Anago Project Portfolio Management

advertisement
Anago
Project Portfolio Management
Whitepaper
Copyright © 1999-2015 Anago
Project portfolio management is essentieel in het efficiënt bereiken van de
organisatiedoelen. De ondersteuning van de planning moet op een eenvoudige manier
gebeuren en toegevoegde waarde bieden aan alle lagen in de organisatie. Dit kan alleen
maar als de ondersteunende systemen 100% aansluiten op de processen.
Vaak worden spreadsheets gebruikt voor de ondersteuning van project portfolio
management en planning. Spreadsheets zijn gemakkelijk aanpasbaar aan de behoefte,
werken eenvoudig en bieden toegevoegde waarde aan de gebruiker. Het probleem is alleen
dat het tijdrovend, foutgevoelig en niet geïntegreerd is.
We hebben de slimme planningsoplossingen van Anago gebaseerd op dit principe. De
project portfolio management oplossing is snel inzetbaar, eenvoudig te gebruiken en
aanpasbaar aan de organisatie.
Dit Whitepaper beschrijft de Anago Project Portfolio Management oplossing, de visie
erachter en de werking ervan.
Visie
Onze visie is dat het gehele proces van het project beheerst moet worden, van het ontstaan van het
idee van het project tot en met de evaluatie van het eindresultaat. Een project doorloopt de
volgende fases: selectie, definitie, planning, realisatie en afronding.
In de selectiefase wordt een idee nader onderzocht en uitgewerkt. Het doel is om te onderzoeken of
het project haalbaar is en dit wordt uitgewerkt in een projectplan. In de definitiefase worden de
eisen en wensen die aan een projectresultaat worden gesteld zo goed en compleet mogelijk
bepaald. In de planningsfase wordt alles geregeld dat nodig is voor de realisatie van het project.
Vervolgens wordt het project uitgevoerd in de realisatiefase. Daarna komt het project in de
afrondingfase, waarin alles wordt geregeld om het projectresultaat daadwerkelijk te doen landen.
Selectie
Project
board
Definitie
Project
board
Planning
Project
board
Uitvoering
Project
board
Evaluatie
Figuur 1. Levensloop project
Tijdens alle fasen in de levensloop van het project moet er bewaking plaatsvinden op inzet van
resources, budgetten, risico’s, mijlpalen en op te leveren producten. Na afloop van iedere fase wordt
een eindproduct geleverd dat het besluitvormingsproces voedt. In het besluitvormingsproces wordt
bepaald of het project door kan naar de volgende fase.
In iedere fases wordt er inspanning geleverd voor het project. Het plannen van projecten gebeurt
voornamelijk als het project in de fases planning en realisatie zit, maar dit kan ook al in eerdere
fases. In de selectiefase kan bijvoorbeeld het maken van een projectaanpak gepland worden. In
onderstaand schema worden de onderdelen van het project portfolio management weergegeven.
Anago Project Portfolio Management Whitepaper
2
Resource Management Maturity Model
Planning bestaat in vele vormen, variërend van eenvoudig tot complex, van losstaand tot volledig
geïntegreerd. Niet iedere organisatie heeft dezelfde wijze van plannen. Organisaties zijn in te delen
variërend van organisaties die reactief bezig zijn en de eerste stappen op het gebied van planning
zetten tot organisaties die het overal en geïntegreerd toepassen.
Het onderzoeks- en adviesbureau Gartner® heeft hiervoor het Sales & Operations Planning Maturity
model1 opgesteld dat door Anago in onderstaande figuur vertaald is naar Resource Management.
1
2
3
4
Niveaus van volwassenheid van Resource Management
Operationeel
Plan
Afstemming
Vraag/aanbod
Vertaling naar
financiën
Hoe ontwikkel
ik een goed
plan?
Heb ik
voldoende
capaciteit?
Wat zijn de
financiële
consequenties?
Wat gebeurt er
als ?
