Titel - Vlor

advertisement
Help, een dokter
op school
Lea Maes
Voorzitter
prof. dr. Karel Hoppenbrouwers
KULeuven
Help, een dokter
op school
Vragen voor deze workshop
1. Wat zijn uitdagingen waar we als school, als
ouder, leerling, CLB, welzijnswerker voor staan?
2. Wat betekent dit voor het beleid van de school?
3. Wat betekent dit voor de opdrachten van het CLB?
4. Wat betekent dit voor de netwerking met welzijnsen gezondheidssector?
5. Wat betekent dit voor andere schoolnabije
ondersteuners?
6. Zijn er kritische voorwaarden om dit te kunnen
realiseren?
Help, een dokter
op school
Vraag 1: omgevingsanalyse
welke elementen ontbreken of kloppen niet? (1)
• Programmatorische gezondheidszorg moet meer ingebed
worden in een brede welzijnsdefinitie.
• Het onderwijs is een uitgelezen plaats om de doelstellingen
van jeugdgezondheidszorg te realiseren omdat daar alle
kinderen en jongeren tussen 2,5 en 16 à 18 jaar bereikt kunnen
worden.
• Preventie én zorg zijn opdrachten van de
jeugdgezondheidszorg binnen het CLB.
• Sommige doelgroepen zijn moeilijk te bereiken voor globale
preventieve (medische) zorg.
Help, een dokter
op school
Vraag 2: Wat betekent dit
voor het schoolbeleid?
1. Werken aan een preventief gezondheidsbeleid is een opdracht
voor de artsen en de verpleegkundigen van het CLB, niet voor de
school.
2. Een preventief gezondheidsbeleid, is geen opdracht voor het
CLB alleen.
Help, een dokter
op school
Vraag 3:
Wat betekent dit voor het CLB? (1)
3. Het CLB moet een sterker evenwicht bereiken tussen een
programmatorische zorg voor iedere jongere en maatwerk voor
individuele leerlingen.
4. De rol en de vaststellingen van consulten moeten aanleiding geven
tot accurate en gerichte communicatie met ouders.
5. Het CLB moet een sterker continuüm omvatten dat onderscheid
maakt tussen een basisaanbod voor alle leerlingen, een intermediair
aanbod en een exclusief aanbod.
Help, een dokter
op school
Vraag 3:
Wat betekent dit voor het CLB? (2)
6. Het CLB moet sterker uitgaan van de vraagsturing vanuit de leerling
(patiënt). Men moet daarom afstappen van het ‘medisch expertmodel’ tijdens het verplicht medisch consult. Ook de curatieve
geneeskunde gaat nu meer uit van de vraagsturing door de patiënt.
7. Het CLB moet sterker het gezondheidsbeleid op de school
ondersteunen en minder belast worden vanuit de
programmatorische zorg.
8. De (verplichte) medische consulten moeten een plaats krijgen in
een breder gezondheidsbevorderend beleid dat door de school
wordt aangestuurd.
9. Er is een duidelijke behoefte aan de ontwikkeling van een ”CLBcompetentie.
Help, een dokter
op school
Vraag 4: Wat betekent dit voor de
samenwerking met een breder netwerk?
10. Er bestaat een overaanbod van externe instanties die de school
“ondersteunen” voor deelaspecten van het gezondheidsbeleid.
11. Er is nood aan een duidelijker uitklaring van de draaischijffunctie
van het CLB. De taakverdeling tussen de school en het CLB moet
duidelijker zijn. Deze uitklaring moeten ertoe leiden dat er duideliike
aanspreekpunten binnen onderwijs ontstaan voor de welzijns- en
gezondheidssector.
Help, een dokter
op school
Vraag 5: Samenwerking met andere
schoolnabije ondersteuners
(pedagogische begeleidingsdienst)
12. Er is een te grote overlapping in de ondersteuningopdracht van de
pedagogische begeleidingsdienst enerzijds en het CLB anderzijds.
Dit leidt tot onduidelijkheid bij de scholen over de invulling van hun
zorgbeleid.
13. De ondersteuning door de pedagogische begeleidingsdienst neemt
af naarmate er meer specifieke en individuele ondersteuning voor
een leerling nodig is. Het CLB ondersteunt de initiatieven die gericht
zijn op een individuele leerling; de pedagogische begeleidingsdienst
ondersteunt het zorgkrachtig beleid in de school.
Help, een dokter
op school
Vraag 6:
Kritische voorwaarden
14. Er is een sterkere beleidsafstemming nodig tussen de verschillende
beleidsdomeinen op het vlak van gezondheidsbevordering.
Download