Wat is MEE? - Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

advertisement
Transitie jeugdzorg
MEE Zuidoost Brabant
Ondersteuning bij leven met een beperking
Presentatie gemeenten regio Zuidoost Brabant
10 juni 2011
Jeannette van den Tillaart
Mariet Geurts
1
Transitie jeugdzorg
Missie MEE
MEE biedt ondersteuning aan jongeren met een beperking
om hen in staat te stellen gewoon mee te doen.
• Individuele diensten
• Maatschappelijke taken
MEE in het eerste compartiment van de nieuwe jeugdzorg.
2
Transitie jeugdzorg
Jongeren met een licht verstandelijke beperking
IQ 50 – 70
licht verstandelijk beperkt
(ref. leeftijd 6-12 jaar)
IQ 70 – 85
zwakbegaafd
(ref. leeftijd 12-14 jaar)
LVB volgens SCP: IQ tussen 50-85, beperkt sociaal
aanpassingsvermogen en blijvende behoefte aan
ondersteuning
2,5% van de bevolking IQ tussen 50-70
12,5% van de bevolking IQ tussen 70-85
3
Transitie jeugdzorg
Kenmerken licht verstandelijk beperkten en
zwakbegaafden
• Zorgmijders; (zelf)overschatting en overvraging;
• Hebben weinig inzicht in oorzaak en gevolg;
• Onvermogen om zich in te leven in anderen, gericht op
eigen behoefte (weinig vrienden);
• Korte maar intense emotiebeleving, paniekreacties;
• Laten zich gemakkelijk beïnvloeden, vertonen sociaal
wenselijk gedrag; gokken naar het goede antwoord;
• Geven snel op; ‘Het lukt toch niet’.
4
Transitie jeugdzorg
Het beroep op niet-geïndiceerde voorzieningen
(welzijnswerk, MEE, de WMO, WWnV) neemt toe
• Alle mensen die nu extramurale (begeleiding en
dagbesteding) AWBZ-zorg ontvangen;
• ‘IQ knip’ bij IQ 70; boven de 70 geen toegang tot
AWBZ-zorg;
• Mensen die nu een Wajong-uitkering ontvangen en/of
aangewezen zijn op Wsw;
• Alle jeugdigen met een IQ van 50-85;
• Leerlingen binnen passend onderwijs (zorg/onderwijs).
5
Transitie jeugdzorg
Wat doet MEE voor jeugdigen met een beperking
en direct betrokkenen
1. Investeren in preventie
• Informatie, advisering en signalering;
• Ondersteuning bij het accepteren van en omgaan met de
beperking;
• Voorlichting en deskundigheidsbevordering;
• Integrale beeldvorming; onderzoek en diagnostiek,
Vroeghulp, geïntegreerde kinderopvang;
• SMW (speciaal) onderwijs.
6
Transitie jeugdzorg
Wat doet MEE voor jeugdigen met een beperking en
direct betrokkenen
2. Trajectondersteuning gericht op participatie
• (Kortdurende) begeleiding binnen langdurig traject;
• Beschikbaar/outreachend gericht op tansitiemomenten;
• Opbouw van- en ondersteuning aan sociaal netwerk. Het
organiseren van informele- en formele zorg;
• Schoolkeuze, schoolverlating richting arbeid;
• Organiseren van vrijetijdsbesteding; samenwerking met
reguliere clubs en voorzieningen in de wijk;
• Het aangaan van relaties, vriendschappen;
• Kennis van de sociale kaart, wet- en regelgeving.
7
Transitie jeugdzorg
Wat doet MEE voor jeugdigen met een beperking en
direct betrokkenen
3. Toerusting
Versterken gezin; ondersteunen opvoedingsvaardigheden en
ontwikkelingsstimulering
• Speelgroep, opvoedcursussen, Triple P, Kleine stapjes,
videobegeleiding, Natuurlijk netwerk, Brusjes
Versterken kind/jongere
• KLIK MEE, Maatjes, Gevaarlijke liefde, Cash, The Chill,
Bromfietsrijbewijs, Ken je kracht, seksuele voorlichting op
praktijkonderwijs
8
Transitie jeugdzorg
Wat biedt MEE in samenwerking met andere partners
Voorbeelden samenwerkingsverbanden
MEE als coördinator:
MEE als participant:
• Vroeghulp Zuidoost Brabant
• Samenwerkingsverband autisme
• Regionaal netwerk VZ-GGZ
• NAH-netwerk ZO-Brabant
• Crisisbemiddeling VG sector
• Netwerken voor arbeidsintegratie
• Netwerken vrije tijd en vorming
• Forensisch psychiatrisch netwerk
• Signaleringssysteem Zorg voor
Jeugd
• Beter Beschermd
• Raak
• Veiligheidshuis
Samenwerkingsverbanden:
• Centra voor Jeugd en Gezin
• Bureau Jeugdzorg
• Novadic-Kentron
• (L)VB-instellingen
• GGZ
9
Transitie jeugdzorg
Kwantitatief beeld van MEE Zuidoost Brabant (1)
Totaal aantal nieuwe cliënten t/m 23 jaar in 2010
947
Totaal aantal actieve cliënten t/m 23 jaar in 2010
4.063
Totaal aantal actieve cliënten t/m 23 jaar
afgelopen 5 jaar
7.302
Totaal aantal ingeschreven cliënten;
afgelopen 5 jaar
12.384
10
Transitie jeugdzorg
Kwantitatief beeld van MEE Zuidoost Brabant (2)
€ 10.000.000,-
Individuele diensten
Hiervoor worden 6100 cliënten per jaar bediend.
Gemiddeld € 1.760,- per cliënt, 22 uren per jaar.
€ 2.000.000,-
Maatschappelijke taken
Collectieve voorlichting, wooninitiatieven, netwerken.
€ 1.000.000,-
Plustaken
Informele zorg, GJVW, SMW, coördinatie netwerken.
11
Transitie jeugdzorg
Ontwikkelingen MEE Zuidoost Brabant
• Landelijke vereniging met 22 organisaties, financiering
vanuit AWBZ;
• Discussie landelijke financiering versus WMO;
• Komende jaren forse krimp MEE Zuidoost Brabant;
• Landelijk 1,5%, risico MEE Zuidoost Brabant tot 6% per
jaar.
12
Transitie jeugdzorg
Kansen
• Versterking jeugdzorg vanuit eerste compartiment voor
jeugdigen met een beperking;
• Intensivering van trajectondersteuning /
levensloopbegeleiding;
• Sterke verbinding tweede en derde compartiment door
coördinatie van netwerken, met name Vroeghulp;
• Sterke verbinding met netwerk arbeid;
• Deskundigheidsbevordering professionals;
• Versterking samenwerking eerstelijns- en
welzijnsvoorzieningen.
13
Transitie jeugdzorg
Bedreigingen
• Krimp waardoor gesneden moet worden in de
dienstverlening;
• Discussie over doelgroep van MEE, mogelijke afgrenzing
boven IQ 70.
14
Transitie jeugdzorg
Ondersteuning bij leven met een beperking
www.meezuidoostbrabant.nl
[email protected]
Postbus 44015
5604 LA Eindhoven
Locatie Eindhoven | De
Kempen
Laan van Diepenvoorde 37-43
Waalre
Locatie Helmond
Baroniehof 169a
Helmond
0492 32 80 00
040 214 04 04
15
Download