Planning werk
Aanwezigheids
planning
Skill Management
Vraaggestuurd
werken
Integratie van
capaciteitsplanning
en financiën
Geïntegreerde
financiële en CP
scenario s
Tactisch



Reactief
Executie
Transactioneel
Processen
orkestreren
Strategisch



Anticiperen
Operationeel
Herhaalbaar



Samenwerken
Voorspelbaar
Snel reagerend



Georkestreerd
Geïntegreerd
Snel aangepast
Figuur 2. Resource Management Maturity Model
Het overgrote deel van de arbeidsintensieve (project)organisaties zit in volwassenheidsfase 1 en 2.
Het is erg moeilijk om vanuit deze twee volwassenheidsfases naar fase 3 en 4 te komen. Dit heeft
ook te maken met het type ondersteuning dat wordt gebruikt. Organisaties in fase 1 en 2 gebruiken
in het algemeen Excel spreadsheets voor de planning. Deze spreadsheets zijn in beginsel prima om
de eerste stappen te zetten, maar worden al gauw beperkend.
Een overstap naar een of ander geavanceerd tool is ook geen optie. De planning dient te passen
binnen de huidige organisatie en bij de huidige medewerkers. Hierbij hanteren we de visie dat de
afstand tussen de ‘oude’ situatie en de ‘nieuwe’ situatie niet te groot mag zijn. Dit heeft namelijk
gevolgen voor de adaptatie en acceptatie door de organisatie. Hoe groter de ‘sprong’ in
volwassenheidsfase, hoe groter de complexiteit en hoger het afbreukrisico.
Met het Anago platform en de Project Portfolio Management oplossing proberen we zo goed
mogelijk aan te sluiten op het volwassenheidsniveau van de organisatie. We geven advies en
implementeren en verbeteren de bestaande planning.
Het oorspronkelijke Sales & Operations Planning Maturity Model is opgesteld door Gartner. U kunt de
presentatie downloaden op het volgende adres:
http://www.gartner.com/it/content/1393400/1393424/august_18_supply_chain_jbarrett.pdf. Alle rechten van
deze presentatie rusten bij Gartner, Inc.
1
Anago Project Portfolio Management Whitepaper
3
Anago Project Portfolio Management
De Anago Project Portfolio Management oplossing is gebaseerd op de visie dat een organisatie de
totale projectenstroom kan beheersen van ideefase tot en met de uitvoering en evaluatie en dat
ieder project gepland wordt in termen van inzet van resources, geld en doorlooptijd.
Portfolio & Project
Registratie
Projectbehoefte
Management
Capaciteitscontrole
Scenario
Management
Voortgangsbewaking
Beschikbaarheidsplanning
Project Allocatie
Financieel
Management
Project Portfolio
Beoordeling
Skill Management
Planning Workflow
Urenregistratie
Portfolio Informatie Warehouse
HR
Financieel
Urenregistratie
Data
Warehouse
EPM
Figuur 3. Onderdelen Project Portfolio Management
De oplossing bestaat uit verschillende onderdelen die los of in samenhang met elkaar ingezet
kunnen worden. Daarnaast is het mogelijk om, dankzij het unieke Anago platform, de onderdelen
precies op maat te modelleren, aan te passen en uit te breiden.
Figuur 4. Menu Project Portfolio Management
Anago Project Porfolio management is een moderne, volledig browser gebaseerde oplossing die
nauw aansluit bij de processen binnen de organisatie. De gebruikersinterface is eenvoudig en lijkt op
moderne spreadsheets, waardoor de acceptatie binnen de organisatie hoog is.
Projectregistratie
Een essentieel onderdeel van project portfolio management is de projectregistratie. Hierin wordt alle
informatie omtrent projecten, programma’s en portfolio’s geregistreerd. Zo worden de
opdrachtgever, projectleider en resourcemanagers geregistreerd, maar ook de verwachte planning
van iedere fase van het project en de kostenramingen. Ook is het is van groot belang om de
projectdoelen vast te leggen zodat deze in een later stadium kunnen worden beoordeeld. Verder
worden milestones of eindproducten gedefinieerd, risico’s benoemd en afhankelijkheden vastgelegd.
