Tussenk Progr Wet Juni 2011 Verslag

advertisement
17.06 Maggie De Block (Open Vld): Het
onderdeel werkgelegenheid beoordelen wij
positief. De verminderingskaart voor werknemers
van ondernemingen in faling krijgt een structureel
karakter, de elektronische aangifte voor de
melding van tijdelijke werkloosheid wordt
verplicht en de erkenningvoorwaarden in het
stelsel van de dienstencheques worden strenger.
We juichen deze vereenvoudigingen toe.
Wij zijn ook verheugd over het programma „Back
to work‟, dat werk maakt van de reïntegratie van
arbeidsongeschikten en invaliden in het
arbeidsproces. Het is beter dat deze mensen
deeltijds het werk kunnen hervatten. Dat is
belangrijk voor hun professionele ambities en
voor hun plaats in het gezin en de maatschappij.
Er moet nog verduidelijkt worden hoe de minister
een deeltijdse baan, gecombineerd met een
deeltijdse uitkering, op permanente wijze wil
regelen.
Er werd lang gedebatteerd over het afromen van
de PWA-reserves. Dat werd beslist bij de
begrotingsopmaak 2010-2011, tegelijkertijd met
het win-winplan van minister Milquet, die jammer
genoeg niet aanwezig is. Na een nogal betwiste
studie van Ernst & Young werd beslist gewoon
de helft van die reserves af te romen.
Het gaat om federaal geld. Dat kan nu niet gauw
even via een amendement aan lokale
werkgelegenheidsinitiatieven worden besteed.
Wel moeten we PWA per PWA nagaan of dit het
PWA niet in financiële problemen brengt.
17.07 Hans Bonte (sp.a): De aanwezigheid van
minister Milquet zou inderdaad nuttig zijn, omdat
ze in de commissie gesproken heeft over een
aantal stappen die ze zou zetten bij de regering.
We moeten nu feedback krijgen.
(De vice-eersteminister, minister van Werk en
Gelijke kansen, komt binnen in het halfrond)
17.08 Maggie De Block (Open Vld): Ik
verwelkom de minister. Blijkbaar was ze vragen
aan het beantwoorden in een andere assemblee,
wat meteen bewijst hoe nuttig ons stelsel is.
In de commissie heeft de minister aangekondigd
dat ze een andere regeling zou overwegen en dit
te bespreken op het kernkabinet. Wat is het
resultaat?
Het geld dat afgeroomd wordt, dient om het winwinplan te financieren. Mijn vraag was om per
PWA na te gaan welk deel van het budget het
kan missen, wat kan worden teruggeven aan de
federale Staat zonder dat de werking in het
gedrang komt.
Wij zijn het er allemaal over eens dat het geld dat
de minister voor tewerkstelling zal gebruiken,
even nuttig zal zijn als wanneer het voor een
ander niveau bestemd zou zijn. Het gaat om
federaal geld en als het niet door middel van een
PWA gebruikt wordt, dan moet het ook niet voor
de lokale tewerkstelling bestemd worden.
Bij de bespreking van de programmawet in de commissie
werd de nood aan hervormingen op de arbeidsmarkt
nogmaals aangetoond. We moeten dringend evolueren
naar een moderne arbeidsorganisatie die gericht is
op een verhoging van de werkzaamheidsgraad en
langer werken. Zal de minister het bijvoorbeeld mogelijk
maken dat gehandicapten en chronisch zieken deeltijds
werken en een deeltijdse uitkering genieten?
Als men nog langer de ogen sluit voor de noodzaak van
grondige sociaaleconomische hervormingen, dan pleegt
men schuldig verzuim. Zowel de gouverneur van de Nationale
Bank als de Europese Commissie hebben aangedrongen
op structurele reconversiemaatregelen. Wij moeten
de toekomst veilig stellen, onze concurrentiepositie verbeteren,
onze activiteitsgraad verhogen. Zelfs de overheidspensioenen
komen nu in gevaar omdat er niet genoeg mensen werken.
We moeten een mentaliteitswijziging realiseren, zodat
mensen ook een beetje langer willen werken.
Er is nood aan een hervormingsplan dat voorrang
geeft aan werkgelegenheid, zonder taboes. Degressiviteit
van werkloosheidsuitkeringen moet gepaard gaan met
een verhoogde activering van werkzoekenden. Langdurig
werklozen moeten niet naar het OCMW geloodst worden,
maar naar een job. Om een activiteitsgraad van
73,2 procent te realiseren, moeten tegen 2020
een half miljoen mensen meer aan de slag. Dat is een
immense opdracht. De loonkostenverlaging wordt terecht
eerst toegepast op de lage lonen, want het zijn precies
die mensen die afwegen of zij voor wat extra geld gaan
werken of liever van een uitkering blijven leven.
De economische groei blijkt hoger te zijn dan
voorspeld, maar dat mag er niet toe leiden dat wij
passief blijven. We moeten de overheidsfinanciën op orde
krijgen en de mensen duidelijk maken dat structurele
hervormingen onvermijdelijk zijn en dat onze
tewerkstellingsgraad moet toenemen. Wie het
tegengestelde beweert, liegt. Wie beweert dat de
hervormingen onze sociale zekerheid willen
afbouwen, liegt nog meer. (Applaus bij Open Vld)
17.15 Minister Joëlle Milquet (Nederlands):
Sommige uitlatingen hier hebben wij ook al in de
commissie gehoord. Het geld komt van de RVA
en het is dus federaal geld. Het gaat niet om een
belasting, het is een eenmalige heffing. De
grondwettelijkheid van onze maatregel is door
het Grondwettelijk Hof bevestigd.
Wij hebben ook een verschillende mening over
aanvullende maatregelen voor de toekomst. Ik ga
ermee akkoord dat er aanvullende maatregelen
nodig zijn voor een betere betrokkenheid van de
PWA‟s in de werkzaamheden van de VDAB,
FOREM of Actiris en betere onderlinge
betrekkingen.
Het regeringsstandpunt blijft hetzelfde: het geld
zal worden gebruikt voor de financiering van het
win-winplan.
(Uit Beknopt Verslag,
Plenaire, 16/06/2011, in de namiddag)
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards