Een nieuwe visie op de aanpak van huiselijk geweld

advertisement
G4 visie op de geïntegreerde aanpak
van huiselijk geweld en
kindermishandeling
Expertmeeting
Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Het Dok, Groningen
13 november 2013
Wicher Pattje
programmaleider RegioAanpak Veilig Thuis
Waarom een nieuwe visie?

Er bestond geen geïntegreerde visie
op aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling
 onderlinge strijd over beste aanpak
 gevaar: scheiden bij de bron

Drie andere redenen:
 aanpak integreren met Wmo en
decentralisaties
 moet efficiënter en tegelijk effectiever
 transgenerationele overdracht beperken
Een visie voor wie?

Visie voor alle gemeenten!

Eerste beoordeling door de G4

Aanbieding aan wethouders van 35
centrumgemeenten

Vaststelling in wethoudersoverleg
VNG
 Wethoudersoverleg 20 juni 2012:
Gezamenlijke visie wordt onderlegger
voor de 35 regiovisies
Het proces
Moderator + reflectiegroep
Platform
Werkgroep
Deskundigen
Ambtenaren











 G4
 2 vertegenwoordigers G32
 2 vertegenwoordigers
regiogemeenten
 VNG
 Ministerie VWS
Wetenschappers
SHG’s
Vrouwenopvang
BJZ
AMK
Politie
OM
Veiligheidshuis
AMW
Forensische Psychiatrie
Ervaringsdeskundigen
Fundament van de visie






Prestatie is NIET het bieden van
voldoende hulp en zorg (output)
WEL: het bereiken van een duurzaam
veilige situatie (outcome)
Zwaarste expertise vóór in het proces
Eén integraal plan voor kinderen èn
volwassenen
Uitgevoerd door geïntegreerde (wijk)teams, 1e en 2e lijn samen en gelijk op
Zoveel mogelijk behoud eigen sociale
omgeving en inzet van sociaal netwerk
Twee kernen
Casusregie
Veiligheid
Sociaal Domein
Specialisme
Onderbrengen in lokale
sociale infrastructuur
apart organiseren
MITS
Veiligheids-aspect

Veiligheidsplan, direct maken èn uitvoeren

Ook: complete analyse van oorzaken en
patronen in het gehele gezin(systeem),
inclusief kinderen

Uitvoeren triage

In nauwe samenwerking met Politie en
Justitie

Advies: NIET uitvoeren binnen lokale
sociale infrastructuur

Want: vereist specifieke expertise, die er op
het lokale niveau meestal niet is
Lokale Sociale Infrastructuur

Sociale wijkteams, frontlijn teams, etc.





sociale activering
begeleiding uit de Awbz
jeugdzorg
participatie
OOK huiselijk geweld en kindermishandeling

MITS aan de teams deskundigheid mbt
huiselijk geweld en kindermishandeling
is toegevoegd

Ook adequaat voor stap 1-4 meldcode
Belang van de sociale omgeving

Vanaf het begin gebruik maken van het
sociale netwerk, uit oogpunt van
effectiviteit en duurzaamheid




doorbreken van het geheim
organiseren van meer oren en ogen
blijvende steunstructuur dichtbij
Indien nodig herstellen of zelfs opnieuw
opbouwen van dat netwerk

belangrijk onderdeel professionele inzet
Multidisciplinaire hulpverlening

Professionals ondersteunen
zowel alle gezinsleden, als
hun sociale omgeving

1e en 2e lijn samen in één
netwerk, gelijktijdig en
zonder hiërarchie

Werken op basis van één
analyse en één plan

Vanaf begin direct alle
noodzakelijke zorg inzetten
(gezin en sociale omgeving)
Gezin of
huishouden
Planmatige gelaagde preventie

Maak actief scans van waar de risicosystemen zitten in een wijk:





maak een plan van aanpak (gebaseerd op
kwantiteit en gewenste kwaliteit)
voer het per wijk uit
aparte strategieën voor bereik risicowijken,
risicogroepen en risicogezinnen
ondersteun gezinnen voordat incidenten
optreden (opvoeding, stressvermindering)
bouw duurzame steunstructuren dichtbij
Vroegsignalering

Taboe doorbreken

Je mag (je moet) er over praten!


bespreek je vermoedens met professionals
huisarts, arts consultatiebureau,
wijkverpleegkundigen, wijkagent
thuiszorgmedewerkers, leerkrachten

Professionals gaan bij vermoedens zelf
het gesprek aan met gezin of
huishouden

Terugkoppeling van het resultaat
Regionale samenwerking
Casusregie
Veiligheid
Regionaal
Sociaal Domein
Lokaal
Steunpunt (SHG/AMK)
Ambulante begeleiding
Afstemming met Justitie
Inbedding in Wmo-beleid
Veiligheidshuis
Werk, uitkering
Opvang
Huisvesting
Triage
Opleggen tijdelijk huisverbod
Proces- en casusregie
Zorg na tijdelijk huisverbod
Een product van:
















Paul Baeten
Aleid van Brink
Mariëtte Christophe
Jo Hermanns
Janet te Hoope
Vera van der Horst
Riekje Kok
Jules Mulder
Ronald Sietsma
Martina Smits
Majone Steketee
René Verkuijlen
Claire Vlug
Miriam Volp
John Wauben
Wicher Pattje
AMK Haaglanden
Blijf Groep
Nationale Politie
UvA
OM
SHG Rotterdam Rijnmond
Toevluchtsoord
De Waag
Wende
Stichting Zijweg
Verwey Jonker Instituut
Kwadraad
BJAA
Stichting Zijweg
Zorg- en Veiligheidshuis Tilburg
Conjunct
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards