Titel - Vlor

advertisement
Goed in je vel!
Jean-Pierre Vanhee
Voorzitter
dr. Griet Verschelden
Hogeschool Gent
Goed in je vel!
Vragen voor deze workshop
1. Wat zijn uitdagingen waar we als school, als
ouder, leerling, CLB, welzijnswerker voor staan?
2. Wat betekent dit voor het beleid van de school?
3. Wat betekent dit voor de opdrachten van het CLB?
4. Wat betekent dit voor de netwerking met welzijnsen gezondheidssector?
5. Wat betekent dit voor andere schoolnabije
ondersteuners?
6. Zijn er kritische voorwaarden om dit te kunnen
realiseren?
Goed in je vel!
Vraag 1: omgevingsanalyse
welke elementen ontbreken of kloppen niet? (1)
• De zorgnoden van leerlingen waaronder de psycho-sociale
noden zijn explosief gestegen.
• Er is binnen het schoolbeleid (psycho-sociale begeleiding) een
te grote impact van toevallig aanbod in plaats van een
afstemming op de reële noden en zorgvragen van leerlingen.
•Onderwijs is een sociale barometer.
Maatschappelijke
problemen en breuklijnen zijn sterk voelbaar in het onderwijs
maar de school kan al deze maatschappelijke taken niet alleen
oplossen.
•Sommige doelgroepen zijn moeilijk te bereiken voor globale
preventieve (psycho-sociale) zorg.
Goed in je vel!
Vraag 1: omgevingsanalyse
welke elementen ontbreken of kloppen niet? (1)
•
Psycho-sociaal welbevinden mag niet worden geïsoleerd van
een globale welzijnsbenadering en een globaal concept van
leerlingenbegeleiding.
• Het onderwijssysteem zelf creëert op zijn beurt soms
psychische en sociale problemen en maatschappelijke
kwetsbaarheid.
• Een onderwijsperspectief en een hulpverleningsperspectief bij
een concrete begeleiding botsen wel eens.
• Leerlingenbegeleiding moet uitgaan van een brede
omschrijving van welzijn en de welzijnsbeleving van jongeren.
Goed in je vel!
Vraag 2: Wat betekent dit
voor het schoolbeleid?
1. Een professionalisering van het beleid voor leerlingenbegeleiding
in de school is een absolute noodzaak.
2. De leerling en zijn ouders zijn een volwaardige partner bij het
uittekenen van de aangepaste onderwijs- en leertrajecten voor de
jongere.
3. Ieder schoolteam (niet noodzakelijk iedere leerkracht) moet een
hoger competentie niveau bereiken op het vlak van
communicatie, hulpverleningstrategieën en
ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jongeren.
Goed in je vel!
Vraag 3:
Wat betekent dit voor het CLB?
4. Een versterkte aanwezigheid van CLB-medewerkers op de school is
noodzakelijk.
5. Het CLB staat in een wankel evenwicht tussen verschillende
loyauteiten (de school, de leerling, de ouders, welzijns- en
gezondheidswerkers).
6. Er is een duidelijke behoefte aan de ontwikkeling van een ”CLBcompetentie”.
7. De afsprakennota en de bijzondere bepalingen moeten specifiek en
lokaal ingevuld worden vanuit de beleidskracht van de school én
deze van het CLB.
Goed in je vel!
Vraag 4: Wat betekent dit voor de
samenwerking met een breder netwerk?
8. Netwerken met andere instanties betekent dat de school
gerespecteerd wordt in haar pedagogische opdracht.
9. Er is nood aan een duidelijker uitklaring van de draaischijffunctie
van het CLB en de rol van de school daarin. Hierdoor moeten er
duidelijke aanspreekpunten binnen onderwijs ontstaan voor de
welzijns- en gezondheidssector.
10. De afstemming tussen de school, het CLB en integrale jeugdhulp
moet versterkt worden.
11. Het CLB moet naast kortdurende begeleidingsopdrachten ook
langdurende begeleidingstrajecten zelf kunnen opzetten.
Goed in je vel!
Vraag 5: Samenwerking met andere
schoolnabije ondersteuners
(pedagogische begeleidingsdienst)
12. Er is een te grote overlap in de ondersteuningopdracht van de
pedagogische begeleidingsdienst enerzijds en het CLB anderzijds.
Dit leidt tot onduidelijkheid bij de scholen over de invulling van hun
zorgbeleid.
13. De mate van ondersteuning door de pedagogische
begeleidingsdienst neemt af naarmate er meer specifieke en
individuele ondersteuning voor een leerling nodig is. Het CLB
ondersteunt de initiatieven die gericht zijn op een individuele
leerling; de pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt het
zorgkrachtig beleid in de school.
Goed in je vel!
Vraag 6:
Kritische voorwaarden
14. Een gezamenlijke en geïntegreerde visie op welbevinden van
leerlingen.
15. Elke school en elk CLB hanteert de principes van handelingsgericht
werken. Deze principes bieden een goed kader voor de afstemming
tussen de rol van de school en de rol van het CLB. Deze principes
bieden eveneens een kader om een gelijkgerichte aanpak af te
spreken tussen de school, het CLB, de leerling en zijn ouders.
Download