AQUAMARIJN - De Hoenderloo Groep

advertisement
AQUAMARIJN (JeugdzorgPlus)
Algemeen
behandelgroep
24-uurs verblijf
maximaal 10 jongeren
Duur
tussen de 6 en 9 maanden
Doelgroep
meisjes (met een machtiging om geplaatst te worden in een
accommodatie voor gesloten jeugdzorg, uitgesproken door de
kinderrechter)
14-18 jaar
Problematiek
Emotionele problemen: o.a. stemming, depressies, (faal)angst,
gevoelens van onmacht en onveiligheid, inadequaat uiten van
gevoelens, lage frustratietolerantie, achterstand in egoontwikkeling.
Sociale problemen: wantrouwen, gebrek aan wederkerigheid in
sociaal contact, inadequaat communiceren, moeite in aangaan
affectieve bindingen, grenzenloosheid in contact, veel ruzies en
conflicten.
Gedragsproblemen: hyperactiviteit, impulsief gedrag, woedeuitbarstingen, wegloopgedrag, oppositioneel gedrag, antisociaal
gedrag; overtreden van regels.
Cognitieve problemen: o.a. concentratie- en leerproblemen.
Opvoedingsproblemen, verwaarlozing en (seksuele) mishandeling.
Problemen rondom seksualiteit en intimiteit; seksueel
grensoverschrijdend gedrag, onaangepaste seksuele activiteiten,
relatieverslaving.
Problemen middelengebruik: gebruik drugs, alcohol, red bull.
Verwaarlozing van zichzelf.
Methodieken
Het competentiegericht werken (Ook wel het sociaal
competentiemodel genoemd). De interventies die worden gebruikt
bij competentiegerichte hulpverlening richten zich op het
verminderen van probleemgedrag, op het vergroten van
vaardigheden, op het verlichten of verrijken van taken, op het
versterken van protectieve factoren en het verminderen van (de
invloed van) stressoren en psychopathologie.
Systeemgerichte interventies
Doelen
Einddoel
De jongere heeft een nieuw perspectief voor wat betreft zijn
persoonlijke ontwikkeling, sociale relaties (in de eerste plaats relaties
met het gezin/de familie van herkomst),
verblijfplaats/opvoedingssituatie en dagbesteding (school/werk en
vrije tijd), waarbij geen gesloten jeugdzorgkaders meer noodzakelijk
zijn.
Subdoelen
Het opheffen van factoren die de ontwikkeling van de jongere
bedreigd.
Verhelderen van persoonsbeeld (psychische stoornissen,
cognitieve mogelijkheden, protectieve omgevingsfactoren,
3 februari 2014
protectieve persoonseigenschappen en stressoren).
Het realiseren van een sociaal steunend netwerk.
In kaart brengen van protectieve en risicofactoren in het sociaal
netwerk van de jongeren.
Vaststellen van een uitstroomprofiel en realisatie van een
vervolgtraject na gesloten jeugdzorg.
Formuleren van de benodigde behandelingsbehoefte. Dit is van
essentieel belang voor behoud van vorderingen in de behandeling.
Locatie
Aanmelding
3 februari 2014
Terrein van De Hoenderloo Groep, locatie Kop van Deelen
De terreinvoorziening maakt dat prikkels en invloeden van buitenaf
beheersbaar zijn. Het terrein is open, maar ligt afgelegen en
beslotenheid kan geboden worden in het gebouw en in het maken van
afspraken, het uitvoeren van controles en opbouw in vrijheden en
privileges. School en vrijetijdsactiviteiten worden op hetzelfde terrein
of op het terrein in Hoenderloo aangeboden.
De aanmeldingen voor JeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg) verlopen
via de plaatsingscoördinator, regio Zuid-West, van gesloten
jeugdzorg. Zie aanmeldprocedure
Download