PowerPoint-presentatie - Voor de Gelderse jeugd

advertisement
Workshop Specialistische Jeugdzorg
Bestuurlijke conferentie jeugdzorg Gelderland 23 mei
Bert Frings
Wethouder Zorg en Welzijn, gemeente Nijmegen
Gemeentelijke doelen transitie jeugdzorg
•
•
•
•
•
ondersteuning en hulp dichter bij mensen, in de wijken, op de
vindplaatsen en met het sociale netwerk;
mandaat voor inzetten van ondersteuning en hulp ligt bij de gemeente
via gebiedsgebonden wijkteams (en zo veel mogelijk indicatie-vrij);
ondersteuning en hulp in de gehele range van licht naar zwaar is nodig,
maar wel een focus op afbouw van de zware specialistische hulp;
nadruk op de inzet van zware specialistische hulp alleen als het echt
nodig is en met veel oog voor de afschaling;
tijdens de inzet van de zware hulp, blijft de coördinatie bij het gezin en
het wijkteam liggen, om bovengestelde doelen te kunnen bereiken en
z.s.m. over te gaan tot het 'normale'.
Stelling: Het is mogelijk om binnen 5 jaar tijd 50% minder zware
specialistische jeugdzorg in te zetten dan nu.
Voornemens organisatie van jeugdzorg door gemeente
•
naast range van (lichte en zware) ondersteuning en hulp, ook functie
'beschikbaarheid' (ruimte voor consultatie, advies en lichte interventies
in de wijken);
• bij de contractering van regionale / bovenregionale zorg willen we
inzetten op (intersectorale) samenwerking en ontkokering, afbouw van
residentiële voorzieningen, voorkeur voor ‘gezinsgerichte’ vormen
(gezinshuis, pleegzorg boven 'klassieke' vormen van residentiële zorg),
continuïteit en stabiele subsidierelaties;
• organisatie van lichte ondersteuning en hulp gebiedsgericht lokaal, zware
specialistische hulp regionaal of bovenregionaal (schema z.o.z.);
Stelling: Zorggarantie in 2015 voor bestaande cliënten kunnen gemeenten en
instellingen prima zelf onderling regelen. Daar hoeft het Rijk geen regels
voor op te stellen.
Vervolg Voornemens
Lokaal
(wijk/gebiedsgebonden)
Regionaal
Bovenregionaal
- Consultatie en advies,
aansluitend op voorveld
(CJG / wijkteams)
- Observatie en Diagnostiek
(O&D) (intersectoraal)
- Ambulante jeugd- en
opvoedhulp, GGz-hulp en
LVG-begeleiding
(groepsgericht en
individueel)
- Jeugdbescherming,
jeugdreclassering en
AMK/SHG
- Pleegzorg
- (Semi-)residentiële
jeugdzorg, begeleid
zelfstandig wonen, etc.
- Intensieve
gezinsondersteuning
jeugdzorg, GGz en LVG
- Crisishulpverlening
jeugdzorg (spoedzorg)
- Jeugdzorg-plus
- Klinische langdurige GGz (>
1 jaar)
- Orthopedagogische
behandelcentra LVG-sector
_____
- Kindertelefoon (landelijk)
- Kenniscentra, etc.
(landelijk)
Download