Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling

advertisement
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
De aandachtsfunctionaris kindermishandeling is een medewerker binnen DKW die zorg draagt dat er
structureel aandacht is binnen de organisatie ten aanzien van kindermishandeling en huiselijk
geweld. Niet alleen kan zij advies geven en meedenken met collega’s, maar zij kan ook zeker als
aanspreekpunt voor ouders fungeren.
Wat kan je van een functionaris kindermishandeling verwachten?
 Zij is in staat kindermishandeling te signaleren
 Zij heeft overleg met de desbetreffende Vestigingsmanager en pedagogisch
medewerk(st)er(s).
 Zij is zich ervan bewust dat er tegenstrijdige gevoelens kunnen zijn bij de medewerkers,
enerzijds persoonlijke emoties en anderzijds professionele verantwoordelijkheid
 Zij weet om te gaan met vermoedens en signalen van kindermishandeling, zowel op
persoonlijk als professioneel gebied
 Zij werkt volgens de meldcode kindermishandeling en/of huiselijk geweld en is instaat deze
binnen de organisatie toe te passen
 Zij is in staat om, wanneer er zorgen zijn over een kind, het gesprek hierover aan te gaan
met ouders en medewerkers binnen de organisatie
 Zij is op de hoogte van de verantwoordelijkheid en taken van de aandachtsfunctionaris en is
in staat deze uit te dragen, uit te voeren en eventueel verder vorm te geven.
De aandachtfunctionaris kan ervan uit gaan dat alle pedagogisch medewerkers in staat zijn
zelfstandig te handelen, met als leidsraad onze Meldcode kindermishandeling. Op het moment dat
een pedagogisch medewerker ondersteuning nodig heeft, dan is hij of zij verplicht deze te vragen bij
directie leidinggevende en/of de Aandachtsfunctionaris kindermishandeling.
Het bespreekbaar maken van zorgen is een ieders plicht.
De Aandachtfunctionaris kindermishandeling zal op een coachende manier meekijken en waarnodig
ondersteunen.
Hoofd Aandachtfunctionaris De Kleine Wereld:
Tanja van der Meer
Vestiging: Plantage Middenlaan
t: 020 53 08 820
[email protected]
Aandachtfunctionaris binnen De Kleine Wereld:
Isabella Akkerman
Vestiging: De Edelsteen
020-6734877
[email protected]
Freek Havermans
Vestiging DKW de Pijp | v. Hilligaertstraat en Rustenburgerstraat
t: 020-5308828
[email protected]
DKW Beleid
Document1
Versie: 1-4-15
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards