PowerPoint-presentatie

advertisement
De eerste bevindingen in de Regio’s
Raak
Jo Hermanns
Kindermishandeling is een belangrijke
oorzaak van
•Schooluitval
•Criminaliteit
•Verslaving
•Geweld achter de voordeur
•Zwerfgedrag
•Psychisch lijden
•Levensbedreigende ziekten
•kindermishandeling
De oorzaken van
kindermishandeling zijn
grotendeels bekend en samen te
vatten onder noemers
•zorgwekkende opvoedsituaties
•Risicocumulatie
Investeren in het voorkomen van
kindermishandeling is dus een
maatschappelijke noodzaak
Waarom gebeurt dat niet?
Regio’s Raak zijn opgezet om
1.Te laten zien dat het wel kan
2.Te laten zien hoe het concreet
moet
3.Te laten zien wat nog nodig is om
het beter te doen
Zorgcontinuüm
1. Populatiegerichte activiteiten
2. Selectieve preventie
3. Geïndiceerde preventie
4. Reacties op eerste signalen
5. Reacties op kindermishandeling
Lijst van 35 activiteiten
Enkele voorbeelden
7. In de regio moeten duidelijk
herkenbare punten bij reguliere
voorzieningen komen waar voor
ouders, andere opvoeders, kinderen en
jongeren informatie over opvoeden en
opgroeien beschikbaar is of gemaakt
kan worden. Ook verwijzingen naar
andere informatie- of adviespunten
zoals de opvoedtelefoon en websites
moeten mogelijk zijn.
22.Gezinsondersteuning door home
visiting is een effectief antwoord op
signalen van beginnende problemen.
Deze vorm van ondersteuning dient
voldoende beschikbaar te zijn.
9. Op alle scholen dienen programma’s
voor kinderen ingevoerd te worden
waarin de nadruk ligt op
kennisverwerving op het terrein van
geweld en misbruik tegen kinderen,
binnen en buiten het gezin en hoe
kinderen daarmee het beste kunnen
omgaan. Training om kinderen
’weerbaar’ te maken zijn op dit
moment niet aan te bevelen.
13. Als er in de regio in bepaalde wijken
onderwijsachterstandprogramma’s
zoals VVE-programma’s worden
uitgevoerd, dient hier een intensieve
oudermodule met een breder
perspectief dan de cognitieve
ontwikkeling van kinderen aan te
worden toegevoegd.
16. Het onderkennen van signalen of
het ontdekken van signalen vraagt
investeringen in gespreksvoering
van professionals die met ouders en
kinderen werken, in het bijzonder
die in de jeugdgezondheidszorg.
Jongeren zouden daar zelfstandig
bij een vertrouwenspersoon terecht
moeten kunnen.
19. Zorgmijding als zodanig is al een
signaal van mogelijke (toekomstige)
problemen in gezinnen.
33. Hulpverlening na kindermishandeling
blijkt de mishandeling vaak niet te
stoppen. Ook om deze reden is
intensief casemanagement
noodzakelijk.
De eerste ervaringen in de Vier
Regio’s Raak
•Amsterdam Noord
•Westelijke Mijnstreek
•Flevoland (Almere en Urk)
•Zaanstreek/ Waterland
Voor het volledig rapport
‘Een andere aanpak kindermishandeling.
Tussenverslag Regio’s Raak periode
1 juli 2003-1 februari 2005’
Zie
www.samenopvoeden.nl
Belangrijkste conclusies
1. Het opzetten van een regio waarin
het zorgcontinuüm gerealiseerd
wordt is mogelijk
2. Alle 35 actiepunten zijn in minimaal
een van de regio’s in uitvoering
genomen
Wat is nodig om het beter te doen?
1. Een lokale infrastructuur voor opvoedhulp
en opgroeihulp
2. Meer middelen voor opvoedingsondersteuning
3. Geen wachttijden AMK’s
4. Investeren in de kwaliteit van de jeugdzorg:
deskundigheid en evidence based werken
Download