Hieruit volgt dat : v= 290691396 2,91 * m/s, dit is dus

advertisement
Wat is
een m
uon?
Muon
en zijn
een zw
zwaar
are el
), die
ektron
w
o
rden g
getisc
en (on
evorm
he de
gevee
eltjes
d
r 207
o
p
ontsta
ongev
botse
keer z
an he
n
e
e
m
o
r
e
6
e
t
0
l
onze a
veel n
km als
Muon
ieuwe
tmosf
hoogg
en ver
e
deeltj
er. Bij
enervallen
nen. V
es, wa
deze b
op hu
eel de
arond
n
o
t
b
s
e
i
e
ngen
urt we
ltjes d
er mu
met b
onen.
ie ont
er in p
ijna de
s
ositro
taan b
lichtsn
worde
nen e
ij die b
elheid
n vaak
n elek
o
t
s
r
i
i
ngen
c
trohting
tegen
nen w
v
l
h
g
i
e
e
e
g
houde
t aard
el het
en na
o
m
a
n
p
a
d
elijk
p
rdopp
meten
oor de
ervlak
ervlak
, maar
. Met
a
t
m
o
b
de mu
sfeer.
ereike
gebru
Muon
onenb
n en d
ikt he
en ku
alken
u
s
b
b
o
e
o
nn kon
het ve
k
d
i
w
e
orden
we tij
den w
rvalle
dens h
opgee de ti
n van
e
t expe
jd me
de mu
De for
ten tu
rimen
onen.
mule
t
s
s
e
n
voor h
het in
vallen
et aan
en
tal mu
onen
luidt:
N(t) =
(½) t/t½
x N(0)
Ons experiment
We hebben dubbele muonenbalken,
die in Nederland al waren geijkt.
geplaatst, zowel boven op een berg
(2610 m) in Zwitserland als aan de
voet van de berg (540 m). Bovenop
de berg hebben we 77,8 deeltjes/
minuut gemeten, onderaan de berg
waren dit er 32,5 deeltjes/minuut.
Uit de grafiek konden we aflezen dat
de halveringstijd van een muon 1.4
microsec. Als we dit invullen in de
bovenstaande formule krijgen we de
uitkomst:
(0.5)t/1,4 =
toch uit te rekenen gebruiken we
daarom de relativiteitstheorie.
We maken dus gebruik van de for-
mule ∆t0=∆t x
met ∆t0 =
twaarnemer d.w.z. de tijd die wij gemeten hebben, en ∆t= 1,76 μs
Door invullen in deze formule kan
dan de snelheid worden berekend,:
=
=
= 0.42
8,5 *
Tijd kunnen we berekenen:
x 1,4 = 1,76 μs.
Met de afstand en de tijd gegeven
zouden we de snelheid van de
muonen kunnen berekenen door
middel van de formule
→ 1=
7,22 *
→1=
→1=
→ 8,45 *
=
m/s .
Deze uitkomst zou betekenen dat
een muon 4 keer zo snel als het licht
kan gaan. Geen enkel deeltje kan
sneller dan het licht, om de snelheid
*
+ 7,22 *
+ 7,22 *
V=
Dit zorgt voor de uitkomst
12 ×
rie:
teleitstheo
d op 2 s
r
e
e
s
a
b
orie ge
deze the
ft
e
e
h
Einstein
en:
oor
eze luid
d
,
n
e
lijk zijn v
g
e
n
g
li
n
e
t
e
n mo
chturwette
parig, re
n
e
e
ie
Alle natu
d
egen
rnemers
aar bew
lk
e
alle waa
n
a
v
opzichte
lijnig ten
ipe)
lle
eitsprinc
is voor a
(relativit
m
ü
u
c
a
in v
ers
nelheid
aarnem
w
e
d
De lichts
n
e
beweg
van de
eenparig
ankelijk
fh
a
n
o
ersele
is
ron (univ
gelijk en
b
t
h
c
li
e
g van d
bewegin
lheid).
oet
lichtsne
t geval m
e
h
ls
e
g
deze re
illende
t onder
e versch
e
e
h
w
t
t
a
r
d
o
Om
raal vo
elkaar
n lichtst
e
e
t
a
hte van
d
ic
z
p
zijn
o
n
te
ers, die
waarnem
Relativit
=
*
)
Hieruit volgt d
at :
v= 290691396
2,91 *
m/s, dit is dus
0.97 x c,
hiermee tonen
we dus aan
dat de snelheid
van de
muonen 97 %
van de
lichtsnelheid is
en dat de
relativiteitsthe
orie dus
klopt!
Download