2003-00216-RMW Reactie concept

advertisement
NOTA voor burgemeester en wethouders
Onderwerp: reactie concept stroomgebiedsvisie Vecht Zwarte Water.
Notanr.: 2003.00216
RMW/RO
14-01-2003
Portef.h.: wethouder Adema
Agenda BenW
21-01-2003
BESLUIT:
1. Kennis te nemen van de concept-stroomgebiedsvisie van het bestuurlijk platform Vecht – Zwarte Water.
2. De brief aan het bestuurlijk platform Vecht – Zwarte Water met de Deventer reactie op de conceptstroomgebiedsvisie vast te stellen.
OPENBAARMAKING:
Dit besluit openbaar te maken na verzending van de onder 2. Genoemde brief.
COMMUNICATIE:
intern
FINANCIELE ASPECTEN:
financiële gevolgen voor de gemeente?
nee
TOELICHTING/OVERWEGINGEN:
Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente Deventer ligt in het stroomgebied Vecht-Zwarte
Water. Het concept voor de stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water en het bijbehorende pakket van
maatregelen is opgesteld met als doelstelling het realiseren van een duurzaam en veerkrachtig regionaal
watersysteem. Dit moet gerealiseerd worden door een sterkere binding tussen ruimtelijke ordening en
waterbeheer. De reactie van Deventer op deze concept-visie is in een brief (bijlage) weergegeven. Hieronder
worden de belangrijkste standpunten uiteengezet.
De visiekaart, waarop aangegeven is welk dagelijks waterbeheer in welk gebied gewenst is en wat de
mogelijkheden voor stedelijke uitbreiding voor Deventer zijn, conflicteert met de vigerende streekplankaart.
Het “Blauwe lijnen”beleid voor risicogebieden voor wateroverlast staat voor grote terughoudendheid als het
gaat om stedelijke ontwikkeling in deze gebieden. De in het streekplan 2000+ aan Deventer toegewezen
uitbreidingsruimte (zoekgebied) blijkt voor een groot deel gelegen in gebieden met risico op wateroverlast en
ook nog in een intrekgebied voor waterwinning.
Om deze reden is er behoefte aan meer inzicht in en duidelijkheid over de inhoud van de compensatie
opgave en mogelijke financiële gevolgen. Voor het ondertekening van een regionaal bestuursakkoord is dit
van groot belang. Naast mogelijke financieringsproblemen is er ook het risicio van stagnatie van stedelijke
ontwikkeling.
De definitie van pijplijnprojecten, die in de concept-stroomgebiedsvisie wordt gehanteerd, is van belang om
bij opgestarte projecten de locatieafweging niet meer opnieuw te hoeven maken. In het voorontwerp
Structuurplan 2025 zijn de ontwikkelingsrichtingen uit het Streekplan 2000+ nader uitgewerkt. Daarom wordt
voor de definitie van pijplijnprojecten vastgehouden aan plannen die in het voorontwerpstructuurplan
Deventer 2025 zijn opgenomen.
In de waterparagraaf/ watertoets voor deze nog uit te werken ruimtelijke plannen zal alsnog moeten worden
aangegeven of er nadelige effecten van de ruimtelijke ingreep op de bestaande waterhuishouding te
verwachten zijn en hoe de eventuele nadelige effecten worden beperkt en gecompenseerd.
Het bestuurlijk platform Vecht-Zwarte Water,
t.a.v. gedeputeerde P. Jansen,
Provincie Overijssel
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Kenmerk
: 2003.00216
Contactpersoon : A. Oosterwegel
Onderwerp
: Reactie concept stroomgebiedsvisie
Vecht-Zwarte Water
Deventer, 14 januari 2003
Telefoon
: 0570 693278
Faxnummer
:
Het grootste deel van het grondgebied van de gemeente Deventer ligt in het stroomgebied VechtZwarte Water.
Met veel belangstelling hebben wij dan ook kennis genomen van het concept voor de stroomgebiedsvisie Vecht-Zwarte Water en het bijbehorende pakket van maatregelen.
Wij hebben waardering voor de wijze waarop in zeer korte tijd een concept -visie op het stroomgebied
Vecht-Zwarte Water is ontwikkeld. Het doel van deze visie, het realiseren van een duurzaam en
veerkrachtig regionaal watersysteem door een sterkere binding tussen ruimtelijke ordening en
waterbeheer, onderschrijven wij. Wij vinden het belangrijk dat water als ordenend principe in de
ruimtelijke planvorming meedoet in de afweging met andere ordenende principes.
