Bijkomende info over deze thema`s.

advertisement
Thema 1: versterken van zelfredzaamheid van de oudere
Dit thema richt zich op de persoon zelf en gaat over het managen van de eigen gezondheid en welzijn en hoe
dit dan bereikt moet worden. Op welke manier kan zelfmanagement en zelfzorg gefaciliteerd worden bij
thuiswonende ouderen?
Nood aan veiligheid: iemands vrijheid eindigt waar de veiligheid in het gedrang komt
•
Hoe kunnen onveilige situaties tijdig gedetecteerd worden?
•
Op welke manier kan men veiligheid gaan ondersteunen?
Nood aan oplossingen op maat: iedere persoon is anders en heeft andere behoeften
•
Op welke manier kunnen de behoeftes van een bepaalde persoon in kaar gebracht worden?
•
Hoe kan technologie ondersteuning bieden bij het organiseren van diverse oplossingen, op maat van
de specifieke behoeftes?
Nood aan bewustmaking en informatie: ouderen moeten zo vroeg mogelijk bewust gemaakt worden van de
mogelijkheden, liefst voor ze hulpbehoevend worden
•
Welke tools kunnen ouderen stimuleren om zo vroeg mogelijk hun “oude dag” te plannen?
•
Hoe krijgt men zicht op de verschillende mogelijkheden die bestaan?
•
Hoe de mantelzorgers ondersteunen?
Nood aan ondersteunen en stimuleren van zelfzorg: ouderen kunnen een deel van de eigen zorg of opvolging
van de gezondheid op zich nemen
•
Welke hulpmiddelen zijn cruciaal om de zelfredzaamheid van ouderen te ondersteunen?
•
Hoe kan technologie de oudere ondersteunen om zelf zijn gezondheidstoestand op te volgen?
Thema 2: de fysieke en sociale omgeving van de oudere
Dit thema slaat zowel op de woonomgeving van de oudere als op de buurt waarin de oudere woont. Daarbij
richten we ons op het creëren op een veilige, comfortabele woning die meegroeit met de behoeften van de
bewoners. Maar ook op het mee participeren van eenieder aan het maatschappelijk leven.
Nood aan informatie rond woningaanpassingen: mensen weten niet welke aanpassingen hen kunnen
ondersteunen bij het ouder worden of op welke aanpassingen ze recht hebben
•
Welke aanpassingen zijn nodig aan de woonomgeving van de oudere om langer thuis te wonen?
•
Hoe kunnen mensen beter geïnformeerd worden over woningaanpassingen?
•
Hoe kan de financiële impact van woningaanpassingen onder controle gehouden worden?
Nood aan een bereikbare en veilige buurt: niet enkel de woning maar ook de woonomgeving (fysiek en sociaal)
is belangrijk
•
Hoe kan de veiligheid en toegankelijkheid van de publieke ruimte aangepakt worden?
•
Welke elementen ondersteunen het uitbouwen van een zorgzame buurt?
•
Hoe organiseren we zorg in landelijke omgevingen?
Nood aan anticiperen op toekomstige noden: aanpassingen gebeuren per definitie altijd te laat
•
Hoe kan men mensen stimuleren tot het denken rond “levenslang wonen”, “meegroeiwonen”,
“intergenerationeel” wonen? Het stimuleren van gemengd wonen dient verder te gaan dan het
inkleuren van ‘woonzorgzones’.
•
Welke zaken ondersteunen het wonen van ouderen maar zijn ook relevant voor jongere generaties?
Nood aan ontmoetingsplaatsen: mensen moeten kunnen buiten komen en de kans hebben hun sociale
netwerk te uit te bouwen
•
Hoe kan men ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten?
•
Hoe kan technologie dit ondersteunen?
•
Hoe kan de gebouwde omgeving dit ondersteunen?
Thema 3: organisatie van de zorgverlening
Dit thema heeft o.a. betrekking op innovaties die de toegang tot en samenwerking tussen alle actoren uit de
zorgketen verbeteren, zodat het zorgproces meer geïntegreerd verloopt.
Nood aan afstemming binnen het zorgmilieu: er moet meer overleg komen tussen de verschillende spelers en
zorgverleners moeten elkaar leren kennen en vinden
•
Hoe kunnen zorgorganisatie elkaar beter leren kennen?
•
Hoe kan de communicatie tussen verschillende zorgactoren vlot en efficiënt verlopen?
•
Welke tools kunnen ontwikkeld worden om deze onderlinge afstemming te verbeteren?
Nood aan coördineren van het zorgaanbod en de zorgorganisatie: het is niet duidelijk wie welke rol opneemt
en het aanbod is versnipperd
•
Hoe kan de organisatie van de zorg beter gecoördineerd worden?
•
Hoe achterhalen we wie welke dienstverlening aanbiedt?
•
Kan een centraal aanspreekpunt georganiseerd worden?
Nood aan informatiedeling en ondersteunen betrokkenheid oudere: het zo vroeg mogelijk betrekken van de
oudere maakt het gemakkelijker om zorg te accepteren
•
Hoe kan de oudere de organisatie van zijn zorg zelf managen?
•
Hoe kunnen data en informatie op een veilige manier uitgewisseld worden binnen het zorgnetwerk
rond de oudere?
•
Welke technologie is toegankelijk voor zowel professionele als de (oudere) gebruikers?
Download