Voorstel - Archief - Gemeente Deventer

advertisement
Jaar
Agendapunt
Voorstelnr.
Sector
:
:
:
:
2001
7
2001.9975
BB
Deventer, 19 juni 2001
Onderwerp
Bijdrage inrichting moeder-kind-kliniek Izmit (Turkije).
Voorstel
Uit de Algemene Reserve f. 25.000,--- (€ 11.344,51) beschikbaar te stellen als aanvullende bijdrage van
de gemeente Deventer voor de inrichting van de moeder-kind-kliniek in Izmit (Turkije).
Overwegingen
Op 17 augustus 1999 vond in Turkije een aardbeving plaats waarbij vele doden te betreuren waren. Uit de
Deventer bevolking hebben vier inwoners, op familiebezoek in Izmit, die dag het leven verloren. Ook
hebben Turkse Deventenaren veel familieleden bij de ramp verloren. Daarnaast was er grote materiele
schade. Veel huizen en (openbare) voorzieningen zijn verwoest en moeten volledig worden opgebouwd.
Vlak na de aardbeving kwam de internationale hulpverlening op gang en zijn gelden bijeengebracht voor
de wederopbouw. In Deventer is het Actiecomité Deventer Steunt Turkije gevormd dat ruim f. 320.000,-(€ 145.209,67) bijeen heeft gebracht voor financiële steun aan de bouw van een moeder-kind-kliniek in
Izmit. Een voorziening die hard nodig is. Alle ziekenhuizen in Izmit zijn verwoest of beschadigd en verlenen
hun diensten nu vanuit noodgebouwen. De raad van de gemeente Deventer heeft in 2000 met f. 85.000,-(€ 38.571,32) bijgedragen aan de geldinzameling van het Actiecomité.
Een Deventer delegatie heeft in februari 2001 een bezoek gebracht aan Izmit en was onder de indruk van
de wijze waarop de gemeente Izmit de wederopbouw van de stad ter hand neemt en daar zelf ook
middelen voor vrijmaakt. Het verslag van dat bezoek heeft u reeds via de commissie ABZ bereikt en ligt ter
inzage in de leeskamer van de raad.
Inmiddels is de bouw van de kliniek op een oor na gevild en wordt de officiële opening van 17 augustus
2001 voorbereid. De gemeente Izmit kan met eigen gelden en bijdragen van Amsterdam, Wageningen
/Ede, Deventer en de Duitse stad Mannheim voor de afbouw zorg dragen, maar voor de inrichting
ontbreken nog middelen. In Deventer is daarom een extra actie gestart voor de inrichting. Het is het
streven van het Actiecomité om daarvoor f. 85.000,-- (€ 38.571,32) bijeen te brengen (een gulden per
inwoner). Aan de provincie Overijssel, de organisaties in het Actiecomité, diverse Deventer instellingen en
het bedrijfsleven is (opnieuw) gevraagd aan dit concrete wederopbouwproject een aanvullende financiële
bijdrage te leveren. Ook de raad van de gemeente Deventer wordt door het Actiecomité bij monde van de
voorzitter, de burgemeester, en de vice-voorzitter, wethouder Knol, gevraagd een aanvullende financiële
bijdrage van f. 25.000,-- (€ 11.344,51) te geven.
De Commissie van advies voor Financiën is schriftelijk over dit voorstel om advies gevraagd.
Burgemeester en wethouders van Deventer,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. Th. Bakhuizen
drs. J. van Lidth de Jeude
Jaar
Agendapunt
Voorstelnr.
Sector
:
:
:
:
2001
7
2001.9975
BB
De raad der gemeente Deventer;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 juni 2001, voorstelnummer 2001.9975, sector
Burger en Bestuur;
BESLUIT
Uit de Algemene Reserve f. 25.000,--- (€ 11.344,51) beschikbaar te stellen als aanvullende bijdrage van
de gemeente Deventer voor de inrichting van de moeder-kind-kliniek in Izmit (Turkije).
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2001.
De raad voornoemd,
de secretaris,
de voorzitter,
mr. Th. Bakhuizen
drs. J. van Lidth de Jeude
Download