Na het lezen van de concept-stroomgebiedsvisie willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:
De visiekaart, waarop aangegeven is welk dagelijks waterbeheer in welk gebied gewenst is en wat de
mogelijkheden voor stedelijke uitbreiding voor Deventer zijn, conflicteert naar onze mening met de
vigerende streekplankaart. Het “Blauwe lijnen”beleid voor risicogebieden voor wateroverlast bestaat uit
grote terughoudendheid als het gaat om stedelijke ontwikkeling in deze gebieden. De in het streekplan
2000+ aan ons toegewezen uitbreidingsruimte (zoekgebied) blijkt voor een groot deel gelegen in
gebieden met risico op wateroverlast en ook nog in een intrekgebied voor waterwinning.
Om deze reden hebben wij behoefte aan meer inzicht in en duidelijkheid over de inhoud van de
compensatie opgave en mogelijke financiële gevolgen. Zolang wij op deze onderdelen onvoldoende
zicht hebben, zullen wij niet over kunnen gaan tot ondertekening van een regionaal bestuursakkoord.
Wij vrezen naast financieringsproblemen ook stagnatie in de voortgang van stedelijke ontwikkeling.
Zoals ook al aangegeven wordt in de concept-stroomgebiedsvisie (pag. 20): “eventuele compensatie
van de aantasting van de natuurlijke berging is ingrijpend en kostbaar … . Het voorkomen van een
verdere aantasting van de natuurlijke berging van neerslag is zo belangrijk dat het te voeren beleid
voor alle geledingen helder en duidelijk moet zijn”.
Wij missen in de concept-stroomgebiedsvisie de aandacht voor drinkwaterwinning, op pag. 36 ook
door u een gebiedsspecifiek wateraspect genoemd. Wij zijn van mening dat er niet een ruimtelijke
ontwikkelingsvisie op het watersysteem kan worden gegeven, waarbij dit aspect buiten beschouwing
gelaten wordt. Met name de visie op verduurzamen van de waterwinningen en de toekomst van met
name de waterwinning ten noorden van Schalkhaar is voor Deventer van wezenlijk belang.
In het voorontwerp structuurplan “Deventer 2025” heeft Deventer aangegeven dat gelet op de
kwetsbaarheid van het gebied ten noorden en ten oosten van Deventer, stedelijke ontwikkelingen in
die richting eindig zijn. Na de ontwikkeling van Steenbrugge ziet Deventer nog een laatste mogelijkheid
2
in Schalkhaar Noordoost. In het voorontwerp Structuurplan is daarom een zoekgebied aangegeven.
De mogelijkheden voor woningbouw, drinkwaterwinning en waterhuishouding volgens waterbeleid 21 e
eeuw in het zoekgebied zijn in de afgelopen maanden globaal verkend in samenwerking met Vitens
en het waterschap Groot Salland. De conclusie van de globale verkenning is dat met behoud van de
drinkwaterwinning, verstedelijking mogelijk is binnen de waterhuishoudkundige eisen. Dit is dan wel
afhankelijk van de specifiek te verkiezen locaties. Ook compensatie is hier weer een belangrijke
voorwaarde.
Pag. 12, Blauwe knopen.
Onduidelijk is wat “taakstellende afspraken” inhouden en wat de gevolgen kunnen zijn. Toelichting
gevraagd.
Twee blauwe knooppunten, Monding Twentekanaal en monding Schipbeek, liggen in een ander
stroomgebied. Waarom worden deze knooppunten hier genoemd en niet in het eerste concept van de
stroomgebiedsvisie Achterhoek? Daarin wordt geen melding gemaakt van “blauwe knopen”.
Afstemming met andere stroomgebiedsvisies , met name stroomgebiedsvisie Achterhoek. is voor
Deventer van groot belang. Hoe zit het bijvoorbeeld met visie op de Schipbeek, de grens tussen de
twee stroomgebieden? Hoe en door wie wordt beleid t.a.v. de Schipbeek geformuleerd. Deventer
vraagt hierover een heldere, eenduidige visie?
