PPT voor CLB-medewerkers over verslaggeving

advertisement
Verslaggeving M-decreet
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Doelstelling en werkvormen
Finale doelstelling: vaardigheid om een (gemotiveerd) verslag op
te stellen conform de nieuwe vereisten van het M-decreet.
Tweedaagse opleiding:
 Vormingsdag:
• Kennismaking met nieuwe sjablonen en schrijfwijzers
• Kennismaking met ICF-CY
• Oefeningen met nieuwe sjablonen
 Terugkomdag:
• Opstellen van een (gemotiveerd) verslag van een eigen casus,
onder begeleiding van tutors
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Programma
■ Inleiding
■ Voorstelling:
• Verslag + schrijfwijzer
• Gemotiveerd verslag +
schrijfwijzer
■ ICF-CY
■ Praktisch aan de slag met
(gemotiveerd) verslag
■ Voorstelling terugkomdag
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Inleiding: welke RA/maatregelen nemen we?
De school brengt binnen het gemeenschappelijk curriculum beperkte variatie aan in het onderwijsleerproces
(variatie in doelen, inhouden, instructie, tempo, werkvormen, groeperingsvormen en evaluatie).
Differentiërende maatregelen
prioritair
De school verstrekt vormen van aangepaste en individuele leerhulp, die wetenschappelijk of evidence
based hun effect bewezen hebben, binnen het gemeenschappelijk curriculum.
Leerling blijft in aanmerking komen
voor individuele afweging i.f.v. certificering.
Remediërende maatregelen
Volstaan de redelijke aanpassingen op
vlak van remediëren en differentiëren?
De school biedt orthopedagogische of orthodidactische hulpmiddelen (o.a. technische hulpmiddelen) aan,
waardoor de doelen van het gemeenschappelijk curriculum (of de doelen die na dispensatie voor de leerling
bepaald zijn) bereikt kunnen worden. Deze maatregelen mogen de inzet en doelmatigheid van remediëren
en differentiëren niet ondermijnen. De hulpmiddelen worden ook gebruikt tijdens evaluatiemomenten.
nee
Compenserende maatregelen
Volstaan de redelijke aanpassingen
op vlak van compenseren?
nee
Dispenserende maatregelen
De school voegt doelen toe aan het
gemeenschappelijk curriculum of stelt de leerling
vrij van doelen van het gemeenschappelijk
curriculum.
Zijn de doelen te vervangen door gelijkwaardige doelen?
nee
De klassenraad beoordeelt of nog voldaan is aan het principe van het volgen
van het gemeenschappelijk curriculum. Dit is steeds een individuele afweging.
nee
ja
Oriëntatie naar een ander
gemeenschappelijk curriculum.
niet mogelijk
attest
verworven
bekwaamheden
De doelen voor de studiebekrachtiging in functie
van
de
finaliteit
voor
het
betreffende
onderwijsniveau of onderdeel, of de doelen voor het
doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs,
kunnen nog in voldoende mate bereikt worden.
De klassenraad beoordeelt of de leerling nog in voldoende mate de doelen voor de
studiebekrachtiging of voor het doorstromen naar vervolgonderwijs kan bereiken.
Dit is steeds een individuele afweging.
Individueel aangepast curriculum
Als een klassenraad op basis van doelen van een individueel curriculum ook de gewone certificering
wil uitreiken, moeten de individuele doelen door de inspectie beoordeeld kunnen worden op hun
overeenstemming met de leerplandoelen.
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Inleiding: welke trajecten zijn mogelijk?
leerling met specifieke ONDERWIJSBEHOEFTEN
REDELIJKE AANPASSINGEN IN ONDERWIJSAANBOD (context): STICORDI
Aanpassingen zijn voldoende en redelijk: leerling kan mee
met gemeenschappelijk curriculum (LARS of eventueel HGD-verslag (ADP Prodia, bijlage 17)),
eventueel met GON (gemotiveerd verslag)
leerling blijft in gewoon
onderwijs
Aanpassingen om leerling mee te
nemen in het gewoon onderwijs met
een gemeenschappelijk curriculum zijn
onvoldoende en/of onredelijk (verslag)
De leerling maakt met dit verslag
studievoortgang op basis van een
individueel aangepast curriculum (IAC)
binnen de school van het gewoon
onderwijs. De (huidige of nieuwe) school
is bereid om de leerling een IAC,
eventueel met GON, aan te bieden.
De leerling maakt met dit verslag de
overstap naar buitengewoon onderwijs
Permanente Ondersteuningscel Centra voor Leerlingenbegeleiding GO!
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
leerling gaat naar
buitengewoon onderwijs
1/1
Voorstelling
Gemotiveerd verslag en schrijfwijzer
Verslag en schrijfwijzer
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Aandachtspunt: motivatie verslag
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY:
een ‘light’ voorstelling
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Aanmelding van een kind met een
diagnose
Epilepsie
 Concentratieproblemen
 Geheugenproblemen
 Leerproblemen
 Gedragsproblemen
 Grand mal aanvallen
 Nood aan medicatie op school
…
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Aanmelding van een kind met een
diagnose
Epilepsie
Leerstoornissen
NAH
Autisme
Diabetes
Kanker
ADHD
… elk met hun eigen bijsluiter
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Diagnose
Kan aanwijzingen geven over…
 Onderkennen
 Verklaren
 Deculpabiliseren
