEN
aandeel (effecten), aandeelhouder, aandelenoverdracht, aansprakelijkheid, accountantscontrole, accountantsverklaring, actuele waarde, bestuur, certificaat,
deskundigheid, financiële verslaggeving, inbreng, kosten, meerderheidsaandeelhouder, minderheidsaandeelhouder, onafhankelijkheid, ontslag bestuurder,
rechtspersoon, vennootschap onder firma
Download