Uitgifte aandelen zonder prospectusplicht 18.05

advertisement
UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER PROSPECTUSPLICHT
18 MEI 2017
Document in de zin van artikel 5:3 lid 2 onder d en artikel 5:4 lid 1 onder e van de Wet op
het financieel toezicht
Voor wat betreft de uitkering van dividend over het boekjaar 2016 is conform het besluit van
de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2017, aan de aandeelhouders de
keuze geboden het hun toekomende dividend over het boekjaar 2016 geheel in contanten,
danwel in aandelen ten laste van de agioreserve te verkrijgen (verwezen wordt naar de
advertentie gepubliceerd op 28 april 2017, zoals verschenen op de website
www.securitiesinfo.com en zoals gemeld op www.accell-group.com).
Aandeelhouders die 64% van het totaal uitstaande gewone aandelenkapitaal
vertegenwoordigen hebben gekozen voor stockdividend. Aan deze aandeelhouders zijn als
gevolg van verwisseling van dividendrechten vanaf 18 mei 2017 in totaal 399.871 aandelen
met een nominale waarde van € 0,01 per aandeel aangeboden. Verwezen wordt naar het
persbericht d.d. 16 mei 2017 zoals gepubliceerd op de website van Accell Group.
De aldus aangeboden aandelen zijn evenals de overige gewone aandelen van Accell Group
toegelaten tot de handel op de officiële markt van Euronext Amsterdam en geven dezelfde
rechten als de overige gewone aandelen van Accell Group, inclusief – met ingang van boekjaar
2017 – het recht op uitkering van dividend.
Accell Group N.V. is ter zake van bovengenoemde aanbieding en toelating tot de handel
vrijgesteld van de verplichting om een prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen.
Download