Aanvraag sjabloon Sportstimuleringsfonds Sportraad

advertisement
Aanvraagsjabloon
Sportstimuleringsfonds 2017/2018
Voor alle projectaanvragen voor het Sportstimuleringsfonds voor het seizoen 2017/2018, wordt u
verzocht dit aanvraagsjabloon te gebruiken. Een volledig ingevuld aanvraagformulier verschaft de
Sportraad (beoordelaar van de aanvragen) de benodigde informatie om tot een afgewogen
beoordeling te komen. Zorg er voor dat u voorafgaand aan het invullen van dit sjabloon het
informatiedocument Sportstimuleringsfonds 2017/2018 goed hebt gelezen met daarin informatie
en belangrijke voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen. Tevens kan het waardevol zijn
om de bijlage veel gestelde vragen 2017/2018 vooraf door te nemen.
In te vullen door de lidrechtspersoon/aanvrager
Titel project:
Naam Vereniging
Projectperiode
Adres
Postcode + Woonplaats
1e contactpersoon:
Naam + functie
Telefoonnummer(s)
Emailadres
2e contactpersoon:
Naam + functie
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Management samenvatting (kern van de aanvraag in max. 5 regels)
Totale aanvraag:
€
Aanvraagsjabloon Sportstimuleringsfonds 2017/2018
1
1 - Aanleiding tot het project
Toelichting
Wat is de reden, aanleiding om dit project te gaan opzetten? Welke trend of ontwikkeling binnen of
buiten de vereniging heeft zich voorgedaan? Verduidelijk dit eventueel met enkele cijfers. Bijvoorbeeld
als de aanleiding een ledendaling is, kunt u dit aangeven met een weergave van het ledenaantal in de
afgelopen jaren.
2 - Hoofdgroepen:
deskundigheidsbevordering, samenwerking, wintersportaanbod, ledenwerving/-behoud
Toelichting
Welk doel streeft u na binnen dit project?
Deskundigheidsbevordering (een kwaliteitsverbetering van het kader binnen uw vereniging,
bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of aanschaf van leermiddelen),
Samenwerking (bijvoorbeeld het aangaan van een samenwerking met een lokale baan of sportschool),
Wintersportaanbod (een uitbreiding van uw bestaande wintersportaanbod, bijvoorbeeld het organiseren
van een specifiek evenement of het introduceren van een nieuwe dienst) of
Ledenwerving/-behoud (bijvoorbeeld het ondernemen van activiteiten om nieuwe leden binnen uw
doelgroep te werven).
3 - Gewenst resultaat
Toelichting
Welk resultaat wordt nagestreefd; Gebruik hiervoor de SMART-methode:
Specifiek: een waarneembare actie, gedrag of resultaat waaraan een getal, bedrag, percentage of
ander kwantitatief gegeven verbonden is.
Meetbaar: wat is er gerealiseerd als het project afgerond is?
Acceptabel: is er draagvlak voor het project? Is het in overeenstemming met het beleid en de
doelstellingen van de organisatie?
Realistisch: is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen?hebben de
betrokkenen genoeg know-how, capaciteit, middelen en bevoegdheden om de gevraagde resultaten te
bereiken?
Tijdgebonden: wanneer beginnen de activiteiten? wanneer zijn deze klaar? Wanneer is het doel bereikt?
Voorbeeld:
Na de ledenwerfactie die wordt gehouden in de maand oktober en gericht is om meer jongeren aan te
trekken zijn er 15 nieuwe leden in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar toegetreden tot de vereniging.
4 - Doelgroep
Toelichting
Op welke doelgroep(en) is het project gericht en waarom speciaal deze groep(en)? Verschaf hierbij zo
gedetailleerd mogelijk informatie. Maak onderscheid in zaken als leeftijd, discipline, regio, etc.
Aanvraagsjabloon Sportstimuleringsfonds 2017/2018
2
5 - Beginsituatie
Toelichting
Wat is het vertrekpunt; waarmee dient rekening gehouden te worden? Wat is er al waarvan gebruik
gemaakt kan worden, wat is er nog niet? Gebruik hierbij eventueel een SWOT-analyse (om voor het
project toe te lichten welke Zwaktes worden opgeheven, Sterktes worden benut, Kansen worden
gecreëerd en Bedreigingen worden afgewend).
6 - Projectgroep
Toelichting
Wie gaat zich concreet met het project bezighouden? Wie vormen het projectteam en welke andere
personen worden eventueel betrokken? Wie heeft op hoofdlijnen welke taak en verantwoordelijkheid bij
dit project. Geef aan of de leden van het projectteam afkomstig zijn uit het bestuur, trainersstaf of uit
andere kaderfuncties.
7 - Activiteitenplan
Toelichting
Uit welke onderdelen of hoofdactiviteiten bestaat het project? Voeg als bijlage een plan van aanpak toe,
waarbij de verschillende activiteiten, planning, tijdspad en taakverdeling zijn opgenomen.
Let op: als het een meerjarenaanvraag betreft, dan dient u de activiteiten over de verschillende jaren
weer te geven en dus niet alleen het eerste jaar.
8 - Randvoorwaarden
Toelichting
Welke randvoorwaarden zijn van belang en hoe is dat geregeld? Denk hierbij aan: accommodatie, kader
(kwaliteit en kwantiteit), andere financiële bronnen, e.d.
9 - Continuïteit en inbedding in de organisatie
Toelichting
Op welke manier is/wordt het resultaat van het project na afloop van het project structureel ingebed in
de organisatie? Op welke manier en welke vervolgactiviteiten zullen ondernomen worden om het
project continuïteit te geven? Hoe denkt de vereniging dit te bewerkstelligen? Toon aan dat de
activiteiten van de projecten, na financiering vanuit het Sportstimuleringsfonds, financieel onafhankelijk
kunnen plaatsvinden.
10 - Samenwerking
Toelichting
Welke samenwerkingspartners zijn eventueel bij het project betrokken? Op welke wijze is deze
eventuele samenwerking geformaliseerd?
Aanvraagsjabloon Sportstimuleringsfonds 2017/2018
3
11 - Communicatie
Toelichting
Op welke manier wordt intern en, indien van toepassing, extern over het project gecommuniceerd?
Geef alle communicatiekanalen aan en waar mogelijk de specifieke gegevens van de website of andere
(social) media.
12 - Financiering
Toelichting
Uitgaven
Wat is de totale projectbegroting en op welke manier wordt deze gedekt? Geef een volledig en juist
inzicht in de begroting van het project of de activiteit. In de begroting dienen zowel de kosten als de
inkomsten vermeld te staan en gespecificeerd te worden. Deze begroting dient ook te worden gebruikt
voor de financiële evaluatie. Let op: zie informatiedocument voor de criteria
Euro
Totaal
Inkomsten
Eigen bijdragen (min. 15%)
Euro
Totaal
Saldo en daarmee de projectaanvraag
Bijlage(n): voeg als bijlage een Plan van Aanpak toe (zie punt 7), waarbij de verschillende
activiteiten, de planning, tijdspad en de taakverdeling is opgenomen. Eventuele andere relevante
stukken kunnen ook als bijlagen worden toegevoegd.
Aanvraagsjabloon Sportstimuleringsfonds 2017/2018
4
Download
Study collections