1 januari 2014

advertisement
Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
8 juli 2013
Ciska Scheidel
Programmamanager
Decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
1
8-7-2013
Inhoud
 Waar ging het ook al weer over?
 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
 Aandachtspunten en proces komende periode
2
8-7-2013
Hoe zat het ook al weer?
vormen van zorg
verantwoordelijkheid
(instelling)
wettelijk kader
jeugdgezondheidszorg
gemeente (CJG)
WPG
preventieve ondersteuning jeugd
(signalering, advies en lichte
opvoedondersteuning)
(deel)gemeente
WMO
lokale zorg
gemeente
WMO/BDU-CJG/BDUSIV
geïndiceerde jeugdzorg
stadsregio (BJZ)
Wet op de jeugdzorg
uitvoering jeugdbescherming en
jeugdreclassering
stadsregio(BJZ)
Wet op de jeugdzorg
gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus)
Rijk
Wet op de jeugdzorg
jeugd-vb (LG en ZG)
zorgkantoren (CIZ)
AWBZ
jeugd-ggz (langdurig met verblijf)
zorgkantoren (CIZ)
AWBZ
jeugd-ggz (geneeskundig)
zorgverzekeraars
Zorgverzekeringswet
3
8-7-2013
Was
AWBZ
J-VB, ZG en LG
(begeleiding en
verzorging) en
PGB voor J-VB /
J-GGZ
Wordt
OUD
NIEUW (2015)
Rijk
Rijk
Zorgverzekering
swet
J-GGZ
Gesloten
jeugdzorg
(Jeugdzorg
plus)
Provincie /stadsregio
Wet op de jeugdzorg
Ambulante zorg, dagbehandeling, open
residentiële zorg, pleegzorg, spoedeisende
zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering
Gemeenten
Wmo, Wpg, Wet op de jeugdzorg (CJG)
Jeugdgezondheidszorg, opvoed- en
opgroeiondersteuning, licht ambulant
4
8-7-2013
Romp AWBZ
Zorgverzekeringswet
Gemeenten
Nieuwe wet Zorg voor Jeugd
• CJG als frontoffice
• Ambulante zorg
• Dagbehandeling
• Open residentiële zorg
• Pleegzorg
• Spoedeisende zorg
• Gesloten jeugdzorg (jeugdzorg plus)
• Jeugdbescherming
• Jeugdreclassering
• Jeugd-VB
• Jeugd ZG en LG (begeleiding, verzorging kort
verblijf)
• Jeugd-GGZ
• PGB o.b.v. j-GGZ of j-VB (kan-bepaling)
Rotterdams programma jeugd
 Ieder Kind Wint, 2007-2011
 Ieder Kind Wint, zorg voor de toekomst 2011-2014
 Programmaplan decentralisatie Jeugdzorg,
Regionaal programmaplan
 Decentralisatie van de jeugdzorg, de Rotterdamse
ontwikkelagenda 2012-2015
 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel, april 2013
 Implementatieplan samenwerkende gemeenten regio
RR, april 2013
5
8-7-2013
Nieuwe verhoudingen met instellingen en professionals
Transitie
Rijk
Provin
cie
Transformatie
Gemeente
Instelling
Profes
sional
 Transitie: overgang van verantwoordelijkheden
 Transformatie: opnieuw inrichten van processen en
werkwijzen
Stakeholders: met wie hebben we te maken?
 Partners: jeugdhulpinstellingen (BJZ, CJG, MEE) en
aanbieders jeugdhulp.
 Stadsregio Rotterdam (latende partij)
 Samenwerkende gemeenten in regio RR: 16 gemeenten
 Gemeente Rotterdam (incl. deelgemeenten): andere
directies binnen en buiten cluster maatschappelijke
ontwikkeling
 Landelijk Rijk (ministeries VWS en VenJ), VNG, IPO, G4,
G32
7
8-7-2013
Doelstellingen Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
Meer Rotterdamse kinderen groeien op in een kansrijk en
veilig thuis:
• Meer jongeren groeien op tot zelfredzame volwassenen
• Meer zelfredzame Rotterdamse ouders
• Passender jeugdhulp (niet te zwaar, niet te licht)
• Jeugdhulp is sneller beschikbaar
• Aanvaardbare kosten
8
8-7-2013
Uitgangspunt
9
8-7-2013
Een gezin in een Rotterdamse wijk
Wijkteam jeugd en gezin
Taken wijknetwerk/team
Wijkteams werken samen
Snel doorverwijzen, minder zware hulp
Basis van jeugdstelsel
Context
16
8-7-2013
Volgende programmafase
17
Richten
• Projectleider kaderstelling (Monique van
Buul)
Richten /
inrichten
• Projectleider jeugdhulp en wijkteams
• Projectleider onderwijs en jeugdhulp
• Projectleider professionalisering (Michiel
Eldering)
Inrichten
• Projectleider Inkoop (Jan Smid)
• Projectleider informatiemanagement
8-7-2013
17
Overleggen
Strategisch
niveau
Instellingenniveau
Bestuurlijk /ambtelijk
overleg instellingen en
aanbieders
Overleggen
projectleiders met
partners
Bestuurlijke en
ambtelijke
expertgroep
Bijpraatmoment met
beleid / staf
instellingen
Overleg met cliënten
Bijeenkomsten
(focusdag, 8 juli ed) /
ad hoc overleggen
Globale planning lokaal / regionaal komend half jaar
 Najaar: start / wijkbijeenkomsten
 Half oktober (voor begrotingsbehandeling 2014):
 Voortgangsrapportage NRJ incl. uitkomsten impactanalyses,
uitwerking wijkteams en verdiepend vraagonderzoek;
 Monitor Zorg voor de Jeugd;
 Inkoopstrategie jeugdhulp incl. regionaal transitiearrangement
 Oktober: voortgangsbericht drie decentralisaties
 31 oktober: regionaal transitiearrangement
 5 november: focusdag
 Najaar 2013: Uitbreiding jeugdbeschermingsplein
Globale planning lokaal / regionaal komend 2014 (1)
 Najaar 2013 / 1e kwartaal 2014: start OOGO (op
overeenstemming gericht overleg) passend onderwijs
 1 januari 2014: Omvang budget jeugdhulpaanbieders (inkoop
2015) in aanvulling op regionaal transitiearrangement
 1 januari 2014: registratie jeugdzorgwerkers
 2014: vervolg start / wijkbijeenkomsten
 Voor gemeenteraadsverkiezingen:
 Gemeentelijke verordening naar gemeenteraad;
 Maatschappelijk convenant;
 1e kwartaal 2014: Uitbreiding jeugdbeschermingsplein
 NB: daarnaast alle activiteiten vanuit de projecten!!!!!!!!
Globale planning lokaal / regionaal komend 2014 (2)
 1 april 2014: Invulling budget 2015 jeugdhulpaanbieders
 Na gemeenteraadsverkiezingen
 Voortgangsrapportage Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel
 Gemeentelijk beleidsplan
 Nadere besluitvorming (integrale) wijkteams
 Monitor Zorg voor de Jeugd (incl. SISA audit en prestatieindicatoren)
 Zomer 2014: Subsidies/ contracten ten behoeve van
jeugdhulpaanbieders (inkoop 2015).
 NB: daarnaast alle activiteiten vanuit de projecten!!!!!!!!
Globale planning landelijk (1)
 Mei: macrobudget en verdeelmodel 2015 obv historische
gegevens
 Juli: start ondersteuningstraject AMHK
 Juli: wet naar Tweede Kamer
 Juli: Vektiscijfers bekend?
 1 augustus: invulling landelijke inkoop bekend (VNG)
 Zomer – najaar: nadere invulling inkoop door zorgverzekeraars
jeugd-ggz
 Tweede helft 2013: diverse handreiking transitiebureau
 Tweede helft 2013: uitkomsten diverse werkgroepen, oa protocol
gecertificeerde instelling, RvdK en gemeente
Globale planning landelijk (2)
 September: hoorzitting Tweede Kamer
 Septembercirculaire: aanvulling verdeelmodel 2015 obv
historische gegevens
 Najaar: behandeling Tweede Kamer (en Eerste Kamer?)
 Na 31 oktober: Transitiecie beoordeelt transitiearrangementen
 1 januari 2014: wet in Staatsblad
 1 januari 2014: AmvB’s gereed
 1 april 2014: Invulling budget 2015 jeugdhulpaanbieders
 Vanaf 1 januari 2014: certificering
 Mei 2014: verdeelmodel 2016 ev obv objectieve gegevens
Dank voor jullie aandacht
www.rotterdam.nl/nieuwjeugdstelsel
24
Download