AANVRAAGFORMULIER VOOR DE WERKNEMER

advertisement
AANVRAAGFORMULIER VOOR DE WERKNEMER
REGELING OPLEIDINGSSUBSIDIE
Vakraad Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textiel Industrie
Te richten aan:
Vakraad MITT
Postbus 428
3700 AK ZEIST
_________________________________________________________________________________________________________
I.
1.
WERKNEMER (CURSIST)
Naam
: ____________________________________________ 2. MV
3.
Geboortedatum
: __________________________________________________________________________________
4.
Functie
: ____________________________________________ 5. CAO-functiegroep: ____________________
II.
WERKGEVER
6. Naam
: _________________________________________Tel.nr.______________________________
7. Adres
: _________________________________________ Plaats: _____________________________
Bovengenoemde werknemer komt gaarne in aanmerking voor subsidie op onderstaande cursus:
III.
CURSUS
Als bijlagen dienen te worden meegezonden:
a. een folder over, of omschrijving van de inhoud van de cursus;
b. indien de cursus reeds is gevolgd tevens copieën van een bewijs van deelneming c.q. de betaalde rekening en een bankafschrift waaruit uw
betaling blijkt:
c. het door uw werkgever opgestelde bedrijfsopleidingsplan;
8.
Cursusnaam
: _____________________________________________________________________________
9.
Onderwijsinstelling
: _____________________________________________________________________________
10. Adres
: _________________________________________ Plaats:______________________________
11. Telefoonnummer
: _____________________________________________________________________________
12. Te behalen graad of diploma
: _____________________________________________________________________________
13. Cursuskosten (exclusief BTW) : € ____________________________________________________________________________
14. Gelieve hier uw motivatie voor het volgen van de cursus uiteen te zetten: ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
15. Heeft uw werkgever een bedrijfsopleidingsplan opgesteld? Ja
Nee
16. Heeft uw werkgever reeds ROS-subsidie voor uw cursus aangevraagd?  Ja
Nee
17. Zijn/worden door u uit andere bron(nen) subsidies verstrekt/aangevraagd:  Ja
Nee
Indien “ja”, welke bron(nen)
18. Cursuscategorie
a)
: ____________________________________ Hoogte subsidie: €_________________________
Management
Automatisering
19. Cursussoort
a)
20. Aantal dagdelen
PZ Marketing
 Productie
Leerlingwezen Avondcursus
Inkoop
Verkoop
Logistiek Administratie
Techniek Anders, n.l.:_________________________________
Dagcursus Anders, nl. _________________________________
: __________________________ of: Aantal hele dagen: _______________________________________
Een dagdeel is een ochtend, middag of avond.
Voorbeeld berekening: wekelijks één avond gedurende 12 weken, is 12 dagdelen.
21. Aanvangsdatum
: ___________________________
einddatum: _________________________________________
Datum: _____________________ : Mw/Dhr : ______________________________________________________________________
a)
Aankruisen wat van toepassing is.
2016
Download