 Behandeling
 Prognose
Is vaak een toegangsticket tot extra middelen (~ M-decreet)
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Diagnose
Maar zegt niets of weinig over…
 Dagelijks functioneren
 Levenskwaliteit
 Talenten van kinderen en jongeren
 Betekenis voor het dagdagelijks functioneren
 Onderwijsbehoeften
⇨ INDICEREN
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY
= International Classification of Functioning Disability and Health (ICF)
for children and youth (ICF-CY)
 Van ‘wat is er aan de hand’ naar ‘dagdagelijks functioneren’
 Gemeenschappelijke taal om het functioneren
van kinderen en jongeren te beschrijven
 Voor iedereen (alle betrokkenen én alle disciplines)
http://class.whofic.nl/browser.aspx?scheme=ICF-CY-nl.cla
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY
Functioneren vanuit 3 verschillende perspectieven:
 Vanuit het menselijk organisme
= functies en anatomische eigenschappen
 Vanuit het menselijk handelen
= activiteiten
 Vanuit deelname aan het maatschappelijk leven
= participatie
Houdt rekening met:
 Externe factoren
 Persoonlijke factoren
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Verhouding DSM-5/ICD-10 en ICF-CY
Gezondheidstoestand
(aandoeningen, ziektes)
Functies en
Anatomische
Eigenschappen
(Stoornissen)
Externe Factoren
Activiteiten
(Beperkingen)
Participatie
(-problemen)
Persoonlijke factoren
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Relatie ICF-CY en zorgcontinuüm
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Relatie ICF-CY en HGD
Aanleveren van info
Aanleveren van info
Clusteren adhv
ICF-CY
componenten
ICF-CYcomponenten
verder verfijnen
Gevoed door ICF-CY
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY
Functies en
Anatomische
Eigenschappen
(Stoornissen)
Functies (+)
fysiologisch en mentale eigenschappen van iemand
Vb. mentale functies (= intellect, slaap, aandacht, geheugen…),
stem en spraak…
Anatomische eigenschappen (+)
positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van onderdelen v/h
menselijk lichaam
Vb. oog, oor, hart…
Stoornissen (-)
Afwijkingen in of verlies van functies of anatomische
eigenschappen
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY
Activiteiten
(Beperkingen)
Activiteiten (+)
Onderdelen van iemands handelen
Beperkingen (-)
Moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoeren van
activiteiten
Vb. leren en toepassen van kennis, zelfverzorging, mobiliteit,
communicatie…
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY
Participatie
(-problemen)
Participatie (+)
Iemands deelname aan het maatschappelijk leven
Participatieproblemen (-)
Problemen die iemand heeft met het deelnemen aan het
maatschappelijk leven
Vb. leren en toepassen van kennis, zelfverzorging, mobiliteit,
communicatie…
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY
Externe Factoren
Persoonlijke factoren
Externe factoren (+ en -)
Fysieke en sociale omgeving waarin mensen leven
Vb. hulpmiddelen, ondersteuning, familie, relaties, attitude…
Persoonlijke factoren (+ en -)
Iemands individuele achtergrond
Vb. ras, leeftijd, geslacht, opleiding, attitude… (verder niet
uitgewerkt)
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY
Ziekte, aandoening
Functies
Activiteiten
Participatie
•
•
•
•
• Leren en toepassen van kennis
• Leren en toepassen van kennis
• Algemene taken en eisen
• Algemene taken en eisen
• Communicatie
• Communicatie
• Mobiliteit
• Mobiliteit
• Zelfverzorging
• Zelfverzorging
• Huishouden
• Huishouden
• Tussenmenselijke interacties
• Tussenmenselijke interacties
• Belangrijke levensgebieden
• Belangrijke levensgebieden
• Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk
leven
• Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven
•
•
•
•
Mentale functies
Sensorische functies en pijn
Stem en spraak
Functies van hart en bloedvatenstelsel,
hematologisch systeem, afweersysteem en het
ademhalingsstelsel
Functies van spijsverteringsstelsel, metabool
stelsel en hormoonstelsel
Functies van urogenitaal stelsel en
reproductieve functies
Functies van bewegingssysteem en aan
beweging verwante functies
Functies van huid en verwante structuren
Anatomische eigenschappen
 Van zenuwstelsel
 Van oog, oor en verwante structuren
 Van structuren betrokken bij stem en spraak
 Van hart en bloedvatenstelsel, afweersysteem
en ademhalingsstelsel
 Van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en
hormoonstelsel
 Van urogenitale stelsel
 Van structuren verwant aan beweging
 Van huid en verwante structuren
Externe factoren
Persoonlijke factoren
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
ICF-CY
Ziekte, aandoening
Functies en Anatomische eigenschappen
Activiteiten
Participatie
Externe factoren
Persoonlijke factoren
 Producten en technologie
 Natuurlijke omgeving en door de mens
aangebrachte veranderingen daarin
 Ondersteuning en relaties
 Attitudes
 Diensten, systemen en beleid
Niet gecodeerd maar uiteraard spelen hier ook
factoren mee
Bv. leeftijd
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas









11 jaar
Aangereden met fiets door auto
Hersenletsel links
Beperkt gezichtsvermogen, hemianopsie (rechts)
Motorische problemen: verstoorde spierspanning aan
rechtse lichaamshelft
Vermoeidheid
Concentratieproblemen
Laag tempo van informatieverwerking
Geheugenproblemen
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas
 Problemen met zelfbeeld en zelfvertrouwen
 Problemen op gebied van sociaal gedrag en sociale
vaardigheden
 Ambulante revalidatie
 Sterk betrokken ouders
 Grote inzet schoolteam en medeleerlingen
 Kleine klas
 Werkt vlot met laptop
 Sterk gemotiveerd
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas
Niet-aangeboren hersenletsel, hemianopsie
Functies en anatomische
eigenschappen






Activiteiten
Participatie
Hersenletsel (-)
Beperkt gezichtsveld (-)
Motorische problemen,
spierspanning (-)
Vermoeidheid (-)
Laag tempo informatieverwerking (-)
Geheugen (-)
Externe factoren





Aangereden met fiets door
auto (-)
Ambulante revalidatie (+)
Sterk betrokken ouders(+)
Grote inzet schoolteam en
medeleerlingen (+)
Kleine klas (+)
Persoonlijke factoren





Jongen
11 jaar
Werkt vlot met laptop (+)
Sterk gemotiveerd (+)
Veerkracht (+)
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas
Niet-aangeboren hersenletsel, hemianopsie
Functies en anatomische
eigenschappen






Activiteiten
Participatie
Hersenletsel (-)
Beperkt gezichtsveld (-)
Motorische problemen,
spierspanning (-)
Vermoeidheid (-)
Laag tempo informatieverwerking (-)
Geheugen (-)
Externe factoren





Aangereden met fiets door
auto (-)
Ambulante revalidatie (+)
Sterk betrokken ouders(+)
Grote inzet schoolteam en
medeleerlingen (+)
Kleine klas (+)
Persoonlijke factoren





Jongen
11 jaar
Werkt vlot met laptop (+)
Sterk gemotiveerd (+)
Veerkracht (+)
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Doelen: wat?
Maatregelen: wat?
 Instructie nodig die…
Casus Jonas

 Opdrachten of taken nodig die… 
 Leeractiviteiten of materialen 
Niet-aangeboren
hersenletsel, hemianopsie
die…
 Een leeromgeving nodig die…
 Spel nodig dat…
Functies en anatomische
Activiteiten
 Feedback nodig
die…
eigenschappen
 Hersenletsel (-)
 Klasgenoten nodig die…
 Beperkt gezichtsveld (-)
 Motorische problemen,
 Een leerkracht nodig die…
spierspanning (-)
 Vermoeidheid (-)
 Ouders nodig die…
 Laag tempo informatieverwerking (-)
 Geheugen (-)
 Hulp en ondersteuning nodig
bij…
Externe factoren





Aangereden met fiets door
auto (-)
Ambulante revalidatie (+)
Sterk betrokken ouders(+)
Grote inzet schoolteam en
medeleerlingen (+)
Kleine klas (+)
Pedagogische maatregelen
Didactische maatregelen
Organisatorische maatregelen
Participatie
Persoonlijke factoren





Jongen
11 jaar
Werkt vlot met laptop (+)
Sterk gemotiveerd (+)
Veerkracht (+)
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas
Niet-aangeboren hersenletsel, hemianopsie
Functies en anatomische
eigenschappen






Hersenletsel (-)
Beperkt gezichtsveld (-)
Motorische problemen,
spierspanning (-)
Vermoeidheid (-)
Laag tempo informatieverwerking (-)
Geheugen (-)
Externe factoren





Aangereden met fiets door
auto (-)
Ambulante revalidatie (+)
Sterk betrokken ouders(+)
Grote inzet schoolteam en
medeleerlingen (+)
Kleine klas (+)
Activiteiten