De afstemming van de stroomgebiedsvisie met het reconstructieproces is voor ons zowel inhoudelijk
als procesmatig een punt van zorg. De visiekaart is niet volledig vertaald naar de streefbeeldkaart voor
de Reconstructie van Salland. Wij zullen hierover ook richting Reconstructiecommissie reageren.
Pag. 14: Afstemming en samenhang van het regionale watersysteem met het hoofdsysteem in
extreem natte en droge situaties en de vertaling van de resultaten van de Spankrachtstudie voor
Deventer zijn voor ons belangrijke zaken. U geeft aan dat de consequenties van deze studies worden
verwerkt in de definitieve versie van de stroomgebiedsvisie. Hierbij willen wij graag tijdig betrokken
worden.
Wij hebben veel vragen bij de Blauwe Lijnen voor nee, tenzij - ja, mits beleid op de Visiekaart: wat
betekenen deze lijnen in de ruimtelijke ordening? Tot waar strekt zich hun werking uit? De lijnen lopen
door bestaand stedelijk gebied. Hoe dienen wij dit te interpreteren?
In de par. 3.2.3 Bestaande bebouwing en pijplijnprojecten wordt gesteld dat de in vigerende
bestemmingsplannen vastgelegde bouwmogelijkheden moeten worden gerespecteerd. Bij bebouwing
optredende negatieve gevolgen voor de waterhuishouding zouden moeten worden gecompenseerd.
Wij zetten vraagtekens bij de financiële, praktische (ambtelijke capaciteit in termen van beschikbare
uren en inhoudelijke kennis) en juridische uitvoerbaarheid van het compenseren van negatieve
gevolgen bij uitvoering van bouwmogelijkheden volgens vigerende bestemmingsplannen.
De definitie Pijplijnprojecten is van belang om bij opgestarte projecten de locatieafweging niet meer
opnieuw te hoeven maken. In ons voorontwerp Structuurplan 2025 werken wij de
ontwikkelingsrichtingen die ons zijn aangereikt in het Streekplan 2000+ nader uit. Wij houden voor de
definitie van pijplijnprojecten vast aan plannen die in het voorontwerpstructuurplan Deventer 2025 zijn
opgenomen. In de waterparagraaf/ watertoets voor deze nog uit te werken ruimtelijke plannen zal
alsnog moeten worden aangegeven of er nadelige effecten van de ruimtelijke ingreep op de bestaande
waterhuishouding te verwachten zijn en hoe de eventuele nadelige effecten worden beperkt en
gecompenseerd.
3
Voor het ontwikkelen van beleid voor het omgaan met water in bestaand stedelijk gebied wordt van
gemeenten en waterschappen verwacht dat zij het voortouw nemen. Zij zouden
waterhuishoudkundige modellen beschikbaar moeten stellen. Hiermee kunnen specifieke situaties
worden doorgerekend en het effect van maatregelen kan worden bepaald. Het ontwikkelen en
beschikbaar stellen van deze modellen betekent voor ons een financiële investering. Hiervoor is
vooralsnog geen dekking aanwezig, de verwachting is dat die vanuit hogere overheden wordt
aangedragen.
Deze reactie geldt ook voor maatregel 5 uit het pakket van maatregelen.
Op dit moment wordt er door ons gewerkt aan het actualiseren van enkele bestemmingsplannen voor
omvangrijke delen van de bestaande stad. Het is voor ons nog onduidelijk in hoeverre in de bestaande
steden en dorpen met de trits vasthouden, bergen, afvoeren kan worden omgegaan en wat dit
betekent voor noodzakelijke ruimtereservering en mogelijke functiecombinaties in bergingsgebieden.
In de tabel op pag. 32 wordt aangegeven hoe het verband is gelegd tussen de visiekaart en de
bestaande beleidskaarten van de provincie. De relatie met de bestaande functiekaart uit het
Streekplan 2000+ roept voor ons veel vragen op. Wij wensen hierover helderheid van de provincie. Het
gewenste waterbeheer wijkt met name in de beekdalen zeer af het huidige waterbeheer en van
hetgeen in het streekplan2000+ aan zonering is aangegeven.
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris
de burgemeester
mr. Th. Bakhuizen
I.a.a.
drs. J. van Lidth de Jeude
: Archief sector SDB, sector RMW
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards