Vragen over ontwikkeling van hun kind aan de ouders ten aanzien

advertisement
Vondellaan 50, 3521 GH Utrecht
Datum ontvangst: ……………………….
Testnr:…………………………
Psycholoog:……………………..
Vragenlijst voor de ouders bij een dyslexieonderzoek voor de zesde klas op
de onderbouw van een vrijeschool
Naam kind
.....................................................................................................
Geboortedatum
..............................
School
.....................................................................................................
Klas
........
Schoolgeschiedenis
Heeft uw kind voor de huidige school op een andere basisschool gezeten
O nee
O ja, school
..............................................................
Heeft uw kind een klas overgedaan (of extra kleuterjaar)
datum overstap ........................
O nee
O ja, klas ............
Ontwikkeling
Is u wel eens iets opgevallen aan de taal- en spraakontwikkeling van uw kind
(verstaanbaarheid, woordenschat, zinsbouw, taalbegrip)
O nee
O ja, nl. ………………..........................................................................................................
Heeft uw kind woordvindingsproblemen (niet op woorden kunnen komen, zelf woorden
bedenken)
O nee
O ja
Verbastert of verdraait uw kind wel eens woorden
O nee
O ja
Is er sprake of sprake geweest van gehoorproblemen (slecht gehoor, oorontstekingen,
buisjes)
O nee
O ja, nl. .................................................................................................................................
leeftijd .....................
Heeft uw kind moeite (gehad) met het aanleren van motorische vaardigheden (veters knopen,
fietsen, touwtje springen, zwemmen en dergelijke)
O nee
O ja, nl. .................................................................................................................................
Is uw kind
rechtshandig / linkshandig / tweehandig
Schrijfhand:
rechts
/ links
Begeleidingsdienst voor vrijescholen, vragenlijst voor de ouders inzake dyslexie, pagina 1
Draagt uw kind een bril of zijn er wel eens problemen met de ogen geconstateerd
O nee
O ja, nl. .................................................................................................................................
Wanneer heeft uw kind leren klokkijken (klas of leeftijd aangeven)
O uren/halve uren
............................
O alle tijden
............................
Toelichting ontwikkeling:
Schoolvaardigheden
Kunt u aangeven wat het niveau van uw kind bij het lezen ongeveer was/is
kan nog niet lezen
woorden van 4 letters
zinnen (vloeiend)
eind klas 1 (groep 3)
O
O
O
eind klas 2 (groep 4)
O
O
O
eind klas 3 (groep 5)
O
O
O
eind klas 4 (groep 6)
O
O
O
Is er momenteel sprake van leesproblemen
O nee
O ja, nl. .................................................................................................................................
Is er momenteel sprake van problemen met de spelling
O nee
O ja, nl ..................................................................................................................................
Heeft uw kind bij andere vakken leermoeilijkheden (gehad) of een leerachterstand
O nee
O ja, bij .................................................................................................................................
Toelichting schoolvaardigheden:
Hulp
Heeft uw kind remedial teaching gekregen op school
O nee
O ja, voor de leervoorwaarden klas ........
O ja, voor het lezen
klas ........
O ja, voor het schrijven
klas ........
O ja, voor het rekenen
klas ........
Begeleidingsdienst voor vrijescholen, vragenlijst voor de ouders inzake dyslexie, pagina 2
Heeft uw kind overige hulp gekregen op school
O preventief ambulante begeleiding voor ………...................................
klas ….....
O heileuritmie / muziektherapie / kunstzinnige therapie, vanwege……
klas .........
O logopedie
klas ........
O andere hulp, nl. ………………...
voor…………………......................
klas ........
Heeft uw kind hulp gekregen buiten school
O remedial teaching voor………………..............................................
klas ........
O motorische therapie / fysiotherapie
O heileuritmie / muziektherapie / kunstzinnige therapie, vanwege……….
klas ........
O logopedie
klas ........
O andere hulp, nl. ……………………voor…………………....................................
klas ........
Heeft u uw kind thuis geholpen bij het leren en kunt u kort omschrijven hoe
O lezen
………………....................................................................................................
O schrijven
………………....................................................................................................
O overig ……………................................................................................................................
Toelichting hulp:
Is er bij mensen uit uw gezin of uit de naaste familie sprake of een vermoeden van dyslexie?
O nee
O ja, verwantschap .................................................................................................................
Is er ooit eerder een psycho-diagnostisch onderzoek afgenomen bij uw kind
O nee
O ja, in klas ...... door....................................................................................................
O een kopie van het verslag (of de conclusies) is bijgesloten
Bij dit onderzoek is wel / geen dyslexie geconstateerd
Indien u dit wenst, kan hieronder nog een toelichting worden gegeven.
datum :
Lijst ingevuld door:
handtekening:
Begeleidingsdienst voor vrijescholen, vragenlijst dyslexie, pagina 3
Download