PowerPoint-presentatie - RegioAanpak Veilig Thuis

advertisement
Aanpak ouderenmishandeling
in regio Haaglanden
Ellen Boszhard
projectleider
ouderenmishandeling
Organisatie aanpak HG Haaglanden
1. Regie op het beleid => gemeente
2. Regie op de keten => GGD projectleiders
1. Bewustwording
2. Deskundigheidsbevordering
3. Aanpak
3. Regie op uitvoering =>
alle ketenpartners,
wo Veilig Thuis
2
Borging aanpak huiselijk geweld
Directeurenoverleg 4 x per jaar
Beleidsoverleg 4 x per jaar
Regulier overleg gemeente Den Haag
en GGD projectleiders
3
Regio Haaglanden
• Den Haag
• Wassenaar, Zoetermeer, Rijswijk,
Leidschendam-Voorburg
• Delft
• Westland
• Midden Delfland
• Pijnacker-Nootdorp
4
5
Ouderenmishandeling in regiovisie:
• Waar gesproken wordt over huiselijk geweld wordt vanzelfsprekend ook aan
ouderenmishandeling gedacht;
• Ouderenmishandeling wordt in de reguliere keten huiselijk geweld aangepakt indien mogelijk. Zo
niet dan weten betrokken hulpverleners welke partners betrokken moeten worden;
• Ketenpartners (binnen en buiten keten HG) hebben een herkenbaar aanbod bij zaken
ouderenmishandeling;
• Organisaties in regio Den Haag met de doelgroep ouderen, hebben een eigen protocol
ouderenmishandeling. Hiervoor zijn de volgende toolkits en handreikingen beschikbaar:
• Voor vrijwilligers in de organisaties: “Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling”
• Voor professionals:
• Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
• Leidraad Veilige Zorgrelatie
• De Kwaliteitswet zorginstellingen wordt vervangen, er ligt een wetsvoorstel “Wet kwaliteit
klachten en geschillen in de zorg”. Deze verplicht de zorgaanbieder een eigen meldcode
vast te stellen.
6
Aanpak huiselijk geweld:
•
•
•
•
•
•
•
•
Campagne
Implementatie Meldcode HG en KM
5 projectleiders
Partnergeweld
2 projectmedewerkers
Kindermishandeling
1 secretariële ondersteuning
Eergerelateerd geweld
Loverboys
Seksueel geweld
Meisjesbesnijdenis
en
• Ouderenmishandeling
• Lichamelijk geweld
• Psychisch geweld
kan zijn:
• Seksueel geweld
ontspoorde mantelzorg
• Verwaarlozing
• Financiële uitbuiting
7
Huiselijk geweld  ouderenmishandeling
1. Afhankelijkheid van andere orde ivm zorg
2. Groter isolement
3. Sterkere loyaliteit
 duurt langer voor je contact hebt en samen
stappen kan zetten
Andere partners: mantelzorg, ouderenzorg,
financiële wereld
Kindermishandeling: 119.000 per jaar
Ouderenmishandeling: 200.000 per jaar
WHO 15 juni 2016: 1 op 10 ouderen mishandeld
2 ‘soorten’ ouderenmishandeling:
1. Moedwillige ouderenmishandeling
1. Financieel gewin
2. Desinteresse
3. Wraak
4. Lange traditie geweld / omkering rollen
2. Ontspoorde zorg = niet intentionele
mishandeling / vanuit overbelasting
mantelzorg (30 %)
1. Vermoeidheid
2. Frustratie
3. Onmacht / onwetendheid
=> 2 slachtoffers ipv slachtoffer + pleger
Acties GGD Haaglanden
1. Leidraad: Actieplan in Veilige Handen
2. Netwerk Ouderenmishandeling Haaglanden
3. Gemeentelijke netwerken
4. Netwerken op wijkniveau, mn financiële uitbuiting
5. Werkgroep financiële uitbuiting
6. Werkgroep ontspoorde mantelzorg
7. Voortdurend onderdeel van campagne Haaglanden
8. 16 juni seminar ouderenmishandeling
1. Ontspoorde mantelzorg
2. Financiële uitbuiting
1. Kwartetten volgens voorbeeld politie Rotterdam
Netwerk Ouderenmishandeling
Haaglanden
• Partners uit HG aanpak die met ouderen
werken
• Ouderenzorg, consulenten
• Wijkverpleegkundigen
• Thuiszorg
• Woonzorgvoorzieningen
• Veilig thuis
• Politie
11
Doel netwerk:
• Pilot: inventarisatie knelpunten
• => men is er van  iedereen stapt eruit
• Beschrijving uitvoeringsprotocol +
sociale kaart
• Elkaar kennen!
12
Gemeentelijke netwerken
ouderenmishandeling
• Verbinding HG aanpak, ouderenzorg, mantelzorg,
financiële wereld
• Start met contactpersonen van
beleidsmedewerker gemeente, Veilig Thuis,
sociaal wijkteam en vanuit eigen netwerk
• Startbijeenkomst met behoeftepeiling
• Aanbod ondersteuning GGD,
deskundigheidsbevordering (training, voorlichting)
• => keten helder in beeld, elkaar kennen!
13
Netwerken op wijkniveau
• Op aanvraag organisatie bijeenkomst
financiële uitbuiting
• Betrekken financiële wereld
• Verbinding partners uit de wijk
• Belangrijk: kaders scheppen!
14
Werkgroepen
• Ontspoorde mantelzorg
• Financiële uitbuiting
15
Campagne
https://www.youtube.com/watch?v=NoYZ4G
wmzWE financiële uitbuiting
https://www.youtube.com/watch?v=EOcm9p
HlekI&list=PLL0U3ANpppWUhrAWZuXQXA
gJEglaI6-Mb ontspoorde mantelzorg
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards