Huiselijk geweld en kindermishandeling

advertisement
Geweld in opvoeding en
relaties
Myra ter Meulen
11 September 2013
HVA Fysiotherapie
Deze kijkt met ons mee
Les Inhoud
Aard en omvang van kindermishandeling
en huiselijk geweld.
 Sociale Kaart
 Inhoud en hantering van meldcode
en protocollen voor fysiotherapeuten.

Vormen huiselijk geweld
(ex)partnergeweld/relatiegeweld
 kindermishandeling
 ouderenmishandeling
 eergerelateerd geweld
 achterlating/huwelijksdwang
 Jeugdprostitutie
 geweld tegen een ongeboren kind door
verslaving

Vormen van kindermishandeling







Emotionele/affectieve verwaarlozing(waaronder
getuige zijn van huiselijk geweld)
26,7%
Psychische mishandeling
11,8%
Lichamelijke mishandeling
17,7%
Lichamelijke verwaarlozing
29,4%
Seksueel misbruik
4,4%
Overig
9,8%
Meisjesbesnijdenis
Leiden TNO 2010
119.000 slachtoffers per jaar
(0-18 jaar) (1:30)
99 per 1.000 middelbare
scholieren gaven aan in 2010
mishandeld te zijn (1:10)
Verwaarlozing
Blauwe plekken op de ziel
Affectieve en pedagogische verwaarlozing
bijna 40% van de AMK meldingen
 Valkuil:
 Ouders die het goed bedoelen en hun best
doen
 http://tkmnieuws.nl/blauwe-plekken-opde-ziel-verwaarlozing/

Advies vragen en of Melden
Huiselijk
geweld/kindermishandeling

Advies vragen kan altijd zonder naam van cliënt te noemen!!!!

BJZ/AMK /AMHK
0900 1231230
Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld 0900 1262626
Meldpunt ouderenmishandeling
088 120 50 50




Politie bij acute onveiligheid
Politie in andere gevallen:
112
0900 8844
Cijfers ouderenmishandeling







280 op elke 5.000 ouderen lichte tot ernstiger
vormen van ouderenmishandeling (1:18)
104 financieel misbruik en 50 verwaarlozing;
210 vrouwen en 70 mannen
tussen de 80 en 85 jaar;
101 wonen alleen en 179 in gezinsverband.
10 van de 100 ouderen met dementie krijgen te
maken met fysiek geweld en 30 met verbaal
geweld.
Deze cijfers gaan niet over ouderen in tehuizen
Signalen bij ouderen











De oudere zelf of een verzorger geeft onsamenhangende en
tegenstrijdige verklaringen voor lichamelijke verwondingen
De verzorger toont zich onverschillig voor het wel en wee van de
oudere
De verzorger vertoont verschijnselen van overbelasting
Er wordt gescholden en geschreeuwd in aanwezigheid van arts of
hulpverlener
De oudere maakt een depressieve, angstige indruk
De oudere ziet er onverzorgd uit en de huishouding is verwaarloosd
Er verdwijnen spullen en geld van de oudere
De oudere krijgt geen gelegenheid om alleen met de hulpverlener te
praten
De betrokkenen proberen de hulpverlener buiten de deur te houden
Er is een toenemend aantal schuldeisers
De koelkast is (altijd) leeg
Leeftijd ouderenmishandeling
Leeftijd
 50 – 59
 60 – 69
 65 – 69
 70 – 79
 80 – 89
 90-plus

2005 2006 2007 2008 2009
4%
18%
11% 20% 25% 28%
28% 35% 31% 39% 37%
43% 48% 41% 27% 30%
7% 6% 8% 8% 5%
Bronnen
Comijs, H.C. Elder mistreatment. Prevalence,
Risk Indicators and Consequences, Amsterdam:
Vrije
 Universiteit, 1999 / Pot, A.M., R. van Dyck en
anderen, Verbal and physical aggression against
 demented elderly by informal caregivers in The
Netherlands, In: Social Psychiatry and
Psychiatric
 Epidemiology, 1996

Beperkt weerbaar onderzoek vws









vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mensen zonder
beperking.
het seksueel geweld ernstiger,
plegers meestal bekenden van het slachtoffer.
61% van de vrouwen en 23% van de mannen met een
verstandelijke beperking heeft een vorm van seksueel geweld
meegemaakt,
variërend van op een kwetsende manier aangeraakt worden tot
verkrachting.
vrouwen met een lichamelijke beperking 35%
mannen 15%.
In jeugd afgespeeld, met name bij mensen met een lichamelijke of
zintuiglijke beperking.
Ook mannen met een lichamelijke of visuele beperking bleken met
name op jonge leeftijd vaker seksueel geweld te hebben
meegemaakt dan mannen zonder beperking.
The Adverse Childhood
Experiences Study
 The Effects of Adverse Childhood Experiences on Adult
Health and Well Being
 V.J. Felitti, R.F.Anda

www.acestudy.org
 V.C. Felitti, R.M. Anda

www.granitescientific.com
 K. Kendall – Tackett

www.childtrauma.org
 B. Perry, “de jongen die opgroeide als een hond”
Recente studie Nederland (3)
Schatting ‘zorgconsumptie’ / ‘burden of disease’ in Nederland als
gevolg van negatieve jeugdervaringen.
Risicovol gedrag en/of ziektebeelden in Nederland:
-Van
het totaal aantal mensen dat lijdt aan depressiviteit (6%) heeft
51% minimaal 2 ACE’s meegemaakt (28% ACE-score ≥4)
-En andersom: 16% van de mensen met een ACE score van ≥4 lijdt
aan depressiviteit ten opzichte van gemiddeld 6%
-Van
het totaal aantal mensen met een alcoholprobleem (11%) heeft
57% minimaal 2 ACE’s meegemaakt (30% ACE-score ≥4)
-En andersom: 29% van de mensen met een ACE score van ≥4 heeft
alcoholproblemen ten opzichte van gemiddeld 11%
Recente studie Nederland (4)
Risicovol gedrag en/of ziektebeelden in Nederland:
-Van
het totaal aantal mensen met obesitas (12%) heeft 33%
minimaal 2 ACE’s meegemaakt
-En andersom: 16% van de mensen met een ACE-score ≥4 lijdt aan
obesitas ten opzichte van 12% gemiddeld
-Van
het totaal aantal mensen met COPD (2%) heeft 45% minimaal 2
ACE’s meegemaakt
-En andersom: 5% van de mensen met een ACE-score ≥4 lijdt aan
COPD ten opzichte van 2% gemiddeld
-Van
het totaal aantal mensen met diabetes (4%) heeft 32%
minimaal 2 ACE’s meegemaakt
-En andersom: 6% van de mensen met een ACE-score ≥4 lijdt aan
diabetes ten opzichte van 4% gemiddeld
Wet Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling
Niets doen is geen optie / Kom in actie
1. Signaleren
2. Overleggen
3. Bespreken
4. Wegen en bij twijfel advies vragen
5. Beslissen, hulp of melden
Ouderprotocol verplicht in werking
ziekenhuizen
Kindcheck verplicht bij hulpverleners
films

Miep: http://stukonline.com/geencategorie/stukvideo-miep
Zoë:
http://www.youtube.com/watch?v=76ngP
kgUjjM
 CatherineKeyl http://www.stichtinggeheim
geweld.nl/WebSite/News.aspx?id=92

informatief
Bruce Perry: de jongen die opgroeide als
een hond
 www.lvak.nl de vakgroep voor
aandachtsfunctionarissen
 www.stukonline.com
 www.movisie.nl voor factsheets

Download