Bovendien is het mogelijk om documenten zoals een project mandaat of een plan van aanpak te
registreren.
Anago Project Portfolio Management Whitepaper
4
Figuur 5. Projectregistratie voorbeeld
Project portfolio beoordeling
De projecten binnen een portfolio worden continu gevolgd en beoordeeld op criteria zoals
toegevoegde waarde, risico’s, opbrengsten, kosten, winstgevendheid en tijdigheid. Deze informatie is
essentieel bij besluitvorming bij faseovergangen, maar ook geduurde de uitvoering van het project.
Zo kan worden beslist welke projecten worden uitgevoerd en welke projecten afvallen.
Anago Project Portfolio Management bevat een flexibel beoordelingsmodel waarin de verschillende
beoordelingsfactoren worden gedefinieerd. Iedere beoordelingsfactor heeft een eigen
wegingsfactor. De projecten worden periodiek op de verschillende criteria gescoord en zo ontstaat
een waardering voor ieder project en kunnen de projecten worden vergeleken met elkaar. Een
veelgebruikte grafische weergave is de ballongrafiek.
Figuur 6. Ballongrafiek project portfolio
Deze gegevens kunnen vanuit diverse inzichten worden vergeleken, zoals de projecten van een
projectleider of van een bepaalde afdeling of als groepen projecten in de vorm van programma’s of
project portfolio’s.
Voortgangsbewaking
De voortgangsbewaking geeft projectleiders een statusoverzicht van de projecten. De algemene
projectgegevens en de fase-specifieke gegevens zijn beschikbaar. Algemene projectgegevens zijn
bijvoorbeeld start- en einddatum, afdeling en type. Fase-specifieke gegevens zijn bijvoorbeeld
opdrachtgever, projectleider en ook start- en einddatum. De projecten worden doorgezet naar een
volgende fase. Hierbij wordt ook het behalen van de milestones of eindproducten bewaakt. Verder
wordt er gecontroleerd of de projecten volgens de oorspronkelijk voorgestelde planning verlopen.
Hiermee wordt maandelijks een voortgangsrapport gemaakt voor ieder project.
Anago Project Portfolio Management Whitepaper
5
Figuur 7. Voortgangsbewaking project portfolio
Figuur 8. Voortgangsbewaking project informatie
Resource management
Resource Management omvat het bepalen van de projectbehoefte en het plannen van projecten.
Planning vindt plaats op verschillende niveaus, zoals weergegeven in onderstaand schema.
Horizon 1-5 jaar
Meerjaren Plan & Beleid
Project Portfolio
Focus: capaciteit
Project Programma Management
Groepen projecten
Focus: planning
Operationeel Project Management
Horizon 1-3 mnd
1 project
Individuele Project Planning
Figuur 9. Gelaagdheid van de planning
De bovenste laag Meerjaren Plan & Beleid is de tactische planning en vindt plaats op de lange
termijn. De onderste laag Individuele Project Planning is de detailplanning van één project en vindt
plaats op de korte termijn. Hiervoor wordt bijvoorbeeld Microsoft Project of Excel gebruikt. In project
portfolio management wordt gepland in de twee middelste lagen: Project Programma Management
en Operationeel Project Management.
Anago Project Portfolio Management Whitepaper
6
Figuur 10. Operationele project planning
In Project Programma Management ligt de focus op de capaciteit; voor het komende budget jaar
wordt gekeken of de projectbehoefte in voldoende mate kan worden afgedekt met de beschikbare
resources. De focus van Operationeel Project Management ligt op de operationele planning. Voor de
komende maanden vindt afstemming plaats tussen projectleiders en resourcemanagers over de
planning van medewerkers op projecten. De onderstaande figuur toont een schematische weergave
van de processen in Project Programma Management en Operationeel Project Management.
