Betaalbaarstelling dividend Koninklijke Boskalis Westminster N.V.

advertisement
Betaalbaarstelling dividend
Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
Informatiedocument in de zin van de artikelen 5:3 lid 2 onder d en 5:4 lid 1 onder e van de Wet op
het financieel toezicht. Dit informatiedocument betreft een herziene versie van het
informatiedocument dat reeds op 10 mei 2017 via de website van de vennootschap beschikbaar
is gesteld.
De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. maken
bekend dat in de op 10 mei 2017 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders het dividend
over het boekjaar 2016 is vastgesteld op EUR 1,00 per gewoon aandeel van nominaal EUR 0,01.
Het dividend wordt uitgekeerd in de vorm van gewone aandelen Koninklijke Boskalis Westminster N.V.
ten laste van de belastingvrije agioreserve of de overige reserves, tenzij een aandeelhouder heeft
verkozen een uitkering in contanten te willen ontvangen.
Op grond van het bepaalde van de artikelen 5:3 lid 2 onder d en 5:4 lid 1 onder e Wet op het financieel
toezicht kan de onderhavige uitgifte en toelating van de nieuwe gewone aandelen tot de handel op
Euronext in Amsterdam plaatsvinden zonder prospectus. Dit document is geen prospectus in de zin van
de prospectusverordening.
Hierbij is het volgende tijdschema aangehouden:
12 mei 2017
15 mei 2017
16 mei t/m 29 mei 2017
1 juni 2017
6 juni 2017
:
:
:
:
:
Notering ex-dividend
Record date
Keuzeperiode
Vaststelling omwisselverhouding (na beurs)
Levering van nieuwe gewone aandelen en
betaalbaarstelling dividend in contanten en fracties in contanten
Op 1 juni 2017, na sluiting van de handel op Euronext in Amsterdam, is de omwisselkoers van het
stockdividend vastgesteld op 1 nieuw gewoon aandeel per 30,7 dividendrechten van gewone aandelen.
Deze omwisselverhouding is vastgesteld op basis van EUR 30,7074 zijnde de naar volume gewogen
gemiddelde koers van alle op Euronext in Amsterdam verhandelde gewone aandelen Koninklijke
Boskalis Westminster N.V. op 30 en 31 mei en 1 juni 2017. De waarde van het stockdividend zal
nagenoeg gelijk zijn aan de waarde van het contante dividend. De omwisselverhouding is via de website
www.boskalis.com bekendgemaakt op 1 juni 2017.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. zal in totaal 3.275.042 nieuwe gewone aandelen als
stockdividend uitkeren.
De nieuwe gewone aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de thans reeds tot de handel
toegelaten bestaande gewone aandelen. Voor overige informatie met betrekking tot de rechten
gekoppeld aan en de kenmerken van de gewone aandelen wordt verwezen naar de statuten van
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. en de relevante onderdelen van het jaarverslag die beschikbaar
zijn via de website www.boskalis.com. De nieuwe gewone aandelen zijn dividendgerechtigd over het
boekjaar 2017 en volgende boekjaren.
De levering van nieuwe gewone aandelen, onder eventuele verrekening van fracties in contanten,
geschiedt vanaf vandaag, 6 juni 2017.
Als referentieprijs voor de afrekening van fracties is richting de beursleden aan Euronext Amsterdam de
openingskoers van 2 juni 2017 als basis gebruikt.
Een verzoek tot toelating tot de handel op Euronext in Amsterdam van de nieuwe gewone aandelen in
verband met de betaalbaarstelling zal worden ingediend in overeenstemming met het bepaalde van
artikel 5:4 lid 1 onder e van de Wet op het financieel toezicht.
De beursleden worden verzocht hun dividendrechten rechtstreeks te leveren aan ABN AMRO.
Aandeelhouders die staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister van Koninklijke Boskalis
Westminster N.V. ontvangen rechtstreeks van de vennootschap bericht.
Papendrecht / Sliedrecht, 6 juni 2017
Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur
Download