PDF-versie - Presscenter.org

advertisement
Investeren in het klimaat loont : de koolstofarme transitie van
België biedt economische opportuniteiten
Door Jan Eyckmans
Gepubliceerd op 14/10/2016
Een nieuwe studie over de macro-economische impact van een koolstofarme transitie van België tegen
2050 belicht de stimulerende rol die koolstofarme investeringen kunnen hebben op de economische
activiteit, de tewerkstelling en het concurrentievermogen. De studie werd uitgevoerd door de onderzoekers
van Climact, het Federaal Planbureau en Oxford Economics en door Prof. Bréchet van de UCL, in opdracht
van de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen
en Leefmilieu.
De Overeenkomst van Parijs treedt binnenkort in werking. Om de doelstellingen van dit internationale verdrag te
honoreren, zal België als geïndustrialiseerd land zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met minstens 80 à
95% moeten verminderen ten opzichte van 1990. Hoewel de uitdaging groot is, is het mogelijk om een dergelijke
transitie te realiseren met de bestaande technologieën, zoals al werd aangegeven in de eind 2013 gepubliceerde
studie “Scenario’s voor een koolstofarm België tegen 2050”.
De nieuwe studie buigt zich over de macro-economische impact van een dergelijke transitie, vooral op het vlak van
de groei, het concurrentievermogen en de tewerkstelling, maar bekijkt ook een aantal andere voordelen. Ze steunt
op een omvattende en vernieuwende methodologie en doet daarbij een beroep op de inbreng van talrijke experts
uit het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld.
Uit de studie komt naar voren dat een drastische verlaging van de uitstoot van broeikasgassen…
1/ verenigbaar is met economische groei, op een niveau dat men - zij het inhoudelijk verschillend - ook zou
observeren bij ongewijzigd beleid zonder verregaande klimaatinspanningen. Uit de berekeningen blijkt dat in België
tegen 2030 zelfs een stijging van het BBP met ongeveer 2% mogelijk is, bovenop het referentieniveau, als de
geschikte beleidsmaatregelen worden genomen.
2/ leidt tot een netto jobcreatie, variërend van sector tot sector. De transitie kan leiden tot een netto jobcreatie in
België van om en bij de 80.000 jobs in 2030, ten opzichte van een scenario met ongewijzigd beleid.
3/ het concurrentievermogen stimuleert als de internationale context en de specificiteit van bepaalde bedrijven
en waardeketens op een adequate manier in rekening worden gebracht bij het definiëren van de beleidsinitiatieven
en -maatregelen.
4/ aanzienlijke voordelen met zich mee kan brengen op tal van andere domeinen: vermijden van
klimaatschade, minder luchtvervuiling, terugdringen van de files, verbetering van de volksgezondheid, verhoogde
energiezekerheid, betere weerbaarheid van onze economie tegen systemische risico’s…
Meer details
Op http://www.klimaat.be/2050/analyse-van-scenarios vindt u een samenvatting (fact sheet) en het volledig rapport
van zowel deze studie als van de voorgaande studie over de scenario’s.
Contatcts
FOD VVVL, Dienst Klimaatverandering: Vincent van Steenberghe, [email protected] ,
0473 33 39 93
Climact : Julien Pestiaux, [email protected] , 0471 96 13 90
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel
+32 2 524 97 97
http://www.health.belgium.be
Contact
Jan Eyckmans <[email protected]>
Diensthoofd Externe Communicatie & Woordvoerder
+32 2 524 90 45
+32 495 25 47 24
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download