Uitgifte van aandelen 24 februari 2016

advertisement
UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER PROSPECTUSPLICHT
24 FEBRUARI 2016
Document in de zin van artikel 5:4 lid 1 onder f van de Wet op het financieel toezicht
Tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 24 februari 2016 is
op basis van het aandeelhoudersrendement van Accell Group N.V. (TSRA) in vergelijking
met het aandeelhoudersrendement van de aandelen behorende tot de Amsterdam Midcap
Index van Euronext Amsterdam (TSRM) over een periode van 3 jaar (2013 - 2015) bepaald
welk percentage van de in februari 2014 aan de leden van de Raad van Bestuur van Accell
Group N.V. onder de toepasselijke aandelenregeling toegekende voorwaardelijke aandelen
definitief wordt toegekend. Destijds zijn aan elk van de leden van de Raad van Bestuur
voorwaardelijke aandelen met een onderliggende waarde van de helft van het jaarsalaris
toegekend.
Tevens is tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen gehouden op 24 februari
2016 bepaald welk percentage van de in 2012 aan de directeuren van de grootste
werkmaatschappijen behorende tot het Accell concern onder toepasselijke bonusregelingen
toegekende voorwaardelijke aandelen definitief wordt toegekend.
Aldus zijn op 24 februari 2016 aan de leden van de Raad van Bestuur van Accell Group N.V.
en de directeuren van werkmaatschappijen in totaal 27.613 gewone aandelen in het kapitaal
van Accell Group N.V. met een nominale waarde van € 0,01 per aandeel toegekend.
De bovengenoemde aandelen zijn evenals de overige gewone aandelen van Accell Group
toegelaten tot de handel op de officiële markt van Euronext Amsterdam en geven dezelfde
rechten als de overige gewone aandelen van Accell Group, inclusief - met ingang van
boekjaar 2016 - het recht op uitkering van dividend.
Accell Group N.V. is terzake van de bovenstaande toekenning van aandelen en toelating tot
de handel vrijgesteld van de verplichting om een prospectus algemeen verkrijgbaar te
stellen.
Download