Project Programma Management
Operationeel Project Management
Project behoefte per skill
(globaal)
Project behoefte per skill
(detail)
Skill matrix
Netto beschikbaarheid per
medewerker (globaal)
Toegestane projecten
per medewerker
Automatische toewijzing
Tekort project/
programma
Tekort per skill
Netto beschikbaarheid
per medewerker (detail)
Handmatige
Handmatigetoewijzing
planning
medewerkers op projecten
Tekort project
Tekort per
medewerker
Figuur 11. Project Programma Management versus Operationeel Project Management
Zowel projectleiders als resourcemanagers hebben een actieve rol in Resource Management.
Daarnaast speelt ook de opdrachtgever een belangrijke rol. Aan het begin van het project stemmen
de opdrachtgever en de projectleider de planning van het project af. Daarna is de projectleider
verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze planning. Verder wordt de planning tussen
projectleider en resourcemanagers maandelijks afgestemd op basis van nieuwe informatie over de
realisatie en de beschikbaarheid van resources. Wanneer geen goede planning kan worden
afgestemd volgt escalatie naar de opdrachtgever. Zie onderstaande figuur voor een schematische
weergave van de rolverdeling tussen de opdrachtgever, projectleiders en resourcemanagers.
Opdrachtgever
Projectleider
Resource Manager
escalatie
nieuwe afstemming
Project behoefte
Concept planning
Definitieve planning
Realisatie
Beschikbaarheid
Figuur 12. Samenhang rollen opdrachtgever, projectleider en resourcemanager
Anago Project Portfolio Management Whitepaper
7
Financieel management
Het Financieel Management is belangrijk omdat hier de kosten en opbrengsten van projecten
worden beheerst. Het Financieel Management vindt parallel plaats aan het Resource Management
en volgt hierin dezelfde maandelijkse afstemming. Zo worden de gedefinieerde kosten- en
opbrengstenposten per kwartaal of maand gepland. Daarnaast is het mogelijk om de geplande uren
van resources met de bijbehorende tarieven mee te nemen in het Financieel Management.
Beschikbaarheidsplanning
De medewerkers worden automatisch geregistreerd door een koppeling met het HR-systeem.
Informatie als contract uren en afdeling, maar ook verlofplanning zijn van belang voor het bepalen
van de beschikbaarheid van medewerkers voor projecten. Hierbij worden vaak normpercentages
voor afwezigheid of verlof gehanteerd om de toekomstige beschikbaarheid goed te voorspellen.
Skill matrix
In de skill matrix worden de vaardigheden en competenties van medewerkers vastgelegd. De skill
matrix is daarmee een belangrijk instrument voor het bepalen van de uitvoerbaarheid van projecten.
De skill matrix in combinatie met de beschikbaarheidsplanning is de basis voor de globale
capaciteits-check van de onderneming. Hiermee wordt bepaald of voldoende medewerkers
beschikbaar zijn met de juiste skills om de projecten te kunnen uitvoeren.
Aanpasbaarheid
Anago Project Portfolio Management is gebaseerd op het unieke Anago Planningsplatform. Dit
betekent dat de Portfolio Management oplossing volledig op maat gemaakt kan worden door
aanpassingen en uitbreidingen. Voorbeelden van dit soort aanpassingen zijn:
•
Toevoegen van activiteiten die niet projectmatig gepland worden maar op basis van aantallen en
bewerkingstijden
•
Statistische voorspellingen van aanbod en capaciteitsparameters zoals ziekte en uitval.
•
Aangepaste governance
•
Integratie met HR systemen, financiële systemen en projectsystemen
De consultants van Anago zijn planingsexperts en modelleren samen met de klant een 100%
passende en 100% werkende oplossing.
Meer informatie? Neem contact op met Thomas de Nooij via [email protected] of via
telefoonnummer 088 – 99 00 800.
Anago Project Portfolio Management Whitepaper
8
Download