Best practise powerpoint Wittenberg Amsta 2013

advertisement
•
•
•
•
Doel:
voorlichting team
Werkwijze: ppt als ondersteuning van verhaal
Goed: goede opbouw en informatief
Bron: Lia Edel, locatiemanager Amsta
Wittenberg
Sociale veiligheid
Implementatie meldcode
ouderenmishandeling Wittenberg
Inhoud
•
•
•
•
•
•
Inleiding
Wat is ouderenmishandeling?
Beleid, risicofactoren
Preventie, signalering en bespreekbaar maken
Meldplicht en meldcode
Plan van aanpak
Inleiding
• Thuissituatie: 1 op de 20 ouderen heeft te
maken met een vorm van
ouderenmishandeling
• Intramuraal?
• 2011: Veldhuis van Zanten actieplan ‘ouderen
in veilige handen’.
• Onderscheid meldplicht en meldcode
Definitie
“Onder mishandeling van een oudere persoon (iemand
van 65 jaar of ouder) verstaan wij het handelen
of het nalaten van handelen van al degenen die in een
terugkerende persoonlijke of professionele
relatie met de oudere staan, waardoor de oudere persoon
(herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische
en/of materiële schade lijdt, dan wel vermoedelijk lijden
zal, en waarbij van de kant van de oudere
sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige
afhankelijkheid.”
Uitgangspunten
• Zowel opzettelijke mishandeling als
ontspoorde zorg
• Zowel persoonlijke als professionele relaties
• Handelingen én het nalaten daarvan
• Verschillende verschijningsvormen
Verschijningsvormen
•
•
•
•
•
Lichamelijke mishandeling
Psychische mishandeling
Verwaarlozing
Financiële uitbuiting
Seksueel misbruik
Plegers
• Familie, vrienden, sociale netwerk van de
oudere
• Leveranciers, taxichauffeurs etc. niet uit
directe netwerk van de oudere, niet aan
zorginstelling verbonden
• Medewerkers van de organisatie waar oudere
verblijft
• Medebewoners
Beleid
• Grensoverschrijdend gedrag en
ouderenmishandeling staan niet langer los van
het algemene beleid.
• Aandacht voor sociale veiligheid maakt deel uit
van de dagelijkse zorg en verpleging.
• De focus ligt op het positieve, niet op het
negatieve.
• In de alledaagse omgang aandacht is voor
beroepshouding, hanteren van grenzen en
signaleren.
Risicofactoren en beschermende
factoren
•
•
•
•
Oudere
Pleger
Organisatie
Maatschappelijk
Preventie
• Agendering, bespreekbaar maken,
bewustwording
• Gedragsregels en richtlijnen
• Screening sollicitanten
• Meldplicht, in ontwikkeling
• Meldcode, 5 stappen
1.
2.
3.
4.
5.
In kaart brengen van signalen
Collegiale consultatie, zo nodig raadplegen SHG
Gesprek met cliënt
Inschatten risico, aard en ernst van het geweld
Beslissen: Hulp organiseren of melden
Plan van aanpak Wittenberg
• Inrichten werkgroep Sociale Veiligheid Wittenberg, die een
link heeft naar Amsta centraal.
• Starten met klinische lessen in de multidisciplinaire teams
met voorbeelden ter bewustwording.
• Risicoanalyse per team aan de hand van de handreiking van
Movisie.
• Opstellen van gedetailleerd actieplan per afdeling.
Download