2004-11533-SB Goedkeuring bijdragen CAI aan 3 projecten

advertisement
Jaar
Agendapunt
Voorstelnr.
Sector
:
:
:
:
2004
9
2004.11533
SB
Deventer, 25 mei 2004
Onderwerp
Goedkeuring besluit Stichting Beheer CAI-gelden tot verstrekking van een financiële bijdrage voor drie
projecten.
Voorstel
Goedkeuring te verlenen aan de besluiten d.d. 4 februari 2004 van het bestuur van de Stichting Beheer
CAI-gelden tot het verstrekken van een bijdrage aan de volgende projecten van de gemeente Deventer:
1. € 25.000,-- voor het Lettelervoetpad;
2. € 35.000,-- voor een voetpad op de Worp;
3. € 35.000,-- voor een derde brug naar het Vogeleiland.
Overwegingen
Artikel 7, lid 8, van de statuten van de Stichting Beheer CAI-gelden schrijft voor dat besluiten van het
stichtingsbestuur tot het beschikbaar stellen van financiële bijdragen de goedkeuring van uw raad nodig
hebben. Ten aanzien van de hiervoor genoemde besluiten kan het volgende worden toegelicht:
Ad 1:
De problematiek van een fietsverbinding tussen de Cröddendijk en de Oerdijk kent een lange historie.
De aanvraag CAI-bijdrage bevat daarover de nodige informatie. Met de beoogde fietsverbinding wordt
het recreatieve fietspadennet rondom Deventer uitgebreid en worden de mogelijkheden voor met name
het woon-schoolfietsverkeer in Lettele verbeterd. Er zijn inmiddels bijdragen toegezegd door de
provincie Overijssel, de Recreatiegemeenschap Salland en de gemeente Deventer.
De aan de Stichting Beheer CAI-gelden gevraagde bijdrage van € 25.000,-- maakt daadwerkelijke
realisering van dit project mogelijk.
Ad 2:
Uw Raad heeft besloten te investeren in de verbetering van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en
gebruiksmogelijkheden van het Worpplantsoen. Belangrijke elementen daarbij zijn de goede bereikbaarheid vanuit de stad en de presentatie naar de stad toe. Daarnaast bereidt de NV Bergkwartier de
vestiging van een sterke horecafunctie voor in het IJsselhotel, een ontwikkeling die past in het
gemeentelijk beleid en in overeenstemming is met de rijkseisen in het kader van Ruimte voor de Rivier.
Voor drie samenhangende projecten wordt een subsidie uit de regeling Europese Doelstelling II
(verdubbeling van de eigen bijdrage) aangevraagd:
a. herstel en nieuwe functie van het IJsselhotel;
b. herstel van het Worpplantsoen;
c. verbetering van de bereikbaarheid van de Worp, het IJsselhotel en het Worpplantsoen en omgeving.
Project c. leidt tot twee concrete resultaten, te weten een vernieuwde aanlegsteiger voor het voet- en
fietsveer en een aanpak van de Lange Laan in de vorm van asfaltering en het “openen” van de laan
aan de campingzijde. Met die maatregelen wordt de Lange Laan weer een aantrekkelijke schakel
tussen het veer en de dijk.
Realisering van dat project vergt een investering van ca. € 352.000,--. Een budget van ca. € 141.000,-is beschikbaar en wordt met de beoogde bijdrage van Europa verdubbeld.
De aan de Stichting Beheer CAI-gelden gevraagde bijdrage van € 35.000,--, een bijdrage waarvoor ook
vanuit Europa op een verdubbeling wordt gerekend, maakt daadwerkelijke realisering van dit project
mogelijk.
2
Ad 3:
Het Rijsterborgherpark is het visitekaartje voor (het groen in) Deventer. Uw Raad heeft besloten te
investeren in het herstel van het park. In dat kader is het padenverloop – een belangrijk kenmerk van
het oorspronkelijke ontwerp – nader beoordeeld, waaronder de route over het Vogeleiland. Om die
route te herstellen is een nieuwe brug nodig. Een nieuwe brug ontsluit het park beter en laat het
Vogeleiland weer meer onderdeel zijn van het totale park. De kosten worden geraamd op € 82.000,--.
Bijdragen van de gemeente en vanuit de wijkaanpak zijn beschikbaar. Voor de ontbrekende dekking is
aan de Stichting Beheer CAI-gelden een bijdrage van € 35.000,-- gevraagd.
Wij merken op dat de aanvragen voldoen aan het voor de Stichting Beheer CAI-gelden van toepassing
zijnde criterium, dat de door de Stichting te verstrekken financiële bijdragen met name bedoeld zijn als
aanvullende bijdrage om reeds ter hand genomen projecten over de streep te trekken en realiseerbaar
te maken (multipliereffect).
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen
drs. J. van Lidth de Jeude
: 2004
Agendapunt : 9
Voorstelnr. : 2004.11533
Jaar
Sector
: SB
De raad der gemeente Deventer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 mei 2004, voorstelnummer 2004.11533,
stafeenheid Strategische Bedrijfsvoering;
Gelet op artikel 7, lid 8, van de statuten van de Stichting Beheer CAI-gelden;
BESLUIT
Goedkeuring te verlenen aan de besluiten d.d. 4 februari 2004 van het Bestuur van de Stichting Beheer
CAI-gelden tot het verstrekken van een bijdrage aan de volgende projecten van de gemeente Deventer:
a. € 25.000,-- voor het Lettelervoetpad;
b. € 35.000,-- voor een voetpad op de Worp;
c. € 35.000,-- voor een derde brug naar het Vogeleiland.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2004.
De raad voornoemd,
de griffier,
de voorzitter,
drs. A.G.M. Dashorst
drs. J. van Lidth de Jeude
Download