Participatie
Kijken (-)
Lezen (-)
Schrijven (-)
Gebruik van hand (-)
Onthouden (-)
Begrijpen van opdrachten (-)
Mobiliteit (-)




Sociale vaardigheden (-)
Zelfstandig uitvoeren van taken (-)
Uitgebreide schijfopdrachten (-)
Deelname aan groepsactiviteiten (-)
Persoonlijke factoren





Jongen
11 jaar
Werkt vlot met laptop (+)
Sterk gemotiveerd (+)
Veerkracht (+)
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas: activiteiten en participatie in
(gemotiveerd) verslag
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas
Niet-aangeboren hersenletsel, hemianopsie
Functies en anatomische
eigenschappen






Hersenletsel (-)
Beperkt gezichtsveld (-)
Motorische problemen,
spierspanning (-)
Vermoeidheid (-)
Laag tempo informatieverwerking (-)
Geheugen (-)











Participatie
Kijken (-)
Lezen (-)
Schrijven (-)
Gebruik van hand (-)
Onthouden (-)
Begrijpen van opdrachten (-)
Mobiliteit (-)




Sociale vaardigheden (-)
Zelfstandig uitvoeren van taken (-)
Uitgebreide schijfopdrachten (-)
Deelname aan groepsactiviteiten (-)
Behoeften en
maatregelen formuleren
op basis van integratief
beeld
Externe factoren

Activiteiten
Aangereden met fiets door
auto (-)
Ambulante revalidatie (+)
Sterk betrokken ouders(+)
Grote inzet schoolteam en
medeleerlingen (+)
Kleine klas (+)
Persoonlijke factoren





Jongen
11 jaar
Werkt vlot met laptop (+)
Sterk gemotiveerd (+)
Veerkracht (+)
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas: behoeften en maatregelen
Jonas heeft nood aan:
• Een leerkracht die korte instructies geeft en regelmatig checkt of
Jonas de informatie heeft opgenomen voor men de volgende
stap zet.
• Een leerkracht die complexe opdrachten in stukjes verdeeld.
• Een overzicht wat de leerstof betreft.
• Een apart schema met taken die van hem verwacht worden.
• Een buddy die hem kan helpen bij het zelfstandig uitvoeren van
taken en deelname aan groepsactiviteiten.
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas: behoeften en maatregelen
Jonas heeft nood aan:
• Een aangepaste bril
• Spullen die op een vaste plaats liggen of staan,
zodat hij weet waar hij ze moet vinden
• Een felgekleurde liniaal bij het lezen
• Een screeningsmethodiek waarbij hij zijn blad systematisch van
links naar rechts screent door met zijn hoofd mee te bewegen
• Schrijfopdrachten die vervangen worden door mondelinge
opdrachten. Schrijfopdrachten met een pen worden tot het
absoluut noodzakelijke beperkt en ingekort. Voor andere
opdrachten waarbij schrijven noodzakelijk is, mag hij
systematisch zijn laptop gebruiken. Hij krijgt meer tijd om
schrijfopdrachten uit te voeren.
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Casus Jonas: behoeften en maatregelen
Jonas heeft nood aan:
• Bijkomende ondersteuning vanuit GON (kine). Zo kan het
schoolteam verder geprofessionaliseerd worden.
• Een leerkracht die hem stimuleert en motiveert door snelle en
veelvuldige positieve feedback te geven en bij wie Jonas mag
fouten maken. De leerkracht schakelt Jonas in om
medeleerlingen te helpen bij opdrachten die hijzelf goed onder
de knie heeft (vb. opdracht op laptop)
• Afstemming van maatregelen die op school en thuis genomen
worden.
zie gemotiveerd verslag Jonas
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Praktisch aan de slag met het (gemotiveerd)
verslag
Plenaire oefening
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Plenaire oefening
1. Bekijk de verschillende onderdelen en inhouden van het
verslag in het oude sjabloon.
2. Onder welke rubriek valt dit in het nieuwe sjabloon?
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Plenaire oefening
■ Wat leer ik hieruit?
■ Wat zal ik in de toekomst meer of anders bevragen?
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Terugkomdag
■ Aan de slag met een eigen casus onder tutorbegeleiding
■ Breng een eigen dossier mee, dit mag/kan verscheiden zijn:
• onredelijk en/of onvoldoende zijn van aanpassingen binnen GC
gewoon onderwijs: BuO/IAC binnen gewoon onderwijs
• ondersteuning vanuit GON obv (gemotiveerd) verslag
• attestwijziging binnen BuO
• overstap van BuBaO naar BuSO
• …
■ Twee data (één te kiezen): 8 of 26 mei (Brussel, Huis van het
GO!)
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Vragen / bedenkingen / … ?
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Dank je wel voor jullie aandacht!
Permanente Ondersteuningscel CLB GO! – Pedagogische Begeleidingsdienst CLB
Download