Internationale seminars januari – juni 2016

advertisement
Internationale seminars januari – juni 2016
16|11 Seksuele uitbuiting van het kind – leren voor de toekomst (29.2. - 4.3.) - Engels
Seksualiteit is altijd een onderwerp geweest voor politieke, religieuze en sociale controle. Maar
seksualiteit zelf is ook een middel tot praktische uitoefening van controle en macht. Wetgeving in de
liberale westerse landen beperkt sexueel gedrag om de meest kwetsbare groepen van de samenleving te
beschermen : kinderen, jongeren , gehandicapten en vrouwen.Mensen die met hun seksuele
handelingen inbreuk maken op de rechten en de integriteit van een andere persoon dienen te
worden vervolgd en voor de rechter gedaagd. Niettemin zijn eindeloze gevallen van seksueel geweld
aan het licht gekomen in de afgelopen jaren: In de katholieke kerk, in kostscholen en universiteiten,
in de mediawereld; daarbij vergeten we niet Jimmy Savile en ook sommige vreemde zaken over
politie en politie-onderzoek in Rotherham. Het seminar verwijst naar kinderen als slachtoffers en de
geschiedenis van het negeren van de verklaringen van de kinderen in interviews en andere situaties.
Verdere aandachtsgebieden zijn de problemen die zich voordoen bij politieonderzoek, de impact die
zich voordoet bij de slachtoffers, en de therapie-resultaten bij de behandeling van daders.
Kosten: € 395.--€ / IPA leden: € 285.--
16|16 Jihad-terrorisme-een huidige bedreiging voor democratieën (11.4-15,4-inch) (Frans)
Geconfronteerd met de nieuwe praktijken van terroristen worden antwoorden gegeven die
van belang zijn voor Europese landen door de huidige terroristische dreiging. Wat moet ons
antwoord worden als we geconfronteerd worden met de verschillende methoden en
bedreigingen van terroristen. Welke antwoorden kunnen we geven wat betreft veiligheid en
acties? Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen?
Kosten:-€ 395,-- / IPA leden:-€ 285,-16|18 Criminele mobiliteit:feiten, fictie en’t gemis aan kennis hierover (Duits /Engels) (18.4.-22.4.)
Europa is in beweging. Uitbreiding van de EU en de opheffing van belemmeringen voor het vrije
verkeer brengt niet alleen gezagsgetrouwe burgers dichter bij elkaar, maar opende ook de poorten
voor criminelen en bevorderde een toename in grensoverschrijdende criminaliteit. Een groot deel van
de strafbare feiten wordt toegeschreven aan leden van zigeuner- en Roma-groepen uit alle delen van
Europa en de niet-Europese landen in de Balkan. Politie en sociale diensten hebben moeite om de
controle te houden over de situatie en om de strafbare feiten te bestrijden . Ongeacht welke redenen
leiden tot criminele activiteiten, het is van cruciaal belang te blijven dealen met dit fenomeen. Men
veronderstelt dat armoede en ontbering de oorzaak zijn van een aantal criminele praktijken en
structuren van de georganiseerde misdaad. DNA, autoregistraties en vingerafdrukken in het kader van
het Schengen-akkoord en de overeenkomst van Prüm zullen worden besproken.
Het seminar behandelt zowel de actuele kwesties als het verplaatsen van criminelen, als de activiteiten
zelf, de levensomstandigheden in de landen van vertrek, immigratie en strafrecht. Bovendien krijgt u
een overzicht van adviezen en humanitaire hulp zowel in het land van aankomst als het land van
vertrek.
Kosten:€ 395.--/ IPA leden: € 285.—
16|22 Veiligheid op de Europese wegen (Duits /Engels) (9.5. – 13.5.)
"Deze laatste cijfers bevestigen de noodzaak dat verkeersveiligheid een goede politieke steun op het
hoogste niveau vereist, constante waakzaamheid op handhaving en netwerk veiligheidsbeheer..."
Vergrijzing van de Europese samenlevingen, toenemend aantal fietsers en voetgangers, toename van
het aantal afleidende voorwerpen in de auto’s die o.m. als oorzaken worden genoemd van vele
dodelijke ongelukken. Die ongelukken moeten zeker met 50% worden teruggebracht. Daarbij moeten
alle verantwoordelijke instanties samenwerken om het doel te bereiken..Hoe paaken we dit aan?
Kosten:€ 395.-- / IPA Members: € 285.-16/26 Huiselijk geweld (Duits/Pools) (6.6.-10.6.)
Interventies bij huiselijk geweld en de relaties die er bestaan tussen dader en slachtoffer. Tijdens het
seminar zal gediscussieerd worden over de verschillende vormen en oorzaken van huiselijk geweld.
Speciale aandacht zal worden besteed aan kwesties met betrekking tot vrouwen als slachtoffers van
geweld. Culturele en situationele factoren die van invloed zijn op geweld. Wat zijn de vereisten voor
politiefunctionarissen om in te grijpen in dergelijke gevalle?.
Kosten:€ 400.--/ IPA leden:€ 285.16/28 Migratie, immigratie en criminaliteit (Duits/ Frans) (20.6-24.6.)
Migratie van en naar Europa met als doel te blijven is een sociale politieke uitdaging.
Het seminar zal de problemen die politie hierbij ondervindt aan de orde stellen en bespreken.
Er wordt rekening gehouden met de oorzaken van migratie evenals de wetgeving inzake buitenlanders.
Ook het verstrekken van informatie over de methodes en routes van de illegale immigratie, de smokkel
van migranten en de onderzoeken die de politie hiernaar doet worden onderwerp van gesprek. Ook
zal aandacht worden besteed aan de immigratie uit Oost-Europa.
Kosten:€ 395,--/ IPA-leden € 285,--
Download