doelstelling van de werkgroep

advertisement
Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid
Aan het Forum zullen werkgroepen worden gekoppeld die bij voorkeur
beleidsnota’s, projecten,… uitwerken rond de thema’s werkgelegenheid en sociale
economie.
Hieronder leest u meer informatie over de werkgroepen rond PWA, die eerder
vanuit een pragmatische invalshoek zullen opgestart worden op de eerste
vergadering van het Forum.
Projectfiche : werkgroep PWA I
1.Identificatie van de werkgroep
Titel:
Duidelijk omlijnd en onderbouwd voorstel voor de Minister van tewerkstelling
voor wat betreft een lokaal verantwoorde inschakeling van PWA-werknemers.
Aanbevelingen i.v.m. het PWA-stelsel rond het statuut van de PWA-werknemer, de doelgroep, de
uit te voeren activiteiten en de doelstellingen van PWA.
Actieterrein:
Een gedragen beleidsnota rond de doelgroep, het statuut van de PWAwerknemer, de uit te voeren activiteiten en de doelstellingen van PWA.
De nota is bestemd voor de federale overheid, afdeling werkgelegenheid, arbeid
en sociaal overleg en de bevoegde federale Minister van Werk.
Begin- en einddatum:
maart 2010- december 2010
2.De aanleiding en de doelstelling van de werkgroep
Volgende punten kunnen worden onderzocht door deze werkgroep.
Aanbevelingen op vlak van PWA-werknemers.
Naar een zorgstatuut
Bepaalde PWA-werknemers zijn te zwak om door te stromen naar de reguliere
arbeidsmarkt. Toch worden ook zij veelal opgeroepen door VDAB en RVA, in het
kader van hun verplichtingen om een job te vinden op de gewone arbeidsmarkt.
Momenteel bestaan er al bepaalde vormen van vrijstellingen voor PWAwerknemers t.o.v. deze verplichtingen. Maar deze komen grotendeels niet
tegemoet aan de noden van de zwakke PWA-werknemers die tijdelijk of blijvend,
o.v. randvoorwaarden en competenties, enkel geschikt zijn om activiteiten die
eerder beperkt zijn in tijd en ruimte, uit te voeren.
Een nieuw statuut voor zwakke PWA-werknemers en een herziening van de
vrijstellingen dringen zich dus op.
Dit wil evenwel zeggen dat ook voor hen, na evaluatie en mits begeleiding en
opleiding, de mogelijkheid tot doorstroming blijft behouden.
Welke opties zien we ?
Het geven van een “blijvend” “zorg”statuut, waarbij de PWA-werknemer
“blijvend” PWA-werk kan verrichten mét blijvende vrijstellingen en dit na een
grondige evaluatie van de situatie van de PWA-werknemer, behoort tot de
mogelijkheden.
Het geven van een vrijstelling voor de duur van het schooljaar voor PWAwerknemers die buitenschoolse kinderopvang als taak hebben, is een concreet
voorbeeld waar lokaal nood aan is.
In de werkgroep willen we o.a. bovenstaande problematiek juridisch en vanuit
praktijkervaringen onderzoeken. Onder andere de volgende vragen komen aan
de orde: op basis van welke criteria en hoe gebeurt de toekenning van zo’n
blijvende vrijstelling? Hoe en door wie gebeuren de evaluaties van de PWAwerknemers? Wat houdt de vrijstelling in ? Welke doelgroepen komen in
aanmerking ? Hoe wordt eventuele doorstroming bewaakt ?
Aanbevelingen rond de uitbreiding van de doelgroep
De Minister van Werk is van plan om de voorwaarden voor werkzoekenden om
tot het PWA-stelsel toe te treden, uit te breiden. (Het gaat over de duur van
werkloosheid). De doelgroep zou ook kunnen uitgebreid worden met
(brug)gepensioneerden, mensen die leven van een ziekte- of
invaliditeitsuitkering, alle werkzoekenden die moeilijk plaatsbaar zijn,… Welke
regionale noden zijn er op dit vlak ?
Het verlenen van grotere lokale autonomie i.v.m. de invulling van taken.
Op lokaal vlak moet er een grotere autonomie bestaan rond het invullen van de
soorten activiteiten die PWA’s mogen uitvoeren.
Het uitbreiden van het maatschappelijke doel van de PWA’s
In de beleidsnota van 2010 van de federale Minister van Werk lezen we dat het
“uitbreiden van het maatschappelijke doel van de PWA’s” een piste is. “Dit laat
hen toe om lokale tewerkstellingsinitiatieven uit te werken”. Zo kan “het PWA
echte banen creëren, bijvoorbeeld in de sector van de sociale economie.”
Wat kan de regionale invulling hiervan zijn ?
Kunnen we de huidige reserves van PWA-DCO die de minister wil afromen, ook
hiervoor inschakelen ?
3. De concrete aanpak
Er wordt een werkgroep opgericht die rond dit thema en bovenstaand voorstel
beleidsvoorbereidend werk uitvoert en een beleidsnota opstelt.
De werkgroep bestaat uit relevante partners (VVSG, RVA, PWA, VDAB, derden,…)
en wordt geleid door een voorzitter die instaat voor terugkoppeling naar het
Forum.
4. Beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
Dankzij de beleidsnota worden de federale overheid en de Minister van Werk zich
bewust van dit probleem en worden ze gestimuleerd om de wetgeving omtrent
PWA of PWA-werknemers te herzien.
Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid
Projectfiche werkgroep PWA II
1.Identificatie van de werkgroep
Titel:
Van PWA-DCO’s naar gemeentelijke vzw’s:
een alternatief voor het behoud van PWA-DCO-vzw-reserves ?
Actieterrein:
Studie-object: korte situatieschets en consequenties van het eventueel opdoeken
van PWA-DCO’s en het opstarten van gemeentelijke PWA-DCO’s.
Begin- en einddatum:
Startdatum: maart 2010; einddatum: december 2010
2.De aanleiding en de doelstelling van de werkgroep
Momenteel wil de Federale Minister van Werk de financiële reserves van PWADCO’s afromen. Door deze afroming kunnen bepaalde de PWA-DCO’s in
financiële problemen terecht komen.
Hoe kan dit worden verhinderd ? De PWA-DCO heeft de bevoegdheid om haar
eigen werking stop te zetten. In de plaats daarvan kan een gemeentelijke vzw
worden opgericht, waar de financiële reserves van de PWA-DCO eventueel
worden naar overgeheveld. De werkgroep onderzoekt wat de consequenties zijn
van de opstart van een gemeentelijke vzw voor PWA.
Hoe zit het bijvoorbeeld met de tewerkstellingsmaatregelen waar de PWA vzw
momenteel van geniet ? Kan ook de gemeentelijke PWA hiervan gebruik maken
? Wat met het statuut van het personeel dat gemeentelijk personeel wordt ?
Enz,…
3. De concrete aanpak: een overzicht van acties, projectfasen en timing
-opstarten van een werkgroep, die bovenstaande situatie juridisch en vanuit
praktijkervaringen onderzoekt
-regelmatige terugkoppeling naar het Forum
4. Beoogde kwalitatieve en kwantitatieve resultaten
-komen tot een blauwdruk voor elke Vlaamse gemeente, rond bovenstaand
thema
5. Deelnemende organisaties
-PWA, RVA, VVSG, steden en gemeenten, sociale partners,…
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards