Preview

advertisement
Nederlandse
Ontwerp
norm
NEN 6809
Melk en melkproducten - Bepaling van het
gehalte aan sporen van thermofiele
aerobe sporenvormende bacteriën
Publicatie uitsluitend voor commentaar
Milk and milk products - Enumeration of thermophilic aerobic
sporeforming bacteria
Commentaar vóór 2013-09-01
Zal vervangen NEN 6809:1999
be
Pr
or
Normcommissie 370 005 "Melk en zuivelproducten"
iew
ev
THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED
DEZE PUBLICATIE IS AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD
Apart from exceptions provided by the law, nothing from this
publication may be duplicated and/or published by means of
photocopy, microfilm, storage in computer files or otherwise,
which also applies to full or partial processing, without the written
consent of the Netherlands Standardization Institute.
The Netherlands Standardization Institute shall, with the
exclusion of any other beneficiary, collect payments owed by third
parties for duplication and/or act in and out of law, where this
authority is not transferred or falls by right to the Reproduction
Rights Foundation.
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de
wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van het
Nederlands Normalisatie-instituut niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
fotokopie, microfilm, opslag in computerbestanden of anderszins,
hetgeen ook van toepassing is op gehele of gedeeltelijke
bewerking.
Although the utmost care has been taken with this
publication, errors and omissions cannot be entirely
excluded. The Netherlands Standardization Institute and/or
the members of the committees therefore accept no liability,
not even for direct or indirect damage, occurring due to or in
relation with the application of publications issued by the
Netherlands Standardization Institute.
eld
Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.
toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten.
This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when
a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded.
Vo
mei 2013
ICS 67.100.01
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd,
kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden
uitgesloten. Het Nederlands Normalisatie-instituut en/of de
leden van de commissies aanvaarden derhalve geen enkele
aansprakelijkheid, ook niet voor directe of indirecte schade,
ontstaan door of verband houdend met toepassing van door
het Nederlands Normalisatie-instituut gepubliceerde
uitgaven.
Het Nederlands Normalisatie-instituut is met uitsluiting van ieder
ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen
voor verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte
op te treden, voor zover deze bevoegdheid niet is overgedragen
c.q. rechtens toekomt aan de Stichting Reprorecht.
©2013 Nederlands Normalisatie-instituut
Postbus 5059, 2600 GB Delft
Telefoon (015) 2 690 390, Fax (015) 2 690 190
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
Ontw. NEN 6809:2013
Inhoud
Voorwoord ......................................................................................................................................................... 3
Onderwerp en toepassingsgebied ................................................................................................4
2
Normatieve verwijzingen ................................................................................................................ 4
3
Termen en definities ....................................................................................................................... 4
4
Beginsel ........................................................................................................................................... 4
5
Voedingsmedia en verdunningsvloeistoffen ............................................................................... 4
6
Toestellen, glaswerk en hulpmiddelen .........................................................................................5
7
Voorbehandeling van het monster ................................................................................................ 5
8
Werkwijze ......................................................................................................................................... 5
9
Berekening van het resultaat ......................................................................................................... 7
10
Precisie............................................................................................................................................. 8
11
Verslag ............................................................................................................................................. 8
Vo
1
Bibliografie ........................................................................................................................................................ 9
be
iew
ev
Pr
or
eld
2
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
Ontw. NEN 6809:2013
Voorwoord
Thermofiele aerobe sporenvormende bacteriën vormen een groep van overwegend Gram-positieve microorganismen. Deze bacteriën kunnen bederf veroorzaken in met name lang houdbare producten, die veelal
worden bewaard bij relatief hoge temperaturen, soms oplopend tot > 50 °C. Sporenvormers die relatief veel
voor kunnen komen zijn o.a. Geobacillus spp., Anoxybacillus, Aneurinibacillus en een aantal Bacillus
species.
Dit normontwerp is onder verantwoordelijkheid van de normcommissie 370 005 "Melk en zuivelproducten"
opgesteld door de werkgroep 370 009 0002 "Zuivelmicrobiologie". Op het moment van publicatie van dit
normontwerp was de werkgroep als volgt samengesteld:
Vo
D.J.C. van den Berg (voorzitter)
LabQuest, Eck en Wiel
S. Antonie
FrieslandCampina, Leeuwarden
I.M. Veltman
Eurofins Food Testing Netherlands BV, Heerenveen
A.F. Braber
NIZO Food Research BV, Ede
A.F. Dijkstra
CSK food enrichment B.V., Leeuwarden
or
P.M.M. Enthoven
Persoonlijke titel, Veghel
A. Hermans
Qlip N.V., Zutphen
A.K.A. Mostert
be
L.E. Mout
Persoonlijke titel, Leerdam
Danone Medical Nutrition, Schiphol
NEN, Delft
iew
ev
R. van Santen
Pr
T.W.J. Rijnen
Bel Leerdammer B.V., Schoonrewoerd
Commentaar op dit normontwerp kan vóór 1 september 2013 worden ingediend via
www.normontwerpen.nen.nl.
eld
3
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
Ontw. NEN 6809:2013
Melk en melkproducten - Bepaling van het gehalte aan sporen van
thermofiele aerobe sporenvormende bacteriën
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Deze norm beschrijft een methode voor de bepaling van het gehalte aan sporen van thermofiele aerobe
sporenvormende bacteriën in melk en melkproducten.
2 Normatieve verwijzingen
Vo
De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigings- en correctiebladen) waarnaar is verwezen
van toepassing.
NEN-EN-ISO 707
Milk and milk products – Guidance on sampling
NEN-EN-ISO 6887-5 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Preparation of test samples, initial
suspension and decimal dilutions for microbiological examination – Part 5: Specific
rules for the preparation of milk and milk products
or
NEN-EN-ISO 7218
Microbiology of food and animal feeding stuffs – General requirements and guidance
for microbiological examinations
3 Termen en definities
be
Pr
Voor de toepassing van deze norm gelden de volgende termen en definities.
iew
ev
3.1
sporen van thermofiele aerobe sporenvormende bacteriën
micro-organismen die bij toepassing van de beschreven werkwijze karakteristieke kolonies vormen
3.2
gehalte aan thermofiele aerobe sporenvormende bacteriën
aantal kolonievormende eenheden van sporen van thermofiele aerobe sporenvormende bacteriën per ml of
per g melkproduct
eld
4 Beginsel
Een hoeveelheid vloeibaar monster of decimale verdunning ervan wordt gedurende 30 min verhit op 100 °C.
Aansluitend worden één of meer hoeveelheden van het verhitte monster of van de verhitte verdunning, en/of
van verdunningen ervan, in petrischalen gemengd met een algemeen voedingsmedium. De petrischalen
worden bij 55 °C bebroed. De ontwikkelde kolonies worden herleid tot het aantal sporen van thermofiele
aerobe sporenvormende bacteriën per ml of per g melk of melkproduct.
5 Voedingsmedia en verdunningsvloeistoffen
5.1 Algemeen
Gebruik materialen die voldoende zuiver zijn. Gebruik gedestilleerd of op andere wijze gedemineraliseerd
water. Het water mag geen voor micro-organismen giftige bestanddelen bevatten. Voor een goede
reproduceerbaarheid van de resultaten verdient het aanbeveling uit te gaan van in de handel verkrijgbare
droge ingrediënten of geschikt bevonden droge voedingsmedia. De instructies van de fabrikant voor de
bereiding moeten nauwgezet worden gevolgd.
4
Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN
Bestelformulier
Stuur naar:
NEN Standards Products & Services
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214
2600 WB Delft
NEN Standards Products & Services
Postbus 5059
2600 GB Delft
Vlinderweg 6
2623 AX Delft
T (015) 2 690 390
F (015) 2 690 271
Ja, ik bestel
__ ex. NEN 6809:2013 Ontw. nl Melk en melkproducten - Bepaling van het
gehalte aan sporen van thermofiele aerobe sporenvormende bacteri?n
www.nen.nl/normshop
€ 16.10
Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via
www.nen.nl/normshop
Gratis e-mailnieuwsbrieven
Retourneren
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen,
Fax: (015) 2 690 271
E-mail: [email protected]
Post: NEN Standards Products
& Services,
t.a.v. afdeling Klantenservice
Antwoordnummer 10214,
2600 WB Delft
(geen postzegel nodig).
normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze
e-mailnieuwsbrieven. www.nen.nl/nieuwsbrieven
Gegevens
Bedrijf / Instelling
T.a.v.
O M
O V
Voorwaarden
• De prijzen zijn geldig
tot 31 december 2016,
E-mail
tenzij anders aangegeven.
• Alle prijzen zijn excl. btw,
Klantnummer NEN
verzend- en handelingskosten
Uw ordernummer
BTW nummer
en onder voorbehoud bij
o.m. ISO- en IEC-normen.
Postbus / Adres
• Bestelt u via de normshop een
PostcodePlaats
pdf, dan betaalt u geen
handeling en verzendkosten.
TelefoonFax
• Meer informatie: telefoon
(015) 2 690 391, dagelijks
Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres)
van 8.30 tot 17.00 uur.
Postbus / Adres
• Wijzigingen en typefouten
in teksten en prijsinformatie
PostcodePlaats
voorbehouden.
• U kunt onze algemene
voorwaarden terugvinden op:
DatumHandtekeningwww.nen.nl/leveringsvoorwaarden.
Normalisatie: de wereld op één lijn.
preview - 2016
Download