Bureau Jeugdzorg Friesland vormt de toegangspoort voor de

advertisement
VACATURE
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid vindt dat jeugdigen en volwassenen recht hebben op een veilige
omgeving om zich optimaal te kunnen ontplooien. Bij meervoudige complexe problematiek zoals fysiek
geweld, psychisch geweld en/of delinquent gedrag bieden wij bescherming aan personen en gezinnen, ook
als deze niet in staat zijn hulp te vragen of te accepteren. Ons doel is het voorkomen en stoppen van
kindermishandeling en geweld in afhankelijkheidsrelaties. Als Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis
werken wij nauw samen met de wijk- en gebiedsteams. Ons streven is om mensen op eigen kracht en
vermogen tot zelfregie te laten komen. Regiecentrum Bescherming en Veiligheid adviseert, onderzoekt,
verwijst en regisseert: meegaand waar een steuntje in de rug het best werkt, doortastend waar drang en
dwang de enige kans van slagen biedt. Bij onze deskundige medewerkers staan de volgende kernwaarden
centraal: Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel
We zijn in het kader van de toename in werkzaamheden op zoek naar :
MEDEWERKERS VEILIG THUIS FRIESLAND
voor 24 uur én 36 uur per week tot 1-1-2018
Algemene informatie VT
Bij de afdeling Veilig Thuis kunnen kinderen, jongeren, volwassenen, ouderen en professionals
via het landelijke nummer 0800-2000 telefonisch contact opnemen met een medewerker van
Veilig Thuis als het gaat om kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling. Alle
vragen die binnenkomen worden beoordeeld op urgentie, aard en problematiek. Een team van
deskundige geregistreerde medewerkers denkt mee, adviseert en zorgt indien nodig voor een
vervolgactie. Afhankelijk van de vraag wordt er beoordeeld of er een melding moet worden
gemaakt. De melding wordt multidisciplinair of intercollegiaal getriageerd.
Na de triage wordt er een vervolgtraject ingezet of doet Veilig Thuis onderzoek, in acute situaties
intervenieert de medewerker direct om de onveiligheid te herstellen met als doel het geweld te
stoppen. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan hulpverlening in gang worden
gezet. Hierin speelt de onderzoeker een initiërende en coördinerende rol. De hulpverlening
gebeurt zo dicht mogelijk bij de cliënt in samenspraak en samenwerking met medewerkers van
gebiedsteams of hulpverlenende organisaties. Hierbij past een outreachende manier van werken
waarbij het versterken van de eigen kracht van jeugdigen en opvoeders en hun sociale netwerk
centraal staat.
Binnen het team wordt er zowel decentraal (in de gemeentes) als centraal vanuit Leeuwarden
(samen) gewerkt. Veilig Thuis neemt een onafhankelijke positie in, werkt systeem- gericht, biedt
kwaliteit en deskundigheid.
Profiel van de functie
Als medewerker Veilig Thuis beschik je over een afgeronde HBO opleiding (SPH, MWD of
Pedagogiek). Je bent in het bezit van een registratie SKJ als jeugdzorgwerker of je beschikt over
een diploma waardoor je toegang krijgt tot het SKJ Register Jeugdzorg.
Je beschikt over een sterk analytisch vermogen en bent besluitvaardig en integer.
Je bent in staat zelfstandig gesprekken te voeren met ouders, kinderen en andere betrokkenen in
de omgeving om betrouwbare informatie te verzamelen. Het onderwerp kindermishandeling en
ouderenmishandeling maak je op een integere en zorgvuldige manier bespreekbaar zowel in face
tot face contacten als telefonisch.
In de gesprekken die je voert, zoek je aansluiting bij mensen zodat je ze kunt motiveren voor
hulp (engageren) waarbij je de verantwoordelijkheid hebt om de veiligheid van het kind of de
oudere centraal te stellen (positioneren). In situaties waarin geen sprake is van vrijwilligheid zul
je om moeten kunnen gaan met weestand van mensen.
Je beschikt over kennis en ervaring op het gebied van (vermoedens van) mishandeling en
herkent de signalen hiervan. Je bent in staat op een snelle en zorgvuldige manier informatie te
verzamelen. Samenwerken met anderen vind je vanzelfsprekend, hierbij verlies je de eigen
verantwoordelijkheid niet uit het oog. Je bent resultaatgericht, je werkt planmatig waardoor je
binnen de gestelde termijnen je werk afrond. Je bent in staat een balans te vinden tussen de
kwaliteit van je onderzoek en de hiervoor beschikbare tijd. De medewerker van Veilig Thuis is
volgens een rooster 24/7 bereikbaar voor het geven van advies, het opnemen en afhandelen van
meldingen en het interveniëren in crisissituaties.
Algemene informatie:
In het sollicitatiegesprek wordt specifiek aandacht besteed aan het onderwerp seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek naar het
voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de jeugdzorg (commissie Samson).




Het betreft twee tijdelijke vacatures voor 24 uur en 36 uur per week tot 1-1-2018
Sollicitatiegesprekken staan gepland op 6 en 7 april 2017.
Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform de CAO Jeugdzorg. (schaal 10).
Overige informatie met betrekking tot deze vacature kun je krijgen bij:
Jenny Klijnsma tel. 06-12973129
Jouw schriftelijke sollicitatie (motivatie + CV) kun je richten voor 31 maart 2017 aan:
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, afdeling P&O, Postbus 312, 8901 BC LEEUWARDEN. Of
per e-mail: [email protected]
o.v.v. medewerker Veilig Thuis
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards