Ontwikkelingsgericht werken Ontwikkelingsgericht

advertisement
Ontwikkelingsgericht werken
Ontwikkelingsgericht werken is een manier om de interesses, behoefte en ontwikkeling van kinderen
centraal te stellen. Een kind ontwikkelt zich door eigen ervaringen en door invloeden van buitenaf tot
een uniek persoon. Kinderen hebben het nodig om geaccepteerd, gewaardeerd, serieus genomen en
gehoord te worden. Wij creëren een uitdagende, veilige omgeving waarin kinderen zich optimaal
kunnen ontwikkelen. Onze pedagogisch medewerkers spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zorgen
ervoor dat een kind zich thuis voelt, vertrouwen heeft in zichzelf en anderen, respect hebben voor
elkaar en spelen hierbij in op de interesses en behoefte van het kind. We geven een kind de ruimte
die het nodig heeft om te experimenteren, binnen een structuur die voldoende veiligheid biedt.
Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo.
Kinderen kunnen bij ons spelen, zelf dingen ontdekken en ervaren.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen actief (bewegen/sportief) bezig zijn, de natuur leren kennen,
liedjes zingen, voorgelezen worden, verven en kleuren, proefjes uitproberen maar ook dat ze alléén
kunnen spelen of samen met anderen. Door deze ervaringen kunnen de kinderen hun persoonlijke
competenties ontwikkelen.
Een aantal uitgangspunten van ontwikkelingsgericht werken zijn;
- Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo
- Werken vanuit wat kinderen al kunnen
- Kinderen leren rekening houden met elkaar en respect te hebben voor elkaar
- Inspelen op de behoefte en mogelijkheden van ieder kind
- Sociale contacten, communiceren met elkaar
- Uitdagende activiteiten die de kinderen uitdagen stimuleren de ontwikkeling
- Een kind ontwikkelt zichzelf in relatie tot de omgeving
Door de diversiteit in de methode Uk & Puk komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod.
De kinderen worden dagelijks nauwlettend gevolgd in hun ontwikkeling, door deze vast te leggen in
de observatie Welbevinden kunnen wij vroegtijdige signalen bespreekbaar maken naar ouders.
Wanneer ouders de problemen herkennen kan er gezamenlijk gekeken worden naar de
mogelijkheden die wij binnen onze organisatie bieden.
Daarbij zijn wij alert op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling (meldcode Huiselijk
geweld en Kindermishandeling) .
De Pedagogisch medewerkers worden getraind in het ontwikkelingsgericht werken die hen in staat
stelt bijzonderheden in de ontwikkeling van individuele kinderen te herkennen en hierop in te spelen
door:
* Creëren/verdiepen van een pedagogische basis en een ontwikkeling bevorderende interactie
* Ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod en een rijke speel- en leeromgeving
* Systematisch begeleiden
* Organiseren van verschillende activiteiten
* Handelingsgericht observeren, registreren en evalueren
* Samenwerken met ouders en instanties
Download