sollicitatieverlof Antw mdb

advertisement
05 Vraag van mevrouw Maggie De Block aan
de vice-eersteminister en minister van Werk
en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en
asielbeleid, over "het recht op
sollicitatieverlof voor bedienden" (nr. 5144)
(Uit Beknopt verslag, Commissie Sociale
Zaken, woensdag 22 juni 2011,namiddag)
05.01 Maggie De Block (Open Vld): Ontslagen
werknemers hebben tijdens hun ontslagperiode
recht op sollicitatieverlof. Een werknemer die zelf
zijn ontslag geeft omdat hij ander werk heeft
gevonden, heeft ook recht op een dag
sollicitatieverlof. Dat is niet echt logisch.
Bovendien bestaat er onduidelijkheid over. Uit
een arrest van 1965 van het Hof van Cassatie
blijkt dat de werkgever moet bewijzen dat de
werknemer zijn verlof voor iets anders gebruikt
dan voor een sollicitatie. Er is ook een advies van
de FOD WASO waarin staat dat een werknemer
die al ander werk vond, toch nog recht heeft op
sollicitatieverlof om hem de kans te bieden een
betere job te vinden.
Klopt dat advies van de FOD WASO? Wanneer
kan een werkgever weigeren sollicitatieverlof te
geven aan iemand die al een nieuwe baan heeft
gevonden? Is een werknemer verplicht zijn
werkgever mee te delen dat hij al een nieuwe
baan heeft? Is er geen nood aan een duidelijker
regeling?
05.02 Minister Joëlle Milquet (Nederlands):
Volgens de wet van 3 juli 1978 heeft een
werknemer tijdens zijn opzegtermijn recht op
verlof om een nieuwe baan te zoeken, ongeacht
of hij ontslagen is of zelf ontslag heeft genomen.
Het verlof mag uiteraard enkel daarvoor worden
gebruikt. Als men reeds een andere job heeft
gevonden, betekent dat geen automatische
uitsluiting van dit recht. Het staat iemand immers
vrij om nog verder te solliciteren naar een betere
betrekking. Dat werd in 1978 uitdrukkelijk
bevestigd door de toenmalige minister van
Tewerkstelling en Arbeid.
Als blijkt dat de werknemer het verlof niet heeft
gebruikt om te solliciteren, dan kan de werkgever
eventueel het loon voor de afwezige uren
intrekken wegens rechtsmisbruik. Het is aan de
werkgever om dat te bewijzen, wat niet zo
gemakkelijk is. De werkgever mag immers geen
modaliteiten opleggen die de werknemer
verplichten om toelating te vragen afwezig te
mogen zijn. Ook mag de werkgever aan de
werknemer niet vragen om te bewijzen dat hij de
afwezige uren wel degelijk naar ander werk
zocht.
De wettelijke bepalingen zijn volgens mij duidelijk
genoeg. Ik plan dus geen
wijziging.
05.03 Maggie De Block (Open Vld): Als de
werkgever niet mag controleren en geen bewijs
van sollicitatie mag vragen, dan is het voor hem
onmogelijk om bewijslast te verzamelen. Ik wil
dat dit verandert.
05.04 Minister Joëlle Milquet (Nederlands): De
werkgever kan natuurlijk altijd een bewijs van de
diverse sollicitatieafspraken vragen.
Het incident is
gesloten.
Download