amendement dekking speelgoedmuseum

advertisement
GEMEENTERAAD
Raadsvergadering d.d. 9 november 2016
AMENDEMENT
Ingediend door :
Mede-indiener
Bas Noor (D66), Jurgen Goejer (PvdA), Alie Zandstra (Gemeentebelang), Henk
Groothuis (CDA)
Bram Emens (Deventer Belang)
Agendapunt
Voorstelnr.
:
:
Begroting
Onderwerp
:
Speelgoedmuseum
Voorgesteld wordt de voorgelegde Programmabegroting 2017-2020 als volgt te wijzigen:
Op pagina 92 binnen programma Economie kunst en cultuur onder de doelstelling Behouden breed
aanbod van culturele voorzieningen aan de laatste bullet ‘De bijdrage van de structureel gesubsidieerde
organisaties en instellingen aan …inDeventer! is concreet en operationeel’ toe te voegen:
Het Speelgoedmuseum Deventer maakt hiervan onderdeel uit.
- In 2017 kan het openhouden van het Speelgoedmuseum op de huidige locatie ad € 150.000,- worden
gedekt binnen InDeventer.
- In 2018 wordt voor de realisatie van een Speelgoedmuseum op de nieuwe locatie (Brink 11 en 12)
vanuit de egalisatiereserve rente eenmalig € 150.000,- toegevoegd aan het programma
- Vanaf 2019 en verder wordt € 350.000,- opgenomen als structurele subsidie voor de exploitatielasten
voor het Speelgoedmuseum inclusief de structurele kapitaalslast.
2. De begroting op de betreffende plaatsen hier op aan te passen.
Toelichting:
De raad heeft op 2 november 2016 in meerderheid gekozen voor een richting om te komen tot een nieuw
Speelgoedmuseum: we geven het Deventer Verhaal de opdracht om het museaal concept van 'Het
Nationaal Speelgoedmuseum in Deventer', gedateerd 30 september 2016, voor 1 maart 2017 uit te
werken in een concreet bedrijfsplan en dit aan te bieden aan de gemeenteraad. Daarbij zijn de volgende
criteria leidend:
- binnen de financiële kaders zoals hierboven beschreven;
- zorg te dragen voor een permanente presentatie van de speelgoedcollectie in Brink 11;
- het museaal concept zoals beschreven in 'Het Nationaal Speelgoedmuseum in Deventer' als
basis te gebruiken en verder uit te werken, waarbij verbinding met andere concepten, innovatieve
presentatie van de collectie en belevingsaspecten een plek krijgen.
Na aanbieding van het bedrijfsplan aan de gemeenteraad zal dit door het college moeten worden getoetst
(zie de ingediende motie 'Speelgoedmuseum dd 9 november 2016) Het bedrijfsplan wordt vervolgens ter
besluitvorming, inclusief de reactie en toetsing van het college, aan de raad voorgelegd. De raad geeft op
dat moment een definitief 'go/ no go.' De verwachting is dat dit bij de Voorjaarsnota 2017 zal gebeuren.
Om de organisatie de zekerheid te geven dat de raad de middelen ook daadwerkelijk beschikbaar stelt,
wordt met dit amendement de structurele subsidie vanaf 2019 en de éénmalige bijdrage in de investering
van € 1,5 miljoen gegarandeerd. De dekking is hiermee aangegeven, maar de verstrekking van deze
middelen is voorwaardelijk en onder voorbehoud van goedkeuring van het bedrijfsplan van de
gemeenteraad.
Financieel:
Er zijn, gezien de mogelijkheden van het Deventer Verhaal en de ruimte die in onze begroting bestaat, 4
financiële sporen uit te werken. Daarbij neemt de gemeente verantwoordelijkheid voor dat deel wat in dit
amendement opgenomen is:
1) de overbrugging in 2017;
versie:
Gemeenteraad
2
2) de start in 2018;
3) de structurele inbedding van de subsidie van €300.000,- in onze begroting vanaf 2019;
4) de éénmalige investering van €1,5 miljoen.
Ad 1) 2017
Het Speelgoedmuseum op de huidige locatie blijft in 2017 open. Het Deventer Verhaal heeft voor deze
overbrugging een bedrag van € 300.000,- nodig. Daarvan vraagt het Deventer Verhaal een bijdrage van
de gemeente van € 150.000,- wat we éénmalig dekken uit het budget van InDeventer (voorheen
Deventer 2.18)
Het huidige museum kan op deze manier open blijven en zal er geen sprake zijn van frictiekosten. Vanuit
de huidige locatie kunnen de voorbereidingen voor de nieuwe locatie op Brink 11 worden getroffen en
kan het Speelgoedmuseum ingericht worden teneinde open te kunnen in januari 2018.
Ad 2) 2018
Onze begroting laat in 2018 nog onvoldoende financiële ruimte zien om de structurele subsidie van
€ 300.000,- op te kunnen nemen. Daardoor stellen indieners voor om 2018 met incidentele middelen te
dekken, het Deventer Verhaal vraagt een bijdrage van de gemeente van € 150.000,- wat we dekken uit
de egalisatiereserve rente.
Ad 3) 2019 en verder
De jaarschijf 2019 laat een structurele ruimte zien van ongeveer € 1,1 miljoen. Voorgesteld wordt om de
structurele subsidie voor de exploitatie en structurele kapitaalslast van € 350.000,- vanaf dan meerjarig
op te nemen in de begroting.
Ad 4)
Voorgesteld wordt om de éénmalige bijdrage in de investering van € 1,5 miljoen in overleg met het
Deventer Verhaal op te nemen in het bedrijfsplan.
Raadsvergadering d.d. 9 november 2016
BESLUIT:
Technische vragen dienen vooraf te worden gesteld.
Download