Toelichting - Nederlandse Ski Vereniging

advertisement
Aanvraagsjabloon
Sportstimuleringsfonds 2016/2017
Voor alle projectaanvragen voor het Sportstimuleringsfonds voor het seizoen 2016/2017, wordt u
verzocht dit aanvraagsjabloon te gebruiken. Een volledig ingevuld aanvraagformulier verschaft de
Sportraad (beoordelaar van de aanvragen) de benodigde informatie om tot een afgewogen
beoordeling te komen. Zorg er voor dat u voorafgaand aan het invullen van dit sjabloon het
informatiedocument Sportstimuleringsfonds 2016/2017 goed hebt gelezen met daarin informatie
en belangrijke voorwaarden waaraan uw aanvraag moet voldoen.
In te vullen door de lidrechtspersoon/aanvrager
Titel project:
Naam Vereniging
Projectperiode
Naam + functie
1e contactpersoon:
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer(s)
Emailadres
Naam + functie
2e contactpersoon:
Emailadres
Aanvraagsjabloon Sportstimuleringsfonds 2016/2017
1
1. Aanleiding tot het project
Toelichting
Wat is de reden, aanleiding om dit project te gaan opzetten? Welke trend of ontwikkeling
binnen of buiten de vereniging heeft zich voorgedaan? Verduidelijk dit eventueel met
enkele cijfers. Bijvoorbeeld als de aanleiding een ledendaling is, kunt u dit aangeven met
een weergave van het ledenaantal in de afgelopen jaren.
2. Hoofdgroepen: deskundigheidsbevordering, samenwerking, wintersportaanbod,
ledenwerving/-behoud
Toelichting
Welk doel streeft u na binnen dit project?
Deskundigheidsbevordering (een kwaliteitsverbetering van het kader binnen uw
vereniging, bijvoorbeeld het volgen van een opleiding of aanschaf van leermiddelen),
Samenwerking (bijvoorbeeld het aangaan van een samenwerking met een lokale baan of
sportschool), Wintersportaanbod (een uitbreiding van uw bestaande wintersportaanbod,
bijvoorbeeld het organiseren van een specifiek evenement of het introduceren van een
nieuwe dienst) of
Ledenwerving/-behoud (bijvoorbeeld het ondernemen van activiteiten om nieuwe leden
binnen uw doelgroep te werven).
3. Gewenst resultaat
Toelichting
Welk resultaat wordt nagestreefd; Gebruik hiervoor de SMART-methode:
Specifiek: een waarneembare actie, gedrag of resultaat waaraan een getal, bedrag,
percentage of ander kwantitatief gegeven verbonden is.
Meetbaar: wat is er gerealiseerd als het project afgerond is?
Acceptabel: is er draagvlak voor het project? Is het in overeenstemming met het beleid en
de doelstellingen van de organisatie?
Realistisch: is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare
inspanningen?hebben de betrokkenen genoeg know-how, capaciteit, middelen en
bevoegdheden om de gevraagde resultaten te bereiken?
Tijdgebonden: wanneer beginnen de activiteiten? wanneer zijn deze klaar? Wanneer is het
doel bereikt?
Voorbeeld:
Na de ledenwerfactie die wordt gehouden in de maand oktober en gericht is om meer
jongeren aan te trekken zijn er 15 nieuwe leden in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar
toegetreden tot de vereniging.
4. Doelgroep
Toelichting
Op welke doelgroep(en) is het project gericht en waarom speciaal deze groep(en)?
Verschaf hierbij zo gedetailleerd mogelijk informatie. Maak onderscheid in zaken als
leeftijd, discipline, regio, etc.
Aanvraagsjabloon Sportstimuleringsfonds 2016/2017
2
5. Beginsituatie
Toelichting
Wat is het vertrekpunt; waarmee dient rekening gehouden te worden? Wat is er al
waarvan gebruik gemaakt kan worden, wat is er nog niet? Gebruik hierbij eventueel een
SWOT-analyse (om voor het project toe te lichten welke Zwaktes worden opgeheven,
Sterktes worden benut, Kansen worden gecreëerd en Bedreigingen worden afgewend).
6. Projectgroep
Toelichting
Wie gaat zich concreet met het project bezighouden? Wie vormen het projectteam en
welke andere personen worden eventueel betrokken? Wie heeft op hoofdlijnen welke taak
en verantwoordelijkheid bij dit project. Geef aan of de leden van het projectteam
afkomstig zijn uit het bestuur, trainersstaf of uit andere kaderfuncties.
7. Activiteitenplan
Toelichting
Uit welke onderdelen of hoofdactiviteiten bestaat het project? Voeg als bijlage een plan
van aanpak toe, waarbij de verschillende activiteiten, planning, tijdspad en taakverdeling
zijn opgenomen.
Let op: als het een meerjarenaanvraag betreft, dan dient u de activiteiten over de
verschillende jaren weer te geven en dus niet alleen het eerste jaar.
8. Randvoorwaarden
Toelichting
9.
Welke randvoorwaarden zijn van belang en hoe is dat geregeld? Denk hierbij aan:
accommodatie, kader (kwaliteit en kwantiteit), andere financiële bronnen, e.d.
Continuïteit en inbedding in de organisatie
Toelichting
Op welke manier is/wordt het resultaat van het project na afloop van het project
structureel ingebed in de organisatie? Op welke manier en welke vervolgactiviteiten zullen
ondernomen worden om het project continuïteit te geven? Hoe denkt de vereniging dit te
bewerkstelligen? Toon aan dat de activiteiten van de projecten, na financiering vanuit het
Sportstimuleringsfonds, financieel onafhankelijk kunnen plaatsvinden.
Aanvraagsjabloon Sportstimuleringsfonds 2016/2017
3
10
.
Samenwerking
Toelichting
11
.
Communicatie
Toelichting
12
.
Welke samenwerkingspartners zijn eventueel bij het project betrokken? Op welke wijze is
deze eventuele samenwerking geformaliseerd?
Op welke manier wordt intern en, indien van toepassing, extern over het project
gecommuniceerd? Geef alle communicatiekanalen aan en waar mogelijk de specifieke
gegevens van de website of andere media.
Financiering
Toelichting
Uitgaven
Totaal
Wat is de totale projectbegroting en op welke manier wordt deze gedekt? Geef een
volledig en juist inzicht in de begroting van het project of de activiteit. In de begroting
dienen zowel de kosten als de inkomsten vermeld te staan en gespecificeerd te worden.
Deze begroting dient ook te worden gebruikt voor de financiële evaluatie.
Let op: zie informatiedocument voor de criteria
Euro
Inkomsten
Euro
Totaal
Bijlage(n): voeg als bijlage een Plan van Aanpak toe (zie punt 7), waarbij de verschillende
activiteiten, de planning, tijdspad en de taakverdeling is opgenomen. Eventuele andere stukken
kunnen ook als bijlagen worden toegevoegd.
Aanvraagsjabloon Sportstimuleringsfonds 2016/2017
4
Download