Welzijnsraad voorstelling KIN

advertisement
KIN : kind in nood
• Opgestart in september 2003
• Op initiatief van het dagcentrum De Berg
vraag naar :
- andere hulpverleners leren kennen
- intervisie rond kindermishandeling
• Vertrouwenscentrum kindermishandeling van
Mechelen heeft zich geëngageerd om KIN mee
uit te bouwen
• Praktisch
 5 à 6 keer per jaar
 op woensdagvoormiddag 9u – 11u30
 meestal in het DC, soms op verplaatsing
 informeel moment
 centraal thema (HV aan kinderen)
 verschillende werkvormen : externe spreker, boek
bespreken, iemand brengt iets naar voor vanuit
eigen kennis of ervaring, casus, …
 uitwisselen info over nieuwe initiatieven,
diensten, …
Deelnemende diensten
-
Stuw Heist
Vertrouwenscentrum kindermishandeling Mechelen
CLB (centrum voor leerlingbegeleiding)
JAC (jongerenadviescentrum)
Multifunctioneel centrum Ivo Cornelis
Dienst onthaalouders OCMW
Kind en Gezin
Leerlingbegeleiders van scholen uit het buitengewoon onderwijs
Centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning Kinderland (CKG)
Ondersteuningscentrum jeugdzorg (OCJ)
Dienst voor pleegzorg
Privé psychologe
Thema’s
-
Vechtscheiding
Armoede
Ouders met verstandelijke beperking
Spijbelproblematiek
Psycho-seksuele ontwikkeling
Hiaten in de hulpverlening
Eetstoornissen
Voorstelling psychiatrie in Geel
Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Autismespectrumstoornissen
Traumaverwerking
Bezoek de regenboog in Putte
…
Download